Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori


TROMPA

PROVA OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS

NORMATIVA VIGENT

Orde 28/2011, de 10 de Maig, de la Conselleria d’Educació. (DOCV 17/05/2011)

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf


REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música tot l’alumnat que no haja conclòs les ensenyances elementals de Música, havent-ne cursat una part, així com aquelles persones que aspiren a obtindre el Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb independència de la seua edat.

Els qui hagen iniciat estudis reglats en les ensenyances elementals i desitgen presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic.

Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de Música de caràcter reglat es podran inscriure per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l’obertura d’un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals.ESTRUCTURA DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que interpretaran, així comels originals.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les proposades per a la prova d’accés a les ensenyances professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o més.

L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb este, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’estes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre de pràctic.

2.1 Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

  1. Llegir texts musicals a primera vista amb fluïdesa i comprensió.
  2. Amb aquest criteri d’avaluació es pretén constatar la capacitat de l’alumne per desenvolupar-se amb cert
  3. grau d’autonomia en la lectura d’un text.
  4. Memoritzar e interpretar texts musicals emprant la mesura, afinació, articulació i fraseig adequats
  5. al seu contingut.
  6. Aquest criteri pretén comprovar, a través de la memòria, la correcta aplicació dels coneixements teòric i
  7. pràctics del llenguatge musical.
  8. Interpretar les obres d’acord amb els criteris de l’estil adient.
  9. Aquest criteri d’avaluació pretén comprovar la capacitat de l’alumne per utilitzar el temps, l’articulació i la
  10. dinàmica com elements bàsics de la interpretació.

LLISTAT  OBRES ORIENTATIVES

FANTAISIE BRÈVE”                  J. PERNOO

“EN IRLANDE”                          E. BOZZA

“ROMANCE”                             C. SAINT-SAËNS

“RONDEAU”                             J. JOSEPH MOURET

ESTUDI Nº 5             (1er Volum Estudis Novels de Maxim Alphonse)

ESTUDI Nº 13           (1er Volum Estudis Novels de Maxim Alphonse)

“REVERIE”                              C. DEBUSSY
                               (Student Instrumental Course Level 3)

“LARGHETTO”                          W. A. MOZART
                               (Aprende a Tocar la Trompa; Peter Wastall) 

"ESTUDI Nº 100, 107 o 109"
                                  (2n Volum Practical Studies for French Horn de R. W. Getchell)

“ANDANTE CANTABILE Nº 15”  G. CONCONE 
                                (Lyrical Studies for trumpet or horn)

“ALLEGRETTO Nº17”                G. CONCONE 
                                (Lyrical Studies for trumpet or horn)