Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS

NORMATIVA VIGENT

Orde 28/2011, de 10 de Maig, de la Conselleria d’Educació. (DOCV 17/05/2011)

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf


REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música tot l’alumnat que no haja conclòs les ensenyances elementals de Música, havent-ne cursat una part, així com aquelles persones que aspiren a obtindre el Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb independència de la seua edat.

Els qui hagen iniciat estudis reglats en les ensenyances elementals i desitgen presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic.

Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de Música de caràcter reglat es podran inscriure per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l’obertura d’un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals.

ESTRUCTURA DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que interpretaran, així com els originals.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les proposades per a la prova d’accés a les ensenyances professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o més.

L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb este, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’estes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre de pràctic.

2.1 Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

 


 PROVA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT

 D'ENSENYANCES ELEMENTALS

Especialitat: TUBA-TUBA TENOR

CONTINGUTS TERMINALS

PROVA A PRIMERA VISTA:LONGITUD

A partir de 10 compassos

TONALITAT

Fins a quatre alteracions

ÀMBIT

Dues octaves i mitja

COMPASSOS

Tots els compassos regulars

FORMA

Qualsevol

FIGURES

Totes menys les fusses i semifusses

AGÒGICAS

Totes amb diferents combinacions entre elles

ARTICULACIONS

Totes

DINÀMICA

Totes

EXTENSIÓ

Dues octaves i mitja

 

PROVA OBRA ( ES VALORARÀ L´EXECUCIÓ DE MEMÒRIA )

 

 

TONALITAT

Fins a cinc alteracions

ÀMBIT

Dues octaves i mitja

COMPASSOS

Tots els regulars i irregulars

FORMA

Sonata,Suite,Romanza,Canon, etc...

FIGURES

Totes les requerides per l’obra

AGÒGICAS

Les indicades en l’obra

ARTICULACIONS

Les indicades en l’obra

DINÀMICA

Totes

EXTENSIÓ

Dues octaves i mitja

 

 


CRITERIS D’AVALUACIÓ

TÈCNICA

-Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental de les obres presentades a la prova.

-Mostrar una posició corporal correcta.

-Demostrar el treball desenvolupat en el camp de la sensibilitat auditiva per a l’afinació i la sonoritat de l’instrument.

-Valorar la tècnica específica de l’instrument en la interpretació de les obres presentades per l’aspirant.

INTERPRETACIÓ

-Valoració de la dificultat tècnica i artística del programa presentat per l’aspirant, donant-li un criteri oportú en cada cas i mostrant capacitat comunicativa i artística.

-Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a formular juís personals sobre les obres estudiades i aquelles que gaudixen d'especial significació.  

ACTITUT

-Presentar una actitut personal i artística correcta davant de la prova a realitzar.

-Evaluar mitjançant l’intercanvi d’impressions els hàbits de l’alumne, tant a nivell educatiu, social i individual, valorant la implicació en el projecte educatiu tant a nivell individual com col·lectiu.


LLISTAT ORIENTATIU D’OBRES PER A LA PROVA D’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT  D'ENSENYANCES ELEMENTALS

 

 
ESPECIALITAT

TUBA TENOR

 

 

 

FANTASIA

J.F.MICHAEL

THEME DE CONCOURS

R. CLERISE

PRIERE

R. CLERISE

SUITE DE DANSES

J.PEZEL

DIBARDOM

J.Vte ASENSI (RIVERA EDITORES)

TEMPS

M. OLIVER(RIVERA EDITORES)

JOC DE GATS

MANUEL A. BELTRAN(RIVERA EDITORES)

ALLEGRO

VICENT MARTI(RIVERA EDITORES)

DROPS

ANGEL GARCIA(RIVERA EDITORES)

HUMORESCA

XIMO CANO(RIVERA EDITORES)

TARANTEL.LA

Hilari García Gázquez(RIVERA EDITORES)

 

 

ESPECIALITAT

TUBA

 

 

 

HIS MAJESTY THE TUBA

R. DOWLING

TRACALATRAC

XIMO CANO(RIVERA EDITORES)

AIR AND BOURRÉE

J.S.BACH

FOLKSON MENDEY

W. BELL

SONATINA CLÁSICA

N. TROJE-MILLER

LARGO AND ALLEGRO

G.F. HANDEL

MARCHA DEL OSO

J.DÍAZ SANTAMARIA(RIVERA EDITORES)

BALADA

Hilari García Gázquez(RIVERA EDITORES)

BASSI, LA MARIONETA

FERRER FERRAN(RIVERA EDITORES)

AL JARDI DE LA MAGIA

JOSE VTE FUENTES CASTILLA(RIVERA EDITORES)

 

NOTA: L’ALUMNAT  DEURÀ APORTAR TRES CÒPIES DE LA PARTITURA
PER AL TRIBUNAL