Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

VIOLÍ

CURS: 2N

EXERCICI D’INSTRUMENT: VIOLÍ

Els aspirants interpretaran  una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.
Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

CONTINGUTS:

·         Posició de l'instrument: equilibri natural del cos amb l'instrument. Una adequada posició: peus, cames, cintura, esquena, muscles i coll.

·         Producció de so: Desenvolupament de la sensibilitat auditiva i control muscular com a   premisses per a l'obtenció i constant perfeccionament de la qualitat sonora.

·         Colps d'arc: Desenvolupament de les arcades bàsiques (detaché, Martellato i Staccato)

·         Afinació: Distinció dels principals intervals inclosos dins d'una octava, prestant especial interès a l'interval de quinta justa per a poder afinar correctament l'instrument.

·         Coordinació d'ambdós braços: Percepció i desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l'execució dels moviments del braç dret (moviment vertical) i del moviment perpendicular dels dits de la mà esquerra, així com la correcta coordinació entre ambdós.

·         Canvis de posició: Estudi de la posició fixa i escales que no impliquen desplaçaments de la mà esquerra.

·         Expressió i interpretació: Interpretació correcta amb afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

·         Altres possibilitats sonores de l'instrument: Estudi del pizzicato de la mà dreta i coneixement del ponticello.

OBRES:

 • Wagon Wheels, de SHEILA NELSON
 • SUZUKI, volumen 1o
 • Mi Amigo el Violín (1a Parte), de LUIS ROIG
 • Método Nícolo de iniciación al violín, de PABLO CORTÉS
 • Le Petit Paganini, Vol. 1o de ERNEST VAN DE VELDE
 •  Altres de dificultat i característiques adequades. .

CURS: 3ER

EXERCICI D’INSTRUMENT: VIOLÍ

Els aspirants interpretaran  una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.
Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

CONTINGUTS:

·         Posició de l'instrument: Equilibri corporal, manteniment i desenvolupament. Iniciació a una correcta i adequada respiració.

·         Producció de so: Desenvolupament de la sensibilitat auditiva i control muscular com a premisses per a l'obtenció i constant perfeccionament de la qualitat sonora.

·         Afinació: Desenvolupament a través d'escales i arpegis prenent com a punt de referència les cordes a l'aire.

·         Coordinació d'ambdós braços: Desenvolupament.

·         Canvis de posició: Estudi de la primera posició fixa i exercicis preparatoris per al canvi de posició.

·         Vibrat: Exercicis previbrato i possible iniciació.

·         Cordes múltiples: Iniciació  de les dobles cordes.

·         Harmònics: Iniciació de la gamma d'harmònics naturals.

·         Expressió i interpretació: Interpretació correcta amb afinació, mesura i ritme exacte, sense equivocacions.

·         Virtuosisme: Desenvolupament de l'articulació dels dits de la mà esquerra com a mitjà per a obtindre correcta agilitat i velocitat en les peces que ho requerisquen.

 

 OBRES:

 • “El Joven Violinista” Cuaderno II
 • “Violin School” Vol. I de Suzuki.
 • M. Crickboom: "Chants et Morceaux 2".
 • Suzuki: "Violín School 2". 
 • S. Nelson: "Moving up".
 • Altres de dificultat i característiques adequades.


CURS: 4T

EXERCICI D’INSTRUMENT: VIOLÍ

 Els aspirants interpretaran  una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.
Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.


CONTINGUTS:

·         Posició de l'instrument: Manteniment i desenvolupament de l'equilibri corporal.

·         Producció de so: Desenvolupament dels aspectes fonamentals per a l'obtenció d'una bona qualitat de so (punt de contacte, pressió i velocitat).

·         Colps d'arc: Refinament i domini dels colps apresos (legato, detaché i martellé.).

·         Afinació: Desenvolupament basat en l'audició i coneixement harmònics. Introducció a l'afinació expressiva.

·         Coordinació d'ambdós braços: Desenvolupament.

·         Canvis de posició: Desenvolupament per mitjà de la pràctica d'escales, arpegis, i exercicis o estudis tècnics.

·         Vibrat: Introducció al vibrat continu, coneixement i correcte ús de l'expressivitat d'efecte no vibrato.

·         Cordes múltiples: Desenvolupament.

·         Harmònics: Coneixement de la gamma d'harmònics naturals.

·         Expressió i interpretació: Aplicació dels recursos apresos (vibrato, canvis de posició, colps d'arc, etc.) buscant dramatisme i expressió musical.)

·         Altres possibilitats sonores de l'instrument: Aplicació pràctica dels coneixements apresos en almenys una obra contemporània d'acord amb este nivell.

 

OBRES:

·    Concertinos de RIEDING: Op. 34, 35 y 36

·    Concierto Op. 11 de KÜCHLER

·    “Miniaturas” de AINAUD: Vals, Gavote y Mazurca

 • Concertino en Re (Al estilo de Mozart) de H. MILLIES
 • Altres de dificultat i característiques adequades. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.     Qualitat en la interpretació de l’obra

2.     Nivell de tècnica instrumental (Postura corporal, destresa, digitació, afinació, arc, etc…)

3.     Qualitat sonora.

4.     Emissió del so. Atac.

5.     Aplicació dels coneixements de Llenguatge Musical a la pràctica instrumental: mesura, dinàmica, agógica