Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE VIOLONCELLO

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

            Per a les proves d'accés a les ensenyances professionals de violoncel es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

-        Mostrar una correcta posició corporal en relació a l'instrument i a l'arc, així com una bona relaxació i control dels moviments que intervenen en la pràctica instrumental.
-        Demostrar coneixements de la tècnica instrumental necessaris i adequats a les exigències del curs a què es presenta, quant a canvis de posició, dobles cordes, colps d'arc, etc.
-        Demostrar domini en l'execució de les obres presentades.
-        Valorar que és capaç d'aplicar equilibradament en la seua interpretació, el control tècnic i les intencions expressives característiques de l'estil de l'obra interpretada. 

 

 

 

CONTINGUTS

            Els continguts bàsics per a ingressar en el primer curs de les ensenyances professionals de música seran els següents:

-        Coordinació entre ambdós mans.

-        Claredat i precisió en l'execució.

-        Domini de les 4 primeres posicions, així com els canvis de posició entre elles.

-        Execució dels colps d'arc bàsics: detaché, legato, staccato.

-        Control de l'afinació i de la sonoritat.

-        Dobles cordes i acords.

-        La interpretació i expressivitat musical.

 

Per a l'accés als restants cursos, es tindran en compte els continguts específics que s'adapten  al nivell corresponent.

 

PROVA D'ACCÉS A 1r DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

            La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de 4t curs de les ensenyances elementals:

Extensió: de 10 a 15 compassos.

Alteracions: Fins a 2 alteracions, tonalitats majors i menors.

Registre: les 4 primeres posicions.

Compassos: 2/4, ¾, 4/4 i 6/8.

Figures: Totes les existents entre la redona i la semicorxea i els seus silencis, notes amb punt i tresillo.

Dinàmica: p, mf, f i reguladors.

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.

PROVA D'ACCÉS A 2n DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

            La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de primer curs d'ensenyances professionals.

Extensió: de 12 a 18 compassos.

Alteracions: Fins a 3 alteracions, tonalitats majors i menors i alteracions accidentals.

Registre: Les 4 primeres posicions.

Compassos: 2/4, ¾, 4/4, 3/8, i 6/8

Figures: Totes les existents entre redona i semicorxea i els seus silencis, notes amb punt i tresillo.

Dinàmica: pp, p, mf, f, ff i reguladors.

Agógica: tempo general de l'obra, calderó, ritardando.

Clau: Fa en 4a i Do en 4a

Altres característiques, Pizzicato i dobles cordes.

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.

 

PROVA D'ACCÉS A 3r DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de segon curs d'ensenyances professionals.

Extensió: de 15 a 20 compassos.

Alteracions: Fins a 3 alteracions, tonalitats majors i menors, així  com el canvi  d'armadura i alteracions accidentals.

Registre: fins a la quinta posició.

Altres característiques: Dobles cordes, pizzicato i harmònics naturals.

Compassos: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/8, i 6/8

Figures: Totes les existents entre redona i semicorxea i els seus silencis, notes amb punt, tresillo, dosillos i síncopes.

Dinàmica: mp, p, mf, f, ff, sf i reguladors.

Agógica: tempo general de l'obra, calderó, ritardando, accelerant.

Clau: Fa en 4a i Do en 4a

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.

 

PROVA D'ACCÉS A 4t DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de tercer curs d'ensenyances professionals.

Extensió: de 18 a 25 compassos.

Alteracions: Fins a 4 alteracions, tonalitats majors i menors, així com el canvi d'armadura i alteracions accidentals.

Registre: fins a la quinta posició.

 

Altres característiques: Dobles cordes, acords, pizzicato i harmònics naturals.

Compassos: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8

Figures: Totes les existents entre redona i semicorxea i els seus silencis, notes amb punt, tresillo, dosells, síncopes i contratemps.

Dinàmica: mp, p, mf, f, ff, sf, accents i reguladors.

Agógica: tempo general de l'obra, calderó, ritardando, accelerant, indicacions de caràcter.

Clau: Fa en 4a i Do en 4a així com el canvi entre elles.

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.

 

PROVA D'ACCÉS A 5t DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de quart curs d'ensenyances professionals.

Extensió: de 20 a 30 compassos.

Alteracions: Fins a 4 alteracions, tonalitats majors i menors, així com el canvi d'armadura i alteracions accidentals.

Registre: Fins a la sexta posició.

Altres característiques: Dobles cordes, acords, pizzicato i harmònics naturals.

Compassos: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8 i 9/8

Figures: Totes les existents entre redona i semicorxea i els seus silencis, notes amb punt, tresillo, sextets, síncopes i contratemps.

Dinàmica: mp, p, mf, f, ff, sf, fp, accents i reguladors.

Agógica: tempo general de l'obra, calderó, ritardando, accelerant, indicacions de caràcter.

Clau: Fa en 4a, Do en 4a i clau de sol, així com el canvi entre elles.

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.

 

PROVA D'ACCÉS A 6t DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS

La prova consistirà en els exercicis següents:

PROVA A) Lectura a primera vista: L'exercici estarà compost per les dificultats pròpies dels continguts terminals de quint curs d'ensenyances professionals.

Extensió: de 25 a 35compassos.

Alteracions: Fins a 6 alteracions, tonalitats majors i menors, així com el canvi d'armadura i alteracions accidentals.

Registre: Tota l'extensió.

Altres característiques: Dobles cordes, acords, polze, pizzicato i harmònics naturals i artificials.

Compassos: Tots els compassos, binaris i ternaris, així com el canvi entre compassos.

Figures: Totes les existents entre redona i semicorxea i els seus silencis, notes amb punt, tresillo, sextets, síncopes, contratemps, etc.

Dinàmica: mp, p, mf, f, ff, sf, fp, accents i reguladors.

Agógica: tempo general de l'obra, calderó, ritardando, accelerant, indicacions de caràcter.

Clau: Fa en 4a, Do en 4a i clau de sol, així com el canvi entre elles.

 

PROVA B) Interpretació amb l'instrument: L'aspirant haurà de presentar 3 obres de diferents estils amb acompanyament o sense de piano, o estudis per a violoncel només, d'entre la qual cosa figura en  l'annex. No obstant això, podrà presentar altres obres que s'adapten als requisits del nivell. Es valorarà la interpretació de memòria.


ANNEX

 

RELACIÓ D'OBRES ORIENTATIVES PER A LA PROVA D'ACCÉS A DIFERENTS CURSOS DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE VIOLONCELLO.

 

PRIMER CURS

-        113 Estudis, Vol. I de J. J. Dotzauer: 13, 15, 17, 19, 20.

-        40 estudis melòdics i progressius OP. 31 de S. Llig: 3, 4, 5, 11, 13.

-        Sonata en Do M de Breval.

-        Concertino en fa M de Breval.

-        Tres sonates fàcils de Cirri.

-        Sonata en Do Major de B. Marcello.

-        Sonata en La menor de B. Marcello.

-        Sonata NÚM. 5 de Vivaldi.

-        Concert en Do M de Vivaldi.

-        Sonata en Sol menor de Boismortier.

-        Suite NÚM. 1 de Bach.

 

SEGON CURS

-        113 Estudis, Vol. I de J. J. Dotzauer: Del NÚM. 21 al 33, ambdós inclusivament.

-        40 estudis melòdics i progressius OP. 31 de S. Llig: NÚM. 13, 19 i 21.

-        21 Estudis de Duport, del NÚM. 1 al 7, ambdós inclusivament.

-        Allegro Appasionatto de Saïnt-Saëns.

-        Gavotte NÚM. 2 de Popper.

-        Tarantella, OP. 32 de Squire.

-        Romança sense paraules de F. Mendelssohn.

-        Siciliana de G. Fauré.

-        Sonates de B. Marcello.

 

TERCER CURS

-        113 Estudis, Vol. II de J. J. Dotzauer: NÚM. 35 al 50, ambdós inclusivament.

-        21 Estudis de Duport, del NÚM. 1 al 10, ambdós inclusivament.

-        Estudis OP. 76 de Popper.

-        Sonata en Sol Major de Sanmartín.

-        Sonates de Vivaldi.

-        Suite NÚM. 2 de Bach.

-        Elegia de G. Fauré.

-        Apré un réve de G. Fauré.

-        El Cigne, de saint-saëns.

 

QUART CURS

-        113 Estudis, Vol. II de J. J. Dotzauer: NÚM. 50 al 60, ambdós inclusivament.

-        21 Estudis de Duport, del NÚM. 8.

-        40 estudis OP. 73 de Popper.

-        40 estudis OP. 76, NÚM. 3 al 9.

-        Concerts de G. Goltermann.

-        Sonata NÚM. 1 en fa Major de Beethoven.

-        Serenade de Cassadó.

 

QUINT CURS

-        Estudis OP. 73 i OP. 76 de Popper.

-        Sonata en Sol de Boccherini.

-        Sonata NÚM. 2 de Beethoven.

-        Suite espanyola de Joaquin Nin.

-        Concert en Si b M de Bocherini.

-        12 capritxos OP. 7 NÚM. 1 al  5 de Franchome.

-        Suite NÚM. 3 de Bach.

 

SEXT CURS

-        Estudis OP. 73 de Popper.

-        Concert en re menor de E. Lalo.

-        Sonata NÚM. 1 en el meu menor de J. Bramhs.

-        Concert en Sol Major de Bocherini.

-        Tarantella de Popper.

-        Concert en la menor de saint-saëns.

-        Sonata a l'estil antic de Cassadó.

-        Suite NÚM. 4 de Bach.