Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS  ELEMENTALS DE MÚSICA

ESPECIALITAT: VIOLA

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrar que posseix els coneixements tècnic – instrumentals i teòric – pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, es valorarà l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de viola que estarà disponible en el centre.

Interpretació amb l'instrument d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna

2N ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CONTINGUTS

·         Fisonomia de l'instrument.

·          Clau de Do en tercera esbossa i Sol en segona.

·          Equilibri corporal.

·          Posició de l'instrument i de l'arc: control muscular.

·          Producció del so: cordes a l'aire, tot l'arc i distintes longituds.

·          Desenvolupament del moviment horitzontal del braç dret (arc).

·         Desenvolupament en els moviments dels dits de la mà esquerra.

·          Cuidat i manteniment de l'instrument.

OBRES ORIENTATIVES

Viola Methode vol.1                           Suzuky.

L´Alto Classique. Vol 1                       Classens3R ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CONTINGUTS

·         Posició de l'instrument i de l'arc: control muscular.

·          Producció del so: tot l'arc i distintes longituds.

·          Relació del semitò, to i to més semitò, amb els dits de la mà esquerra.

·          Desenvolupament i elasticitat de les diferents formacions dels dits de la mà esquerra.

·          Coneixement de les tres primeres posicions.

·          Sensibilitat auditiva.

·          Hàbits d'estudi.

OBRES ORIENTATIVES.

Viola Methode vol.2                                     Suzuky

New vagabundeges for strings vol.2              Fletcher

Concertinetto núm.2                                 Roche, Doury.

 

 


4T ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CONTINGUTS

·          Posició de l'instrument i de l'arc: control muscular.

·          Estudi de les diferents posicions i la relació entre elles. Treball de la 1a, 2a i 3a posició, i dels diferents canvis de posició, que naixen de la combinació de les posicions esmentades anteriorment.

·          Coneixement dels colps d'arc bàsics: Detaché, Martellé, Legato i Portato.

·          Control del so.

·          Influència de l'afinació en la qualitat sonora.

·          Desenvolupament de la respiració.

·          Entrenament permanent i progressiu de la memòria.

 OBRES ORIENTATIVES

Viola Methode vol.3                           Suzuky

Estudis vol.1                                   Wohlfahrt

Concertino                                          Mokry

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1.     Interpretar amb fluïdesa fragments d'obres musicals a primera vista. Aquest criteri li servirà al professor per comprovar la capacitat de lectura i el domini de l'instrument, d'acord amb els continguts propis del nivell.

2.     Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i fraseig adequat. Aquest criteri d'avaluació pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels citats principis de llenguatge musical d'acord amb el nivell corresponent.

3.     Interpretar obres d'estils diferents. Amb aquest criteri d'avaluació es pretén detectar la maduresa interpretativa de l'alumne enfront de la varietat d'obres i d'estils

4.     Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del seu nivell d'instrument. Aquest criteri d'avaluació tracta de comprovar la capacitat de memòria i execució de les obres, d'acord amb els objectius i continguts propis de cada curs i la motivació de l'alumne en l'estudi de la música.

5.     Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per comunicar als altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell.

6.     Mostrar en els estudis i obres la capacitat d'aprenentatge progressiu individual. Aquest criteri d'avaluació pretén verificar que els alumnes són capaços d'aplicar en el seu estudi les indicacions del professor i, amb elles, desenvolupar una autonomia progressiva de treball que li permeta valorar correctament el seu rendiment.