Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
La Nau

 

REGLAMENT REGULADOR DE L'ÚS DE LA NAU  DE SILLA

 

PREÀMBUL

      La Nau  de Silla és un equipament de titularitat municipal que té com a finalitat acollir l'organització d'actes interdisciplinaris, relacionats amb l'àmbit de la ntut, cultura, esport, associacionisme o de temps lliure i que, com a conseqüència del seu possible ús per part de la comunitat, necessita una regulació. Aquest reglament arreplega els criteris d'ordenació preferent a l'hora d'atorgar les corresponents autoritzacions municipals per a la seva utilització.

 

 

ARTICLE 1. OBJECTE

 

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de la utilització que les entitats, associacions, persones jurídiques en general o persones físiques puguen fer de la Nau  de Silla.

 

 

ARTICLE 2. UTILITZACIÓ NAU  DE SILLA

2.1 Presentació de les sol·licituds

Les entitats, associacions, persones jurídiques en general o persones físiques que desitgen utilitzar les instal·lacions de la Nau  de Silla hauran de presentar en el registre general de l'Ajuntament de Silla la corresponent sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde president, en la qual es faran constar els dies i hores en què es pretén utilitzar la Nau , així com el caràcter de l'activitat que vol dur a terme. També es farà constar el nom i contacte d'una persona responsable.

 

            Les sol·licituds tindran caràcter trimestral i s’hauran de presentar com a màxim el dia 5 dels mesos de desembre (per al trimestre gener, febrer, març), març (per al període d’abril, maig i juny), juny (per als mesos de juliol, agost i setembre) i setembre (per a l’octubre, novembre i desembre).

 

En el supòsit que per a un mateix dia existisca més d’una sol·licitud que coincideix-ca en l’horari previst d’utilització, l’Ajuntament ho comunicarà a les entitats o persones afectades per afavorir que s’arribe a un acord que permeta la realització dels actes proposats. En cas que no s’arribe a cap acord, l’Ajuntament decidirà a qui es concedeix l’autorització tenint en compte els següents criteris que s’aplicaran en l’ordre següent:

 

 

  1. Preferència per les persones o entitats sol·licitants amb residència o seu social a Silla.
  2. La relació de preferència serà, primer Institucions Publiques, segon Associacions i després la resta.
  3. Quantitat d'usos al llarg de l'any, tenint prioritat les de que menys actes hagen realitzat.
  4. Ordre cronològic de registre d’entrada de la sol·licitud.

 

        Un cop recollides totes les sol·licituds i confeccionat el calendari d’utilització de les instal·lacions durant aquell trimestre, l’Ajuntament el comunicarà a les entitats interessades.

 

            En cas que una activitat no s’hagi pogut preveure amb l’antelació exigida, l’entitat haurà de posar-se en contacte amb l’Ajuntament per saber si la Nau està lliure el dia que el necessiten i se’ls concedeix l’autorització per utilitzar-lo.

 

            En cas que una entitat tinga reservada una data per a la utilització de la Nau i previnga que, en aquella data, no en podrà fer ús, ho haurà de comunicar a l'Ajuntament amb la màxima antelació possible.

 

            Quan l'Ajuntament, per motius imprevisibles i d'urgència, consideri necessari organitzar un acte en la Nau  en una data en la qual ja s'hagi concedit autorització d'ús, es deixarà sense efecte l'esmentada autorització i proposarà a la persona o entitat perjudicada que elegeixi una altra data entre les que  queden lliures.

 

            L'Ajuntament es reserva el dret, per a la no autorització o cancel·lació de l'ús de la instal·lació, baix recomanació tècnica, sempre que l'activitat no complisca normes de seguretat, sanitàries, atente contra els drets humans o el medi ambient així com si es troba la falta d'interés públic.

 

            Una vegada notificada o feta publica la reserva del espai hi haurà un plaç màxim de 10 per fer l'ingres de la fiança i les tasses i presentar el justificant de pagament als responsables de la Nau, mai en data posterior a la realització de l'activitat. El no compliment d'aquest punt implicara pedrer tots els dret s de reserva de la instal·lació. 

 

2.2 Taxes

 

Les Taxes per al 2020 seran les següents (les taxes seran modificades anualment en l'ordenança fiscal de l'Ajuntament):

 

Activitats de menys de 450 persones:

-        30,50 € per hora amb llum.

-        15,30 € per hora en activitats de més de 8 hores. 

 

Activitats de més de 450 persones (amb conserge):

 

-        61,10 € per hora amb llum.

-        40,70 € per hora en activitats de més de 8 hores.

 

No estarán obligats al pagament de la taxa, amb independencia de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent els fets imposables realitzats per les següents entitats:

 

a) Les escoles municipals esportives.

b) L’escola Permanent d’Adults.

c) Els Col·legis, IES o centres ocupacional TOLA de Silla.

d) Associacions inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament de Silla amb la documentació en vigor a data de la sol·licitud de l’activitat i amb un mínim de dues activitats publiques realitzades al municipi de Silla a l’últim any.

e) La Junta Local Fallera.

f) Els partits, grups polítics o agrupacions d’electors.

g) Les Esglésies, Confessions i Comunitats religioses i Entitats sense finalitat lucrativa regulades per la llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives quan no ho acrediten a l’Ajuntament.

h) Les parelles que utilitzen un espai municipal per a la celebració de bodes que acrediten que, almenys, un dels integrants de la parella està empadronada a Silla.

i) Les persones físiques o jurídiques quan utilitzen els locals municipals per a la celebració d’accions que tinguen com a objectiu facilitar la inserció sociolaboral, l’orientació laboral, la formació profesional per a l’ocupació, impulsar l’activitat económica local i de promoció del teixit empresarial local, la innovació i, en general, accions relacionades amb el desenvolupament local.

j) Veïns que facen campanya per qualsevol causa cívica, social, cultural o política.

 

ARTICLE 3. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS

 

3.1 L‘entitat a la qual s’autoritzi la utilització de la Nau  serà responsable del seu bon ús i haurà de respondre dels possibles danys que es puguen ocasionar, ingressant una fiança de 150 € per acte (la quantia de la fiança serà modificada anualment en l'ordenança fiscal de l'Ajuntament). La devolució de la fiança se realitzara previ informe favorable d'un funcionari municipal.

 

3.2 Les entitats o persones organitzadores seran les responsables de la neteja de les instal·lacions utilitzades a la Nau. Aquestes tasques de neteja podran realitzar-se pels organitzadors o derivar-les a l'empresa que en cada moment tinga contracte amb l'Ajuntament,  pagant l'organització les despeses de neteja. En cas de la realització d'una neteja insuficient per part de les entitats o persones organitzadores dels esdeveniments, aquestes hauran de pagar a l'empresa de neteja les hores necessàries per a la subsanació de dita neteja.


3.3
 Si en algun cas la utilització que es fa de les instal·lacions té conseqüències que afecten el bon estat, l’entitat responsable podrà ser sancionada amb la no cessió d’aquestes durant un període determinat o indefinidament.

 

ARTICLE 4. FUNCIONS DELS TREBALLADORS DE LA NAU

 

Els treballadors de les instal·lacions de la Nau   hauran de controlar o facilitar l'obertura i tancament de les instal·lacions, vetllar pel seu bon ús i donar compte a l'Ajuntament de possibles incidències. La presencia d'aquest empleats públics durant els actes sols serà necessària en activitats de més de 450 persones.

 

ARTICLE 5. NORMES DE L’US DELS LOCALS MUNICIPALS

1.  Les persones físiques o jurídiques que vulguen utilizar els locals municipals hauran de presentar la sol·licitud en l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb una antelació mínima de 10 dies de l’inici de l’activitat. El procediment es tramitarà en la Unitat Administrativa de l’Ajuntament.

Documents per acompanyar a la instancia:

Autoliquidació de la taxa pagada.

Justificant d’haver dipositat la fiança.

L’autorització de l’us del local es resoldrà per decret d’Alcaldia.

2.       Les persones o entitats que utilitzen quansevol espai municipal per a celebracions d’actes estarán obligades a deixar les instal·lacions netes al finalitzar l’acte.

3.      
L’horari de finalitzacío dels actes será fins a les 00:00, a excepció de la Nau  on es podrá sol·licitar ampliació d’horari de manera excepcional.

 

 

Silla, 02 de gener de 2020.