Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'INGRÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA 
 

Inscripció: Des del __________ de maig. Recordar adjuntar: sol·licitud degudament emplenada, justificant bancari i fotocòpia del dni.

Realització de les proves

 Per a iniciar els estudis del primer curs de les ensenyances elementals  de Música serà necessari, realitzar una prova, mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar les dites ensenyances.PROVA   D'INGRÉS A  PRIMER CURS

Cantar una cançó popular triada per l'aspirant.
Es valorarà la correcta afinació i la musicalitat en la interpretació.

  1. Exercici d'entonació. Imitació d'una melodia prèviament escoltada per l'aspirant. Es valorarà la correcta afinació.
  2. Exercici de ritme. Imitació d'un fragment rítmic prèviament escoltat per l'aspirant.

 


CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA PER A ACCEDIR A ALTRES CURSOS

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrant posseir els coneixements teoric-pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, valorant-se l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, i que podran revisar en la programació didàctica de Llenguatge Musical que estarà disponible en el centre i a la pagina web dins de les assignatures  i al seu torn dins de cada especialitat instrumental.
Interpretació en l'instrument
Primera vista instrument
Llenguatge Musical, dictat, teòric - pràctic
   
PROVES D'ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS
(SEGON, TERCER I QUART)

Publicació de vacants
12 de maig de 2016

Període d'inscripció

Des del 16 de maig de 2016

Realització de les proves
13 de setembre de 2016
PROVES D'ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS
(SEGON, TERCER I QUART)

Publicació de vacants
12 de maig de 2016

Període d'inscripció

Des del 16 de maig de 2016

Realització de les proves
13 de setembre de 2016