Agenda Cultural
T'escoltem
Conservatori

                                                                     

NORMES PER A LA MATRICULACIÓ

 

Publicació de la llista amb la data i l’ordre de matriculació

El 21 de juny  es publicarà la llista amb la data, hora i l'ordre de matriculació de 2n a 4t del Ensenyaments Elementals i el 26 de juliol dels Ensenyaments Professionals.
Els alumnes s’ordenaran en una llista segons la nota mitjana. En cas de coincidir les notes, es matricularan per l’ordre alfabètic dels seus cognoms des de la "O" segons la Resolució de 7 de Març de 2019 de la Direcció General de Centres i Personal docent. Aquesta nota es calcularà de les qualificacions obtingudes en el curs acadèmic.
El llistat soles estará penjat al tauler informatiu del centre pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aplicable des del 25 de maig de 2018.

 

Publicació dels horaris de les assignatures 

Els horaris de les assignatures del curs estaran penjats al tauler d’anuncis del Conservatori  des del divendres 21

http://www.sillacultural.com/conservatori/horaris
.

 

Full de formalització de la matricula

El full de formalització de la matricula, el podeu trobar a la pàgina web full de matrícula o el podeu recollir a la secretaria del Conservatori. En aquest full també teniu la documentació que heu d’adjuntar en el moment de la matriculació.

 

Període de matriculació Ensenyaments Elementals: del _ al _ de juliol de 2019.
Període de matriculació Ensenyaments Professionals: del _ al _ de juliol de 2019.
 

Si no esteu presents en l’hora en què us correspon matricular-vos, perdreu el torn i passareu a ser els últims del dia que teniu. Si no podeu vindre a matricular-vos, podeu enviar una altra persona perquè us matricule.

 

Si no us matriculeu en el dia que us correspon, perdeu la preferència respecte als alumnes de nou ingrés.

 

Tria d’horaris

En el moment de la matriculació es triaran les assignatures col·lectives.


**********************************************************************************

NORMAS PARA LA MATRICULACIÓN

Publicación de la lista con la fecha y la orden de matriculación

El ________  de junio  se publicará la lista con la fecha, hora y la orden de matriculación de 2º a 4º de las Enseñanzas Elementales y el_______de julio de las Enseñanzas Profesionales.

 Los alumnos se ordenarán en una lista según la nota media. En caso de coincidir las notas, se matricularán por el orden alfabético de sus apellidos desde la "O" según la Resolución de 7 de Marzo de 2019 de la Dirección General de Centros y Personal docente. Esta nota se calculará de las calificaciones obtenidas en el curso académico.

 El listado solo se publicará en el tablero informativo del centro por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018.

Publicación de los horarios de las asignaturas 

Los horarios de las asignaturas del curso  se publicará en el tablero informativo del Conservatorio  desde el __________.

http://www.sillacultural.com/conservatori/horaris.

Hoja de formalización de la matricula

La hoja de formalización de la matricula, lo podéis encontrar en la página web hoja de matrícula o lo podéis recoger a la secretaría del Conservatorio. En esta hoja también tenéis la documentación que tenéis que adjuntar en el momento de la matriculación.

Periodo de matriculación Enseñanzas Elementales: .
Periodo de matriculación Enseñanzas Profesionales: . 


Si no estáis presentes en la hora en que os corresponde matricularos, perderéis el turno y pasaréis a ser los últimos del día que tenéis. Si no podéis venir a matricularos, podéis enviar otra persona. 

Si no os matriculáis en el día que os corresponde, perdéis la preferencia respecto a los alumnos de nuevo ingreso. 

Elección de horarios:

En el momento de la matriculación se elegirán las asignaturas colectivas y el instrumento de percusión de las enseñanzas elementales.