Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALES


Inscripció: Des de l'1 de juny. Recordar adjuntar: sol·licitud degudament emplenada, justificant bancari i fotocòpia del dni.

REALITZACIÓ DE LES PROVES

Totes les parts de les proves es realitzaran en una sola sessió que serà per la vesprada.
A causa del pla de contingència específic per a les proves d'accés, els protocols i horaris es comunicaran personalment via telefònica amb cadascun dels aspirants.
LLISTA DELS ASPIRANTS INSCRITS EN LES PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (CONVOCATÒRIA JULIOL)Amb la finalitat de no vulnerar el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aplicable des del 25 de maig de 2018, la llista definitiva d'admesos i els tribunals es pot consultar en el panell informatiu del centre.

 

1. Per a iniciar els estudis del primer curs de les ensenyances professionals de música caldrà superar una prova d’accés, d’acord amb l’article 49 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Per mitjà d’esta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les ensenyances professionals. 
2. La prova d’accés a les ensenyances professionals de música es realitzarà en dos convocatòries (juny i setembre), efectuades pel centre docent. Els sol·licitants podran concórrer un màxim de quatre convocatòries en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana. El còmput de convocatòries no inclourà les que hagen sigut superades sense que la qualificació conferisca un lloc escolar a l’aspirant.

3. Les ensenyances professionals de música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L’inici de les ensenyances professional amb menys de dotze anys o més de díhuit s’entendrà com a excepcional. A este efecte, la conselleria competent en matèria d’educació, regulará el tractament d’esta excepcionalitat.

4. Els centres professionals de Música, establiran en els seus projectes educatius, els criteris d’avaluació de les proves d’accés atenent a les aptituds i la preparació dels aspirants, i a l’edat idònia per a l’accés.

5. La prova específica d’accés al primer curs de les ensenyances professionals de totes les especialitats instrumentals exceptuant Cant, tindrà l’estructura següent:

a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música.

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.

c) Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.

Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Cada un d’estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un d’ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

ACCÉS A ALTRES CURSOS  

1. Així mateix, podrà accedir-se a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant d’un tribunal designat pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents.
2. Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l’accés a primer curs d’especialitats instrumentals i Cant, i versarà sobre els continguts dels cursos precedents a aquell a què l’aspirant opta.

3. El contingut i l’avaluació d’esta prova estarà d’acord amb la distribució per cursos dels objectius, continguts i criteris d’avaluació inclosos en la concreció curricular del projecte educatiu de cada centre. Els centres docents publicaran llistes orientatives d’obres adequades per a l’accés als diferents cursos.

4. Els tribunals tindran les mateixes competències que les previstes per a l’accés al primer curs. Estos tribunals, podran efectuar la divisió dels exercicis en diverses parts que possibiliten una millor avaluació del grau de coneixement que posseïx l’aspirant sobre les assignatures, inclosos els idiomes estrangers en el cas de Cant, corresponents als cursos anteriors a què pretén accedir.

5. La qualificació definitiva de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents als diferents exercicis especificats. Cada un d’ells tindrà caràcter eliminatori, serà qualificat de 0 a 10 punts i es podrà donar el cas d’un decimal com a màxim i es requerirà un mínim de 5 punts per a la superació de la prova. Quan un exercici quede dividit en parts, el tribunal valorarà cada una d’elles de 0 a 10 punts i consignarà la mitjana aritmètica com a qualificació global d’este exercici.

6. El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d’un informeescrit raonat, el curs a què podrà accedir l’aspirant d’acord amb el rendiment global que haja demostrat.

7. La prova d’accés a cada curs del grau professional es realitzarà en dos convocatòries anuals, juny i setembre, efectuades pel centre docent. Els centres obriran amb la suficient antelació, un termini perquè els interessats sol·liciten el curs i l’especialitat a la qual volen accedir.

8. La superació de la prova d’accés faculta exclusivament per a matricular-se en el curs acadèmic per al qual haja sigut convocada