Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVES D'A ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

TROMPA

 

Per a la realització de les proves d'aptitud de 2n, 3er i 4t curs dels ensenyaments elementals de trompa, serà necessària la presentació de tres obres o estudis lliurement triats per l'aspirant, dels quals s'interpretarà un d'ells a elecció del tribunal, d'un nivell semblant a què figura en la següent llista orientativa.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

 


ACCÉS A
2n CURS

 

 CONTINGUTS 2n CURS:

 

  • Pràctica i control de la respiració.
  • Desenvolupament d'una òptima posició corporal que permeta tocar sense excessives tensions.
  • Inici al precalfament de l'embocadura amb l'estudi de l'embocadura.
  • Estudi de l'emissió dels sons.
  • Pràctica dels principis bàsics de la digitació.
  • Treball de la memòria i els reflexos mentals a través de la imitació de sons.

Obres recomanades:

• Peces de Recopilació de les Unitats 1 al 8 del llibre “Aprèn tocant la Trompa” de Peter Wastall.

• Escales de Do M'i La m.

 
ACCÉS A 3er CURS

CONTINGUTS 3er CURS:

 

·         Pràctica de la relaxació i la respiració per al desenvolupament de la capacitat  

 pulmonar.

·         Inici al precalfament de l'embocadura amb l'estudi de l'embocadura.

·         Estudi de l'emissió dels sons.

·         Inici al desenvolupament de la flexibilitat dels llavis amb la pràctica del lligat en

 posicions fixes.

·         Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a

 l'obtenció d'una bona qualitat de so.

·         Desenvolupament de la memòria, enginy i creativitat de l'alumne.

·         Inici a l'hàbit de la lectura a primera vista.

Obres recomanades:

- Peces de Recopilació de les Unitats 9 al 16 del llibre “Aprèn tocant la Trompa” de Peter Wastall.

• Escales de fins a dos alteracions.

 

ACCÉS A 4t CURS

 

 CONTINGUTS 4t CURS:

 

·         Aprofundiment en l'estudi de la columna d'aire.

·         Estudi de l'emissió dels sons.

·         Desenvolupament de la flexibilitat dels llavis amb la pràctica del lligat i picat en posicions fixes.

·         Desenvolupament de la sensibilitat auditiva com a premissa indispensable per a l’obtenció d'una bona qualitat de so.

·         Coneixement i pràctica del legato, accent, staccato, sforzando, tenuto.

·         Coneixement i pràctica de les diferents agógicas i dinàmiques.

·         Desenvolupament de la memòria, enginy i creativitat de l'alumne.

·         Adquisició d'hàbits d'estudi correctes i eficaços.

·         Iniciació a la comprensió de les estructures musicals en els seus distints

·         Nivells; motiu, temes, períodes, frases, etc.

·         Pràctica d'exercicis de lectura a primera vista.

Obres recomanades: 

• Peces de Recopilació de les Unitats 17 al 24 del llibre “Aprén tocant la Trompa” de Peter Wastall.

• Escales de fins a dos alteracions (Amb les seues respectives escales menors: natural, harmònica, melòdica).

• “Three simple pieces for Horn” de Michael Rose (Ed. Associa't of the Royal School of Music).

 

 

TROMPA

PROVES D'ACCÉS A 2n, 3r i 4t D'ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

- Desenvolupar cert control de la tècnica respiratòria.
- Demostrar una correcta posició del cos i de l'instrument.
- Aconseguir una bona sonoritat natural i espontània.
- Aconseguir interpretar clarament les dinàmiques i articulacions estudiades.
- Dominar els processos tècnics bàsics adequats al seu nivell amb l'instrument de manera que permetin exposar amb llibertat creativa el discurs musical.
- Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió.
- Interpretar adequadament en públic les obres treballades a classe i representatives del seu nivell.
- Demostrar hàbits correctes i eficaços d'estudi.