Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'ACCÉS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

ESPECIALITAT: TROMBÓ

 

Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres  presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

 Continguts propis del nivell

 

-        Interpretar l'obra amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

-         Interpretar l'obra emprant la mesura, afinació, articulació, dinàmica, agógica i frasege adequat.

-        Demostrar una correcta emissió del so.

-        Adoptar una correcta posició corporal.

-        Assimilació d'automatismes.

 

OBRES RECOMANADES:

2n CURS

-        El Trombó  editorial Piles

 

3r CURS

 

-        Escales per a Trombó, part segona    Santiago Rojo

-        A, B, C, Du Jeune Tromboniste                    Jean Douay

 

4t CURS

 

-         Trombine Student                                        Fred. Weber

-        Escales per a trombó , part tercera                Santiago Rojo

-        Exercicis de flexibilitat                                 B. Slokar

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS

 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació tenint en compte la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Interpretar l’obra correctament , mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició amb l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’articulacions

PRIMERA VISTA


- Llegir i mesurar adequadament el fragment

- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig.

- Articulació, dinàmica i agògica.

- Interpretar amb fluïdesa el fragment.