Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

                                                                     

NORMES PER A LA MATRICULACIÓPUBLICACIÓ DE LA LLISTA AMB LA DATA I L’ORDRE DE MATRICULACIÓ.

El 25 de juny  es publicarà la llista amb la data, hora i l'ordre de matriculació de 2n a 4t dels Ensenyaments Elementals i de 2n a 6é dels Ensenyaments Professionals.

Els alumnes s’ordenaran en una llista segons la nota mitjana.

Aquesta nota es calcularà de les qualificacions obtingudes en el curs acadèmic de l’any anterior.

En cas de coincidir les notes, es matricularan per l’ordre alfabètic dels seus cognoms des de la "QU" del primer cognom i “OO” del segon cognom segons la Resolució de 15 de maig de 2020 de la Direcció General de Centres i Personal docent.
HORARIS DE MATRICULACIÓ

PUBLICACIÓ DELS HORARIS DE LES ASSIGNATURES.

Els horaris de les assignatures de no especialitat del curs estaran penjats a la plana web del Conservatori des del dimarts 30 de juny.

L’horari de matriculació de l’especialitat, l’assignarà el tutor/a durant el mes de setembre (dia i hora per confirmar) i seguint l’ordre per qualificació acadèmica.
HORARIS D'ASSIGNATURES DE NO ESPECIALITAT

FULL DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA.

El full de formalització de la matrícula, el podeu trobar a la pàgina web o el podeu recollir a la secretaria del Conservatori.

En aquest full també teniu la documentació que heu d’adjuntar en el moment de la matriculació.

FULL DE MATRÍCULA_2020-2021

NORMES DE MATRICULACIÓ.

Període de matriculació Ensenyaments Elementals: del 6 al 9 de juliol de 2020.

Període de matriculació Ensenyaments Professionals: del  13 al 24de juliol de 2020.

La matriculació és realitzarà en el dia i hora assignat i publicat a la plana web del Conservatori.

La matriculació es podrà realitzar via telefònica respectant el mateix dia i hora assignada. Si opteu per aquesta opció s'haurà d'avisar prèviament al centre; si no també es podrà realitzar de manera presencial (en aquest cas no farà falta avisar al centre).

En el moment de la matriculació es triaran soles les assignatures de no especialitat.

IMPORTANT

  • Si no esteu presents en l’hora en què us correspon matricular-vos, perdreu el torn i passareu a ser els últims del dia que teniu.

  • Si no us matriculeu en el dia que us correspon, perdeu la preferència respecte als alumnes de nou ingrés.

  • Si no podeu vindre a matricular-vos, podeu enviar una altra persona perquè us matricule.

 ***************************************************

PUBLICACIÓN DE LA LISTA CON LA FECHA Y EL ORDEN DE MATRICULACIÓN.

El 25 de junio  se publicará la lista con la fecha, hora y el orden de matriculación de 2.º a 4.º de las Enseñanzas Elementales y de 2.º a 6.º de las Enseñanzas Profesionales.

Los alumnos se ordenarán en una lista según la nota media.

Esta nota se calculará de las calificaciones obtenidas en el curso académico del año anterior.

En caso de coincidir las notas, se matricularán por el orden alfabético de sus apellidos desde la "QU" del primer apellido y “OO” del segundo apellido según la Resolución de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Centros y Personal docente.
HORARIOS DE MATRICULACIÓN


PUBLICACIÓN DE LOS HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS.

Los horarios de las asignaturas de no especialidad del curso estarán colgados en la página web del Conservatorio desde el martes 30 de junio.

El horario de matriculación de la especialidad, lo asignará el tutor/a durante el mes de septiembre (día y hora para confirmar) y siguiendo la orden por calificación académica.
HORARIOS DE ASIGNATURAS DE NO ESPECIALIDAD


MATRICULACIÓN.

La documentación para la matriculación, la podéis encontrar en la página web del Conservatorio hoja de matrícula o la podéis recoger en la secretaría del Conservatorio.

En esta hoja también tenéis la documentación que tenéis que adjuntar en el momento de la matriculación.
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA_2020-2021NORMAS DE MATRICULACIÓN.

Periodo de matriculación Enseñanzas Elementales: del 6 al 9 de julio de 2020.

Periodo de matriculación Enseñanzas Profesionales: del  13 al 24de julio de 2020.

La matriculación se realizará en el día y hora asignada y publicada en la página web del Conservatorio.

La matriculación se podrá realizar vía telefónica respetando el mismo día y hora asignada. Si optáis por esta opción se tendrá que avisar previamente al centro; si no también se podrá realizar de manera presencial (en este caso no hará falta avisar al centro)

En el momento de la matriculación se elegirán solo las asignaturas de no especialidad.

IMPORTANTE

    • Si no estáis presentes en la hora en que os corresponde matricularos, perderéis el turno y pasaréis a ser los últimos del día que tenéis.

    Si no os matriculáis en el día que os corresponde, perdéis la preferencia respecto a los alumnos de nuevo ingreso.

    Si no podéis venir a matricularos, podéis enviar a otra persona para que formalice la matrícula.