Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

 

                         S A X Ò F O N

                            Proves d’accés a Ensenyaments          Professionals 

                                          1r curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista

  

Longitud: de 20 a 30 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a 2 alteracions  (Sol-Re / Fa-Si b).

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8, amb possibilitat de canvis entre ells.

Àmbit del registre: Si b  greu a Fa # agut.

Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, amb els seus respectius silencis.

 Puntets simples, síncopes regulars, tresets i calderó.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.

Articulacions: lligat, picat simple, picat lligat, picat subratllat, stacatto i accent tancat.

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.

Recursos expressius: vibrat.

 

PROVA B:  Interpretació

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de l’ensenyament elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà sempre què l’obra ho requerisca.

 S'admetrà soport d'audio d'acompanyament.

Longitud: duració mínima 2 minuts i mig.

Tonalitats: majors i menors fins a 2 alteracions  (Sol-Re / Fa-Si b).

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8.

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.

Formes: concert, ària, poema, pastoral, sonata, pavana, fantasia, impromptu, scherzo, rondó i altres.

Articulació: lligat, picat simple, lligat picat, picat subratllat, stacatto i accent tancat.

Elements estètics: aquells que apareixen a l’obra escollida per l’alumne.

Criteris d'avaluació:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en

Les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i producción

Del so. Gamma dinàmica.

OBRES RECOMANADES

 

SAXÒFON MI b

   Adage et arabesque..............R.Berthelot..........Edit. Leduc

    Aria....................................E. Bozza..............Edit. Leduc

    Legende Slave......................D. Sucçari............Edit. Billaanclob

    Spiritual et dance exótique ....J. Avignon .......... Edit. Billaanclob

    Celine Mandarine …………………    A. Crepin ………    Edit. Lemoine

    Poema .................................M. Perrin

 

SAXÒFON SI b

     Suite Française.......................P. Bazelaire...Edit. Schott

    Velle chanson et ronanade.......P.M.Dubois...Edit. Billaanclob

    Poema ..................................N. Hartley....Edit. Tenubo

    Aria and dances ......................J. Ross ...... Edit. Southern

    Vocalise ..................................A. Roussel . Edit. Lemoire

                                                            

                                                                      S A X Ò F O N

                     Proves d’accés a Ensenyaments Professionals
                                                    2n curs

 

PROVA A: Lectura a primera vista

Longitud: de 30 a 40 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8, 12 / 8, amb possibilitat de canvis entre ells

Àmbit del registre: Si b greu a Fa # agut.

Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius

silencis. Puntets simples i dobles, síncopes regulars i irregulars, tresets,quartets, quintets i sextets.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando, piu tempo, pausa

Articulació: lligat, picat simple, lligat picat, picat subratllat, stacatto, accent tancat,

accent obert, picat amb puntet.

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, sforzando, crescendo i diminuendo.

Recursos expressius: domini del vibrat quan calga.PROVA B: Interpretació

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 1r curs. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà sempre què l’obra ho requerisca.

S'admetrà suport d'audio d'acompanyament.

Longitud: duració mínima 5 minuts.

Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8, 12 / 8, amb possibilitat de canvis entre ells

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, sforzando, crescendo i diminuendo.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.

Formes: concert, ària, poema, pastoral, sonata, pavana, fantasia, impromptu, scherzo, rondó i altres.

Articulació: lligat, picat simple, lligat picat, picat subratllat, stacatto, accent tancat i accent obert.

Elements estètics: aquells que apareixen a l’obra escollida per l’alumne.


Criteris d'avaluació:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

SAXÒFON MI b

    Sonata número 2 .....................G. Anderson  Edit. Southen

    Diptyque .................................E. Bozza       Edit. Leduc

    Sonate fantasia ........................P.M. Dubois    Edit. Billaanclob

    Fantasia impromptu .....................A. Jolivet      Edit. Leduc

    Poema ........................................M. Perrin                    

    Suite breu .................................. M. Berthomieu Edit. Lemoire

SAXÒFON SI b

    Primer solo ................................ J. Demersseman  Edit. Roncorp

    Élegie ........................................J. Feld       Edit. Leduc

    Adagio and rondó .......................J. Singuelee  Edit. Roncorp

    Canzonetta Op. 19 ......................G. Pierné     Edit. Southen

                                             

                                                          S A X Ò F O N

                Proves d’accés a Ensenyaments  Professionals

                                                                    3r curs 

PROVA A: Lectura a primera vista

 Longitud: de 40 a 50 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a 4 alteracions.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8, 12 / 8,  5 / 8, amb possibilitat de canvis entre sí.

Àmbit del registre: Si b greu al La harmònic.

Figures: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, amb els seus respectius silencis. Puntets simples i dobles, síncopes regulars i irregulars, tresets,quartets, quintets i sextets.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando, piu tempo, pausa i scherzando.

Articulació: lligat, picat simple, lligat picat, picat subratllat, stacatto, accent tancat, accent obert, picat amb puntet i altres.

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, sforzando, crescendo i diminuendo.

Recursos expressius: domini del vibrat quan calga.PROVA B: Interpretació

 Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 2n curs. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà sempre què l’obra ho requerisca. S'admetrà suport d'audio d'acompanyament.  

Longitud: duració mínima 5 minuts.

Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8, 12 / 8,  5 / 8, amb possibilitat de canvis.  

Dinàmica: ff, f, mf, fp, mp, p, pp, crescendo i diminuendo.

Agògica: adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i accelerando.

Formes: concert, ària, poema, pastoral, sonata, pavana, fantasia, imprompta, scherzo,rondó i altres.

Articulació: lligat, picat simple, lligat picat, picat subratllat, stacatto, accent tancat, accent obert, picat amb puntet.

Elements estètics: aquells que apareixen a l’obra escollida per l’alumne

Criteris d'avaluació:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

OBRES RECOMANADES

SAXÒFON MI b

    Fantasia lírica .............................A. Gagnon Edit. Leduc

    Ària ............................................J. Ibert   Edit. Leduc

    Pequena czarda ........................... P. Iturralde  Edit. Red Musical

    Cinc danses exòtiques ................. J. Français  Edit. Schott

    Sonata .....................................P. Hindemith  Edit. Schott

    Fantasia inpromptu ....................A. Jolivet  Edit. Leduc

 

SAXÒFON SI b

    Duatriéme sol de concert ....... J. Singuelee

    Airoso and danza .................. W. Skolnik  Edit. Tenuto

    Vers tous les chemins ...........D. Charron   Edit. Durand

    Concert Op. 50 ................... B. Tuthill    Edit. Southern

                                                          

S A X Ò F O N

                           Proves d’accés a Ensenyaments Professionals

 4t cursPROVA A: Lectura a primera vista

 Longitud: de 30 a 50 compassos.

Tonalitats: tot tipus de tonalitats i modes.

Compassos: tot tipus de compassos incloent els d’amalgama.

Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

Articulació: sense limitacions.

Dinàmica: control de les diferents dinàmiques d’acord amb el nivell.

Elements de L.M.: tots els de 1r cicle de G.Mitjà.

Elements estètics: sense límits, excloent-hi noves grafies i efectes sonors.             PROVA B: Obra de memòria

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals 3r curs. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà sempre què l’obra ho requerisca.


Longitud: duració màxima 20 minuts.

Tonalitats: de tot tipus i modes.

Compassos: sense limitació.

Dinàmica: sense limitació.

Agògica: sense limitació.

Articulació: sense limitació.

Elements formals: anàlisis de l’estructura formal per seccions i per frases.

Elements estètics: sense limitacions, excloent-hi els propis de la música contemporànea.

 

Criteris d'avaluació:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

 

OBRES RECOMANADES

SAXÒFON MI b

    Divertimento  ............................R. Boutry

    Capritx en forma de vals...…........ P. Bonneau

    Sonatine Sportive ………………………   Alexandre Tcherepnine

    Sonatine ………………………………..       René Guillou

    Sarabande et allegro …………………..  G. Groulez

 

SAXÒFON SI b

     Duatriéme sol de concert ..........  J. Singuelee

    Airoso and danza ......................W. Skolnik  Edit. Tenuto

    Vers tous les chemins ...............D. Charron  Edit. Durand

    Concert Op. 50 ........................ B. Tuthill    Edit. Southern

 

                   S A X Ò F O N

                    Proves d’accés a Ensenyaments Professionals

                    5é curs

PROVA A: Lectura a primera vista   

Longitud: de 30 a 50 compassos.

Tonalitats: tot tipus de tonalitats i modes.

Compassos: tot tipus de compassos incloent els d’amalgama.

Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

Articulació: sense limitacions.

Dinàmica: control de les diferents dinàmiques d’acord amb el nivell.

Elements de L.M.: tots els de 1r cicle de G.Mitjà.

Elements estètics: sense límits, excloent-hi noves grafies i efectes sonors.             


PROVA B: Interpretació

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 4t curs. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà sempre què l’obra ho requerisca.


Longitud: duració màxima 20 minuts.

Tonalitats: de tot tipus i modes.

Compassos: sense limitació.

Dinàmica: sense limitació.

Agògica: sense limitació.

Articulació: sense limitació.

Elements formals: anàlisis de l’estructura formal per seccions i per frases.

Elements estètics: sense limitacions, excloent-hi els propis de la música contemporània.

Criteris d'avaluació:

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.OBRES RECOMANADES

 SAXÒFON MI b

    Tableux de provence .................  P. Maurice

    Balada ………………………………                              H. Tomasi

    Scaramuche …………………………         D. Milon

    Parable ……………………………..          V. Persichetti                                                        S A X Ò F O N

                      Proves d’accés a Ensenyaments Professionals

6é cursPROVA A: Lectura a primera vista 

Longitud: de 30 a 50 compassos.

Tonalitats: tot tipus de tonalitats i modes.

Compassos: tot tipus de compassos incloent els d’amalgama.

Agògica: domini de les possibilitats agògiques de l’instrument.

Articulació: sense limitacions.

Dinàmica: control de les diferents dinàmiques d’acord amb el nivell.

Elements de L.M.: tots els de 1r cicle de G.Mitjà.

Elements estètics: sense límits, excloent-hi noves grafies i efectes sonors.    
         

PROVA B: Interpretació

Interpretació d’una obra, estudi o fragment elegida pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tècnic instrumental obeirà als continguts terminals de 5é curs. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

Si l’alumne du acompanyament es valorarà, sempre què l’obra ho requerisca.

Longitud: duració màxima 20 minuts.

Tonalitats: de tot tipus i modes.

Compassos: sense limitació.

Dinàmica: sense limitació.

Agògica: sense limitació.

Articulació: sense limitació.

Elements formals: anàlisis de l’estructura formal per seccions i per frases.

Elements estètics: sense limitacions, excloent-hi els propis de la música contemporània.


Criteris d'avaluació:


A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.

OBRES RECOMANADES

SAXÒFON MI b

  

    Balada ………………………………                            H. Tomasi

    Scaramuche …………………………        D. Milon

    Parable ……………………………..         V. Persichetti

   Tableux de provence ................  P. Maurice