Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS  ELEMENTALS

ESPECIALITAT: VIOLONCEL

Característiques de la prova d'interpretació

 L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrar que posseïx els coneixements tècnic-instrumentals i teoricopràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, es valorarà l'edat idònia.

 Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de violoncel que estarà disponible en el centre.

 Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. es valorarà  l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

2n CURS

-        Posició de l'instrument i de l'arc d'acord amb les característiques físiques de l'alumne.

-        Producció del so, emprant tot l'arc i les diferents longituds d'este.

-        Comprensió dels elements que entren a formar part en l'execució del so.

-        Col·locació de la mà esquerra i desenvolupament de la primera posició.

-        Iniciació de desenvolupament de la sensibilitat auditiva per a aconseguir l'afinació i una bona qualitat sonora.

Relació d'obres orientatives

            Suzuki Cello School volum. 1

            Right from the start                     de             Sheila Nelson

            Le primer pas             de        S. Lee

            Cello time Joggers      de        Kathy and David Blackwell

Per a esta prova l'aspirant podrà presentar una altra peça que no s'exposa en este llistat orientatiu, tenint en compte els continguts de la programació didàctica de l'especialitat.

3r CURS

-        Col·locació de la correcta posició de l'instrument i de l'arc, el més correcta possible.

-        Consolidació de la primera posició de la mà esquerra i iniciació a l'extensió, sent conscients de la col·locació adequada del polze.

-        Coneixement de la mitjana i segona posició de la mà esquerra.

-        Perfeccionament progressiu del so emprant tot l'arc i diferents longituds d'este.

-        Exercicis per a enfortir la punta de l'arc, realitzar canvis d'arc i corda correctes.

-         Treball de la sensibilitat auditiva per a aconseguir un bon so i afinació.

-        Introducció als canvis de posició.

-        Iniciació a l'estudi de les dinàmiques.

Relació d'obres orientatives

-        Suzuki Cello School, vol. 2

-        Le primer pas                                     de        S. Lee

-        Método práctico para violoncello      de       S. Lee

-        Le jeune violoncellist                          de        J. L. Feuillard

Per a esta prova l'aspirant podrà presentar una altra peça que no s'exposa en este llistat orientatiu, tenint en compte els continguts de la programació didàctica de l'especialitat.

4t CURS

-        Posició del cos equilibrada i natural, lliure de tensions.

-        Continuació al treball dels canvis de posició.

-        Consolidació de les posicions de la mà esquerra apreses anteriorment i coneixement de la tercera i quarta posició.

-        La respiració com a element fonamental de la pràctica de l'instrument.

-        Desenvolupament de la tècnica d'articulació dels dits de la mà esquerra, i un bon maneig de l'arc, així com la coordinació entre ambdós.

-         Estudi de les dinàmiques.

-        Desenvolupament de la capacitat musical i tècnica de l'alumne a través d'obres i estudis proposats per al curs.

 

Relació d'obres orientatives

-        Ejercicios diarios                               de        J.L. Feuillard

-        Méthode du juene violoncelliste         de        J.L. Feuillard

-        Método práctico para violoncello      de        S. Lee

-        Concierto en Do Mayor                     de        A. Vivaldi

-        Tres sonatas fáciles                            de        Cirri

Per a esta prova l'aspirant podrà presentar una altra peça que no s'exposa en este llistat orientatiu, tenint en compte els continguts de la programació didàctica de l'especialitatCRITERIS D’AVALUACIÓ

  1. Utilització correcta de l’esforç muscular, relaxació i respiració durant la interpretació, a més d’una bona posició de l’instrument i de l’arc.

2.     Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i fraseig adequat.

3.     Interpretar obres d’estils diferents.

  1. Demostrar coneixements de la tècnica instrumental necessaris i adequats a les exigències del nivell elemental, quant a canvis de posició, dobles cordes, colps d'arc, etc.

5.     Capacitat de correcció i dificultat de l’obra.

6.     Interpretació de memòria

7.     Interpretar amb fluidessa fragments musicals a primera vista.