Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

DE TROMPA

1er CURS

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 15 i 20 compassos.

Tonalitats: fins a dos alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.

Àmbit de registre: dues octaves( sol 2 fins sol 4).

Agògica: largo, andante, allegro, etc.

Articulació: picat i lligat.

Dinàmica: p, mf, f.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals dels ensenyaments elementals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

E. BOZZA --------------------------------------  EN IRLANDE

C. SAINT – SÄENTS -------------------------  ROMANCE

A. GLAZUNOV -------------------------------   REVERIE Op. 24

J. PERNOO -------------------------------------  FANTASIA BREVE

L. V.  BEETHOVEN ------------------------ TEMA AMB VARIACIONS (Tunes for french horn technic, nivell 2 intermedi, autor J Ployhar).

W. A. MOZART ---------------------------------  LARGHETTO (Aprende a tocar la trompa, autor P. Wastall).

R. W. GETCHELL----------------------ESTUDI Nº 86, 100, 107 o 109 (2n Volum Practical Studies for French Horn)2n CURS

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 20 i 25 compassos.

Tonalitats: fins a tres alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 9/8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: dues octaves i mitja ( Do 2 fins sol 4).

Agògica: largo, andante, allegro, adagio i moderato.

Articulació: picat, lligat i accents.

Dinàmica: p, mf, f, crescendo i diminuendo.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals del primer curs dels ensenyaments professionals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

W. A. MOZART -----------------------------  CONCERT Nº 1 KV 412

F. STRAUSS ---------------------------------  NOCTURNO Op. 7

C. NIELSEN  --------------------------------   CANTO SERIOSO

R. GLIERE  ----------------------------------   INTERMEZZO Op. 35, Nº 11

M. ALPHONSE  -----------------------------   ESTUDIS NOVELS, 1er llibre estudis 28, 44, 59, 703er CURS

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 25 i 30 compassos.

Tonalitats: fins a cuatre alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: tres octaves ( la 1 fins la 4).

Agògica: largo, andante, allegro, adagio i moderato, presto.

Articulació: picat, lligat, accents i stacatto.

Dinàmica: p, mp, mf, f, crescendo i diminuendo.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals del segon curs dels ensenyaments professionals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

W. A. MOZART ------------------------------  RONDO en Mi b major KV 371

L. CHERUBINI -------------------------------  SONATA Nº 1

F. DANZI --------------------------------------  SONATA EN Mi b major, Op. 28

F. STRAUSS ----------------------------------   FANTASIA

REINECKE -----------------------------------   NOCTURNO

M. ALPHONSE  -----------------------------   ESTUDIS NOVELS, 2on llibre estudis 24, 25, 27, 40.

4t CURS

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 30 i 35 compassos.

Tonalitats: fins a cinc alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 4/8, 5/8 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre: tres octaves ( la 1 fins la 4).

Agògica: largo, andante, allegro, adagio i moderato, presto, vivace.

Articulació: picat, lligat, picat/lligat, accents i stacatto.

Dinàmica: p, mp, mf, f, crescendo i diminuendo.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, dosets, tresets, amb els seus respectius silencis.

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals del tercer curs dels ensenyaments professionals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

W. A. MOZART --------------------------------   CONCERT Nº 3 KV 447

G. P. TELEMANN -----------------------------   SONATA EN FA

E. CHABRIER ---------------------------------    LARGHETTO

B. KROL ----------------------------------------    LAUDATIO

C. KOPPRASCH -------------------------------    SIXTY SELECTED STUDIES (35,42,52)


5é CURS

 

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 35 i 40 compassos.

Tonalitats: fins a sis alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 4/8, 5/8 6/8, 7/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 4/2 amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre:  sol 1 fins si 4.

Agògica: largo, andante, allegro, adagio i moderato, presto, vivace.

Articulació: picat, lligat, picat/lligat, accents, stacatto.

Dinàmica: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo i diminuendo, sforzando.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, dosets, tresets, amb els seus respectius silencis.

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals del quart curs dels ensenyaments professionals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

W. A. MOZART ----------------------------- CONCERT Nº 2 KV 417

L.V. BEETHOVEN ------------------------- SONATA, Op 17

F. STRAUSS --------------------------------- TEMA Y VARIACIONS

C. SAINT-SAËNS --------------------------  MORCEAU DU CONCERT

P. DUKAS ------------------------------------ VILLANELLE

V. ECHEVARRIA --------------------------- INTERMEZZO, Op 35 Nº116é CURS

Prova A: Lectura a primera vista

Longitud: entre 40 i 50 compassos.

Tonalitats: fins a set alteracions, majors i menors.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 4/8, 5/8 6/8, 7/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 4/2 amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit de registre:  Fa 1 fins Do 5.

Agògica: largo, andante, allegro, adagio i moderato, presto, vivace.

Articulació: picat, lligat, picat/lligat, accents, stacatto, marcato i tenuto.

Dinàmica: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo i diminuendo, sforzando.

Figures: rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, dosets, tresets, amb els seus respectius silencis.

Prova B: Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. Les obres hauran de presentar el nivell tècnic/instrumental propi dels continguts terminals del cinqué curs dels ensenyaments professionals. Es valorarà l'execució de memòria.

OBRES RECOMANADES

J. HAYDN ------------------------------------ CONCERT Nº 2

W. A. MOZART ----------------------------- CONCERT Nº 4 KV 495

L. CHERUBINI -----------------------------  SONATA Nº 2

R. STRAUSS --------------------------------- CONCERT Nº 1 Op 11

F. STRAUSS ---------------------------------  CONCERT Op. 8

P. HINDEMITH ------------------------------ SONATA

KLING ----------------------------------------  40 STUDIES FOR HORN (4,9,25,30)


 

 

PROVES D'ACCÉS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

TROMPA

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació adequats a les exigències de l’execució

instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri

entre els indispensables esforços musculars que requereix l’execució instrumental i el grau de

relaxació necessària per a evitar tensions que condueixin a una pèrdua del control en l’execució.

2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.

Aquest criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per assolir

una interpretació adequada.

3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.

Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament de

l’instrument i la utilització de les seves possibilitats.

4. Demostrar solvència en la lectura a primera vista. Aquest criteri d’avaluació pretén constatar la capacitat

de l’aspirant per a desenvolupar-se amb cert grau d’autonomia a la lectura d’un text.

5. Interpretar de memòria obres del repertori d’acord als criteris d’estil corresponents. Mitjançant aquest

criteri es valora el domini i la comprensió que l’alumne posseeix de les obres, així com la capacitat de

concentració sobre el resultat sonor de les mateixes.

6. Presentar en públic un programa adequat al nivell de l’aspirant demostrant capacitat comunicativa i

qualitat artística. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar la capacitat d’autocontrol i el grau de

maduresa de la seva personalitat artística.