Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

VIOLA

Proves d'accés a Ensenyances Professionals

Prova A: Lectura a primera vista.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals dels ensenyaments elementals de música, o els continguts dels cursos precedents a aquell al qual l'aspirant opta.

Criteris d'Avaluació.

a) Llegir i mesurar adequadament el fragment.

- Aquest criteri permet comprovar la correcta assimilació dels continguts propis del llenguatge musical aplicats a la pràctica instrumental.

b) Interpretar el fragment utilitzant l'afinació, articulació, dinàmica, agònica i frase adequades.

- Aquest criteri pretén valorar el domini dels continguts propis de la pràctica instrumental i la seva aplicació en la interpretació del text musical.

c) Interpretar amb fluïdesa el fragment.

- Aquest criteri permet avaluar el grau de maduresa, destresa i psicomotricitat aplicats en l'execució del mateix.

Prova B: Interpretació instrumental.

L'aspirant interpretarà una obra, estudi o fragment elegida pel Tribunal, d'una llista de tres que presentarà prèviament. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts terminals dels ensenyaments elementals, o en el seu cas, versarà sobre els continguts dels cursos precedents a aquell al qual l'aspirant opta. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.

Criteris d'Avaluació.

a) Execució de memòria.

- Aquest criteri pretén demostrar la capacitat memorística i d'execució de l'aspirant.

b) Interpretar l'obra amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de l'aspirant en la lectura i domini de l'instrument, així com la seva maduresa musical.

c) Interpretar l'obra utilitzada la mesura, afinació, articulació, dinàmica, agònica i fraseig adequat.

- Aquest criteri pretén comprovar la correcta assimilació i aplicació dels principis del Llenguatge musical i dels paràmetres rítmics i melòdics de l'ensenyament elemental de cada intrumento.

d) Demostrar una correcta emissió del so.

- Aquest criteri pretén avaluar la capacitat de l'aspirant per obtenir una correcta afinació de les notes (segons intrumentos), qualitat, i flexibilitat sonora, així com el control de la respiració i dels músculs que intervenen en l'emissió del mateix, d'acord amb les possibilitats sonores i característiques de cada instrument.

e) Adoptar una correcta posició corporal.

- Aquest criteri pretén verificar l'adequada col·locació de l'instrument, la correcta posició i coordinació de les dues mans, digitació, així com la col·locació i postures adequades que permetin i afavoreixin l'acció del conjunt braç-avantbraç-canell-mà i dits (segons instruments).

f) Assimilació d'automatismes.

- Aquest criteri pretén comprovar la capacitat de concentració, autocontrol i relaxació durant l'execució instrumental.

Prova d'accés: 1r Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.
Longitud: de 20 a 25 compassos.
Tonalitats: majors i menors fins a 2 alteracions.
Registre: dues vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, amb possibilitats de canvis entre ells.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera.
Agógica: adagio, andante i allegro.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé) i bariolaje.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f.
Recursos tècnics: dobles cordes en primera posició, refilades, mordentes, suports. Canvis de posició fins a la 4a posició. Cromatismes en 1a posició.
Recursos expressius: vibrato, iniciació.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: Barroc i Classicisme.

Obres orientatives:

Concert en Sol M                                                          Telemann

L'Alt Classique “C” (del 10 al 17)                                H. Classens

Sonata en Sol M, Do M                                                 B. Marcello

Sonata en Do M                                                             G. P. Händel

Sonata en Si b M                                                            M. Corette

Estudis                                                                             Hofmann

Estudis vol.3/4                                                                 Suzuki

  

Prova d'accés: 2n Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.

Longitud: de 25 a 30 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

Registre: dues vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, amb possibilitats de canvis entre ells.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis, tresillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera, calderó. Doble puntillo sobra blanca i negra.
Agógica: llarg, adagio, andante i allegro.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé, collé) i bariolaje.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f, crescendo i diminuendo.
Recursos tècnics: dobles cordes (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, fins a la 2a posició), refilades, mordentes, suports. Canvis de posició fins a la 5a posició. Cromatismes en 2a posició.
Recursos expressius: vibrato.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: Barroc i Classicisme.

Obres orientatives:

Estudis op. 87                                                                         Hofmann.

Estudis Op. 45, vol II                                                             Wohlfahrt

15 Estudis Capritxosos                                                            E. Mateu

24 Estudis Op. 32, Vol I/II                                                      H. Sitt

Cançó sense paraules.                                                          Mendelssohn

After a dream.                                                                           Fauré

Sonata en Sol M, Do M                                                          Marcello

Suite núm. 1                                                                                Bach

Sonata núm. 2                                                                          Vivaldi

Peces Barroques                                                                     W. Forbes

          Prova d'accés: 3r Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.
Longitud: de 40 a 50 compassos.
Tonalitats: majors i menors fins a 4 alteracions, amb posicions fixes en 1ª, 2a i 3a posició, i amb canvis a 2a i 3ª..
Registre: tres vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. amb possibilitats de canvis entre ells.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, tresillos, quintillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera, calderó. Doble puntillo sobra blanca i negra.
Agógica: llarg, adagio, andante, allegro i disposat.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé, collé, spicatto), bariolaje, portato (amb ritmes binaris i ternarios), accents i sforzandos.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f, mp, crescendo i diminuendo.
Recursos tècnics: dobles cordes (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, fins a la 2a posició) i iniciació a la doble corda en 3a posició. Refilades, mordentes, suports, grupets, acords. Canvis de posició fins a la 6a posició. Cromatismes.
Recursos expressius: maduresa i control del vibrato.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: Barroc i Classicisme.

Obres orientatives:
15 Estudis Capritxosos                                                    E. Mateu
24 Estudis Op.32, Vol.I/II                                                   Sitt
Estudis op.87                                                                    Hofmann
Sonata en La m                                                                  Telemann
Sonata en Dom                                                                W. Flackton
Suite núm. 1 o núm.2                                                        J.S. Bach
Elegia                                                                                 Glazunov
Sonata en sol m                                                                     Eccles
Concert Sol M                                                                       Händel

 

        Prova d'accés: 4t Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.
Longitud: de 40 a 50 compassos.
Tonalitats: majors i menors fins a 6 alteracions, amb posicions fixes en 1ª, 2a i 3a posició, i amb canvis a 2a i 3ª..
Registre: tres vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. amb possibilitats de canvis entre ells.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, tresillos, quintillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera, calderó. Doble puntillo sobra blanca i negra.
Agógica: llarg, adagio, andante, allegro i disposat.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé, collé, spicatto), bariolaje, portato i saltillo (amb ritmes binaris i ternarios), accents i sforzandos.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f, mp, crescendo i diminuendo.
Recursos tècnics: dobles cordes (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, fins a la 2a posició) i iniciació a la doble corda en 3a posició. Refilades, mordentes, suports, grupets, acords. Canvis de posició fins a 8a posició. Cromatismes.
Recursos expressius: maduresa i control del vibrato.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: totes.

Obres orientatives:
41 capritxos op.22.                                                              Campagnoli
Estudis de Concert.                                                               Hoffmeister
Concert en Do m.                                                                 
J. Ch. Bach
Sonatina (1971)                                                                     B. Hummel
Trauermusik                                                                            Hindemith
Suite núm. 2.                                                                           J. S. Bach

         Prova d'accés: 5è Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.
Longitud: de 40 a 50 compassos.
Tonalitats: majors i menors fins a 6 alteracions, amb posicions fixes en 1ª, 2a i 3a posició, i amb canvis a 2a i 3ª.
Registre: tres vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. amb possibilitats de canvis entre ells, i compassos irregulars.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, tresillos, quintillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera, calderó. Doble puntillo sobra blanca i negra.
Agógica: llarg, adagio, andante, allegro, disposat i rubato.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé, collé, spicatto), bariolaje, portato i saltillo (amb ritmes binaris i ternarios), accents i sforzandos.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f, mp, crescendo i diminuendo.
Recursos tècnics: dobles cordes (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, fins a la 2a posició) i iniciació a la doble corda en 3a posició. Refilades, mordentes, suports, grupets, acords. Canvis de posició fins a 9a posició. Cromatismes.
Recursos expressius: maduresa i control del vibrato.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: totes.

Obres orientatives:
41 Capritxos op.22                                                         Campagnoli
24 Estudis Op. 37                                                                 Dont
Estudis de Concert.                                                        
Hoffmeister

Sonata.                                                                                   Hummel
Romança                                                                                 Bruch
Meditació                                                                             Hindemith
Concert en Do m                                                                   J. C. Bach
La Parisiene                                                                            Milhaud

         Prova d'accés: 6è Ensenyances Professionals.

Prova A: Lectura a primera vista.
Longitud: de 40 a 50 compassos.
Tonalitats: majors i menors fins a 6 alteracions, amb posicions fixes en 1ª, 2a i 3a posició, i amb canvis a 2a i 3ª.
Registre: tres vuitenes.
Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. amb possibilitats de canvis entre ells, i compassos irregulars.
Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis, tresillos, quintillos, seisillos, notes a contratemps i síncopas, puntillo sobre blanca, negra i corxera, calderó. Doble puntillo sobra blanca i negra.
Agógica: llarg, adagio, andante, allegro, disposat i rubato.
Articulacions: cops d'arc (legato, détache, martellé, collé, spicatto), bariolaje, portato i saltillo (amb ritmes binaris i ternarios), accents i sforzandos.
Pizzicato: alternança d'arc i pizz., en una o diverses cordes, de manera arpegiada o simultània.
Dinàmica: p, mf, f, mp, crescendo i diminuendo.
Recursos tècnics: dobles cordes (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, fins a la 2a posició) i iniciació a la doble corda en 3a posició. Refilades, mordentes, suports, grupets, acords. Canvis de posició fins a 9a posició. Cromatismes.
Recursos expressius: maduresa i control del vibrato.

Prova B: Interpretació instrumental.
Requisits tècnics: Similars als de la prova de lectura a 1a vista.
Formes: sonata, concert, suite clàssica, variacions sobre un tema, fantasia, estudis, o similars.
Època: totes.

Obres orientatives:
15 Estudis op.116                                                                    H.Sitt
Estudis de Concert.                                                            Hoffmeister
Elegia                                                                                    Britten
Suites per a violoncello sol (Transc. Viola)                       J. S. Bach
Romança                                                                                 Bruch
Sonata en Sol m                                                                  C.P.E. Bach