Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

Proves d’accés als Ensenyaments Professionals

V I O L Í

1r curs

PROVA A : Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, Fa i Si b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IVc) a Re3 (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2 / 4 ,  3 / 4 ,  4 / 4 ,  3 / 8 ,  6 / 8 , amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto).
 • Dinàmica: p,  f, fp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 3ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B : Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata barroca, concertinos, variacions sobre un tema, suite barroca, fantasies i altres de característiques similars.

OBRES RECOMANADES

 • Un moviment d’un concert o sonata barroca dels següents autors: Haendel, Vivaldi, Corelli, etc.
 • allegro                                                                                                            Fiocco
 • allegro                                                                                                            Corelli
 • Les petits moulins a vent                                                                                 Couperin
 • Chants et Morceaux  vol.III                                                                              M. Crickboom
 • Duos                                                                                       Pleyel, Mazas, Mozart, etc.
 • Mestres antics per a la joventut vol.I                                                                A. Moffat
 • Peces Clàssiques  vol. I                                                                                              Hermann
 • Petits Morceaux pour enfants                                                                           Bartok
 • Concertino en Re M  Op.15                                                                              Kuchler

Proves d’accés als Ensenyaments Professionals

V I O L Í

2n curs

PROVA A : Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, La, Fa i Si b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IV c) a Mi (3) (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2 / 4 ,  3 / 4 ,  4 / 4 ,  3 / 8 ,  6 / 8 , amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto), tant en combinacions soltes com lligades.
 • Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 4ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B : Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata barroca, concertinos, variacions sobre un tema, suite barroca, fantasies i altres de característiques similars.

OBRES RECOMANADES

 • Un moviment ràpid i un lent d’un concert o sonata barroca dels següents: Bach, Haendel, Vivaldi, Corelli, etc.
 • Chants et Morcexaux  vol. IV                                                               M. Crickboom
 • Mestres Antics per a la joventut vol.II                                                   A. Moffat
 • Peces Clàssiques  vol. II                                                                     Hermann
 • andante Cantabile                                                                                Tartini
 • Minueto                                                                                              Porpora-Kreisler
 • Aria en Re M                                                                                      Juan Pons

 

Proves d’accés als Ensenyaments Professionals

V I O L Í

3r curs

PROVA A : Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, La, Mi, Fa i Si b, Mi b, La b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IVc) a Fa (3) (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2/4,  3/4,  4/4,  3/8,  6/8,  9/8,  12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto), tant en combinacions soltes com lligades.
 • Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 5ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata barroca, concerts, concertinos, variacions sobre un tema, suite barroca, fantasies i altres de característiques similars.

OBRES RECOMANADES

 • Un primer i segon moviments d’un concert per a violí i orquestra de J.S. Bach.
 • Chants et Morceaux  vol. V                                                                              M. Crickboom
 • Sonata en Re m Op. 6  nº 12                                                                           P. Locatelli
 • Sonata en Re M  Op.5  nº 1                                                                             A. Corelli
 • Una fantasia (nº 7, 8, 9, 10, 11)                                                                        Telemann
 • Andaluza                                                                                                        Granados
 • Playera “Adiós montañas mias”                                                                        Sarasate
 • Pequeña ronda                                                                                                J. Rodrigo
 • Reverie                                                                                                           Schumann
 • L’Abeille                                                                                                         Schubert
 • Oració al maig                                                                                                 Toldrà
 • Polichinelle - Serenade                                                                                    Kreisler
 • Rondino sobre un tema de Beethoven                                                               Kreisler

Proves d’accés als Ensenyaments Professionals

V I O L Í

4t curs

PROVA A: Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, La, Mi, Fa i Si b, Mi b, La b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IVc) a Sol (3) (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2/4,  3/4,  4/4,  3/8,  6/8,  9/8,  12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto), tant en combinacions soltes com lligades.
 • Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 6ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata barroca, concert barroc, sonata clàssica, concert clàssic, concertinos i altres de característiques similars.

OBRES RECOMANADES

 • Un primer i segon moviments d’un concert per a violí i orquestra de J.S. Bach.
 •          Un moviment d’un concert de Mozart, Hayden,etc. corresponen al periode clàssic amb cadència.
 •   Dos temps d’una sonata de Bach, Leclair, Turina, etc.
 • Follia                                                                                       A. Corelli
 • Romança Andalusa                                                                                          Sarasate
 • Malaguenya                                                                                                    Sarasate
 • Liebeslied                                                                                                       Kreisler
 • Liebesfreud                                                                                                     Kreisler
 • La Gitana                                                                                                        Kreisler
 • Dances Romaneses                                                                                         Bartok
 • Preludi i allegro                                                                                   Pugnani-Kreisler
 • Dels quatre vents                                                                                            Toldrà
 • Sonatina                                                                                                         Bartok
 • Xacona                                                                                                           Vitali
 • Romances                                                                                                      Beethoven
 • Dances Eslaves                                                                                              Drorak
 • Havanera                                                                                                        Ravel
 • Ave Maria                                                                                                        Toldrà
 • Reverie                                                                                                           Vieuxtemps

Proves d’accés als Ensenyaments Professionals

V I O L Í

5é curs

PROVA A : Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, La, Mi, Fa i Si b, Mi b, La b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IVc) a Sol (1) (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2/4,  3/4,  4/4,  3/8,  6/8,  9/8,  12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto), tant en combinacions soltes com lligades.
 • Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 9ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata clàssica, concert clàssic i altres de característiques similars.

OBRES RECOMANADES

 • Un primer i segon moviments d’un concert per a violí i orquestra del període clàssic: Mozart, Haydn, etc. amb cadència.
 • Una sonata completa del període clàssic.
 • Follia                                                                                      A. Corelli
 • Romança Andalusa                                                                                          Sarasate
 • Malaguenya                                                                                                    Sarasate
 • Liebesfreud                                                                                                     Kreisler
 • Dances Romaneses                                                                                         Bartok
 • Preludi i allegro                                                                                   Pugnani-Kreisler
 • Romances                                                                                                     Beethoven
 • Havanera                                                                                                        Ravel
 • Reverie                                                                                                        Vieuxtemps

 

 Proves d’accés a Ensenyaments Professionals

V I O L Í

6é curs

PROVA A: Lectura a primera vista

 • Longitud: de 30 a 60 compassos.
 • Tonalitats: Do, Sol, Re, La, Mi, Fa i Si b, Mi b, La b, majors i menors.
 • Àmbit de registre: de Sol (IVc) a Sol (1) (Ic).
 • Formes: A-B-A \ A-AI.
 • Compassos: 2/4,  3/4,  4/4,  3/8,  6/8,  9/8,  12/8, amb possibilitat de canvis entre ells.
 • Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderons.
 • Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.
 • Articulacions: colps d’arc (legato, detaché, martellé i stacatto), tant en combinacions soltes com lligades.
 • Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.
 • Recursos tècnics: canvis de posició fins a 9ª posició.
 • Recursos expressius: vibrat.

PROVA B: Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

 • Requisits tècnics: els mateixos que per a la prova de lectura a primera vista.
 • Formes: sonata clàssica, concert clàssic,sonata romàntica i concert romàntic, i altres de característiques similars.

 

 

OBRES RECOMANADES

·         Concert per a violi i orquestra de Mendelsshon en mi menor.

·         Concert per a violi i orquestra de Mozart,- nº 3 en sol major.

·         Concert per a violi i orquestra de Mozart,- nº 4 en sol major

·         Concert per a violí i orquestra de Mozart,- nº 5 en la major.

·         Concert per a violi i orquestra de Max Bruch.

·         Zapateado de Pablo Sarasate.

·         Malagueña de Pablo Sarasate.

·         Sonates.                                                                                       R. Schumann

·         Sonates.                                                                                      W. A. Mozart

·         Sonates.                                                                                     L. Van Beethoven

·         Dances Romaneses                                                                      Bartok
*
     Preludio i allegro                                                                           Pugnani-kreisler
*    Romances                                                                                    Beethoven
*    Havanera                                                                                      Ravel
*    Reveire                                                                                        Vieuxtemps
*    Sonates i Partites                                                                        Bach
*    24 Caprichos                                                                                Paganini

 

 

 

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

VIOLÍ

PROCEDIMENT

A)    Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals.

B)    Interpretació d’una obra, estudi, o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals dels ensenyaments elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

CRITERIS DE SELECCIÓ I AVALUACIÓ

a)     Se valorarà el nivell tècnic aconseguit i el domini dels objectius dels ensenyaments elementals, mitjançant l’observació de la naturalitat del gest i la posició.

b)    S’examinarà la utilització de l’arc en la seua relació velocitat-pes i el domini dels colps d’arc, considerat bàsic ( detaché, martellato y staccato).

c)     Se jutjarà amb l’objectivitat que aquest apartat ho permeta, la correcta afinació, el ritme i la qualitat del so.

d)    S’apreciarà la sensibilitat estètica, així com la interpretació i la expressió musical, quan esta existisca. 

e)     S’entendrà com a resultat global de conjunt l’evidència d’una possibilitat real, per part de l’aspirant, desenvolupar les capacitats que ha demostrar posseir mitjançant la seua evolució posterior en els cursos dels ensenyaments elementals.

CONTINGUTS

1.- Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals. Este criteri li servirà el professor per a comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, d'acord amb els continguts propis del nivell.

  2.- Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i fraseig adequat. Este criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels esmentats principis de llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent.

3.- Interpretar obres de diferents estils. Amb este criteri d'avaluació es pretén detectar la maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i estils.

4.- Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres juís personals sobre les obres estudiades en este nivell. Este criteri avalua l'assimilació dels termes i conceptes del llenguatge musical utilitzats en la comunicació sobre la música, tant en els aspectes docents, com a crítics del codi del llenguatge musical.