Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS  ELEMENTALS

ESPECIALITAT: TUBA

 

 

Característiques de la prova d'interpretació

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, i demostrar posseir els coneixements tècnic-instrumentals i teòrics-pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, es valorarà l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de tuba que estarà disponible en el centre.

Interpretació amb l'instrument d'una obra, estudi o fragment,triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment  adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

2n CURS

Continguts:

-        “La respiració i la relaxació nostre esport diari“ ( el control de l'aire a partir de la relaxació corporal) .

-        “ El so nostre senyal d'identitat” ( Estudi de l'emissió del so) .

-        “Coneix les teues vàlvules” ( principis de digitació)

Obres recomanades:

-          I així que és despertaren Ximo Cano

-          King mides                                  F. I. Buchtel

-          Suite Concertant               Kees Schoonnenbeek

-          Three pieces for tuba                   Jan Segers

3r CURS

Continguts:

-        La respiració i la relaxació nostre esport diari“ ( el control de l'aire a partir de la relaxació corporal) .

-        “ El so nostre senyal d'identitat” ( estudi de l'emissió del so) .

-        “Coneix les teues vàlvules” ( principis de digitació).

-        “Les escales i les posicions fixes: el camí feia el control de tu tuba” (estudi d'articulacions, lligats intervals…)

-        “Saps tocar mezzoforte però … fortíssim i pianíssimo?” ( estudi de la dinàmica).

-        “Aprén a tocar sense partitures” ( exercici de la memòria).

-        “Aprenc a escoltar-me” (adquisició d'hàbits d'estudi correctes).

Obres recomanades:

-          Sonatina                     John Boda

-          Tuba Rapsode             Clare Grudman

-          Voice of the Viking   David Bennett

4t CURS

Continguts:

-         La respiració i la relaxació nostre esport diari“ ( el control de l'aire a partir de la relaxació corporal) .

-        El so nostre senyal d'identitat” ( estudi de l'emissió del so) .

-        “Coneix les teues vàlvules” ( principis de digitació).

-        “Les escales i les posicions fixes: el camí feia el control de tu tuba” (estudi d'articulacions, lligats intervals…)

-        “Saps tocar mezzoforte però … fortíssim i pianíssimo?” ( estudi de la dinàmica).

-        “Aprén a tocar sense partitures” ( exercici de la memòria).

-        “Aprenc a escoltar-me” (adquisició d'hàbits d'estudi correctes).

Obres recomanades:

-          Song of the siga                     Forrest L. Buchtel

-          Legato etudes for tuba           Marco Bordogni

-          Sonata en Do M                     Benedetto Marcello

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS.

TUBA 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació en funció de les característiques tècniques i sonores  del instrument i la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Interpretar l’obra, etc., mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició davant l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’atac.

PRIMERA VISTA

- Llegir i mesurar adequadament el fragment
- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig, afinació
- articulació, dinàmica i agògica.
- Interpretar amb fluïdesa el fragment.