Agenda Cultural
T'escoltem
Conservatori

PIANO

 

Proves d’accés a E. Professional

1r CURS E. Prof.

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: entre 8 i 16 compassos. Temps màxim de preparació 5 minuts.

Tonalitats: (Do M -La m) (Sol M -Mi m) (Fa M -Re m) (Re M) (Sib M).

Alteracions accidentals: les condicionades pel pas a l'àmbit de la dominant corresponent al to del fragment proposat.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8.

Dinàmica: forte - piano.

Àmbit del registre: Sol 1 (c1au de Fa), Sol 4 (c1au de Sol).

Figures: redona, blanca, negra i corxera amb els seus respectius silencis. Puntet de blanca i negra.

Figures d'acompanyament: acordes sobre graus tonals, Baix AIberti .

Dissenys ritmics: combinacions senzil1es de les esmentades figures.

Agògica: adagio i allegro .

Elements melòdics: melodia acompanyada, part melódica (má dreta o esquerra) part acompanyament (má esquerra o dreta), xicotetes imitacions senzilles.

Articulació: lligadura de fraseig.

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirá una, segons els següents continguts:

 

Longitud: mínim 50 compassos.

Tonalitats: majors i menors fins a 4 alteracions.

Compassos: tots, excepte els deIs compassos irregulars i de valors afegits. S'inclouen possibles canvis interns de compàs.

Figures: de la redona fins a la fusa, puntet fins a semicorxera, notes a contratemps, síncopes llargues i breus, pas de subdivisió binaria a ternaria i viceversa.

Agògica i dinámica: sense restriccions.

Articulació: picat, lligat, picat-lligat, staccato, accent, lligadura de fraseig i articulació.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, ABA, A-A, imitativa o contrapuntística.

Elements melòdics: escales, arpegis, trinat, acords, tríades i septimas.

Textura: acords simultanis i arpegiats, Baix AIberti, realització de dos plánols sonors entre les dos mans, pas polze, realització d'adorns d'acord amb l'estil corresponent, pedal a temps i contratemps.

 

1r CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

Vals en Mi b M (sis xicotets valsos Op. 25) ....................  I. Albéniz

Xicotets preludis (un d'ells) ….........................................       J. S. Bach

Invencions a dos veus (una d 'elles) …............................      J. S. Bach

For children N° 21, 38, 39, 40 (Vol. 1) ….......................       B. Bartók

Mikrokosmos, Vol. IV, N° 108, 109, 110,

111,112,113,115 i 120 …..................................................     B. Bartók

Dansa del pandero ......................................................     B. Bartók

Sonata Op. 49, 2 …....................................................      L. V. Beethoven

Estudis Op. 32, 34, 39, 40, 46, 47 i 48 …..................      H. Bertini

Galop (11 peses infantils) …...........................................      A. Casella

Sonatines Op. 36 4, 5 i6

            Op. 37 N° 1 i 2

            Op. 38 1 …....................................................       M. Clementi

Estudis N° 1, 2, 6, 9 i 20 (Vol. I). …..............................          J. B. Cramer

Estudis Op. 636, 6, 7, 10, 12, 13, 18 i 20 …..............        C. Czerny

Estudis Op. 299, 5, 6, 7,8, 14 i 19 ….........................      C. Czerny

The little shepherd (children 's comer) ….......................       C. Debussy

Sonatines Op. 151, 1; Op. 168, 2 i 3 …..................      A. Diabelli

Sonates Vol. 1 …........................................................           F. J. Haydn

Estudis Op. 45, 1, 22 i 23 ….......................................     S. Heller

Estudis Op. 46, 5, 8 i 26 …......................................... S. Heller

Romances sense paraules: N° 2, 37 i 46 …..................... F. Mendelssohn

Kinderstück; Op. 72; 2. ….......................................... F. Mendelssohn

Música d 'erfants Op. 65, 6, 7 i 11 …........................ S. Prokofieff

Album de la Joventut n" 32 ….............................................  Schumann

Mikrokosmos, vol. I1I n° 75 …............................................ B. Bartok

Estudios Op.29 nº 8 …......................................................       Bertini

Sonatines ….........................................................................   Mozart

Sonatines …......................................................................... F. J. Haydn

Mazurcas o Valses …...........................................................      Chopin

"Gymnopedies' …...........................................................       E. Satie

 

 

 

Provés d’accés a E. Professional

2n CURS E. Prof

 

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: entre 8 i 16 compassos. Temps màxim de preparació: 5 minuts.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/ 8 i 2/2.

Dinàmica: forte, piano.

Articulació: lligadura de fraseig.

Àmbit del registre: Sol 1 - Sol 4, alteracions accidentals.

Figures: de la redona fins a la fusa amb els seus silencis, puntets de blanca, negra i corxera, tresets.

Elements melòdics: melodia acompanyada, part melòdica (mà dreta o esquerra) part acompanyament (mà esquerra o dreta), imitacions i contrapunts.

Agògica: adagio, allegro, ritardando i accelerando.

 

            * Es valoraran les distintes articulacions (Iligat, picat, ) proposades per la partitura.

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitud: 50 compassos mínim.

Tonalitats: majors i menors fins a 5/6 alteracions.

Compassos: sense restricc.

Àmbit del registre: sense restricciò.

Figures: de la redona fins a la fusa amb els seus silencis, notes a contratemps, síncopes grups de valoraciò irregular (2, 3, 4, 5, 6), pas de subdivisió binària a ternària.

Agògica: sense restriccions.

Articulaciò: sense restriccions.

Dinàmica: sense restriccions.

Tipus d'escriptura: escales, arpegis a mans alternes i simultànies, en moviment paral·lel i contrari, trinats, curts passatges d'octaves, acords simultanis, arpegiats, acord partit en àmbit de 8ª , realització de 2 plànols sonors amb una ma o entre les dos mans, realització d'adorns corresponents a estil.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, ABA, AA', contrapuntístic.

Pedal: a temps i contratemps.

 

 

2n CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

Invencions a 2 i 3 veus (una d 'elles)             J.S. Bach                     Wiener Urtext

Sonata Op. 49 n"2                                         Beethoven                   Wiener Urtext

Estudis                                                           Cramer                                    Peters

Estudis de velocitat Op.299                            Czerny                         Peters

(de 1'1 a16 primer vol.)

Children 's comer                                           Debussy                      PWM

(Doctor Gradus ad par Nassun)

Danses Espanyoles "Oriental"                       Granados                    Edwin & Kalmus

Sonates vol. 1 nº 7 i nº 5                                Haydn                         Wiener Urtext

Romances sense paraules                              Mendelssohn               Breitropf (Vol. IV)

(Nº 2, 37 i 46)

Sonata KV 545 o KV284b, KV 284c               Mozart                         Boosey & Nankes

Músique d'erfants Op.65 nº 6, 10                   Prokofiev                    Boosey & Nankes

Moments musicals D 780 Op 94 nº6              Schubert                      Wiener Urtext

Album de la joventut Op.68                            Schumann                   Wiener Urtext

(13, 22, 31, 35)

Sonata Vol. lI 14                                         Haydn

Estudis de velocitat Op. 299

Vol II 11                                                      Czerny

Sonata Op. 27 nº 4                                         Beethoven

Sonata Op. 333 nº 300                                  Mozart

 

 

 

 

Provés d’accés a E. Professional

3r CURS E. Prof

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: longitud màxima 16 compassos. Temps màxim de preparació 5 minuts.

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Dinàmica: sense restricció.

Àmbit: tot.

Agògica: sense restricció.

Figuració: de la redona fins a la fusa, puntets de blanca, negra, corxera i semicorxera, dosets, tresets, sextets, quintets, síncopes, contratemps, acords simultanis, arpegiat.

Articulació: elements de fraseig sense restricció.

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitud: sense restricció.

Tonalitats: sense restricc.

Compassos: sense restricció.

Agògica: sense restricció.

Dinàmica: sense restricc.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, fuga/preludi,  ABA, AA' i estudi.

Articulació: sense restricció.

Tipus d'escriptura: escales, arpegis a mans alternes i simultànies, en moviment paral·lel i contrari, trèmolos simples i dobles, notes repetides en velocitat moderada, curts passatges de 8ª, acords tríades, sèptimes simultánies, arpegiats, realitzaciò de 2, 3, 4, plànols sonors, pa polze, adorns.

 

 

3r CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

Suite espanyola (Cuba)                                              I. Albeniz                    Unió Musical Espanyola

Preludis i fugues                                             J.S. Bach                     Peters

(Clavicémbal ben temperat, 2, 6, 10)

Sonata n° 1                                                    Beethoven                   Wiener Urtext

Gradus ad par Nassum                                  Clementi                     Peters

Children's corner                                           Debussy                      PWM

(Doctor Gradus ad par Nassun)

(Gollwogg'scare Walk)

Preludis 1 Vol. VIII                                         Debussy                     

Dos arabesques                                             Debussy                      PWM

Danses Espanyoles "Oriental"                                   Granados                    Edwin & Kalmus

Danses Espanyoles "Zarabanda"                   Granados                    Edwin & Kalmus

Sonates Vol. 1 n" 7                                         Haydn                         Wiener Urtext

Sonata KV 139h, KV 284b,                           

KV 284c, KV 332                                           Mozart                        Boosey & Nankes

Moments musicals D 780 Op 94 nº 6, 3                     Schubert                      Wiener Urtext

Danses gitanes (Dansa de la seducció)                     Turina                         Salabert

Estudis de velocitat Op.299                            Czerny                        Peters

Valses Op. N° 10                                            Chopin

 

 

 

 

 

 

 

Proves d’accés a E. Professional

4t CURS E. Prof

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: longitud màxima: 16 compassos. Temps màxim de preparació: 5 minuts.

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Dinàmica: sense restricció.

Àmbit: tot.

Agògica: sense restricció.

Figuració: de la redona fins a la fusa, puntets de blanca, negra, corxera i semicorxera, dosets, tresets, sextets, quintets, síncopes, contratemps, acordes simuItanis, arpegiad. Articulació: elements de fraseig sense restricció.

 

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitud: sense restricció.

Tonalitats: sense restricció.

Compassos: sense restricció.

Agògica: sense restricció.

Dinàmica: sense restricció.

Formes: allegro de sonata, rondó, variació, fuga/preludi, ABA, AA' i estudi.

Articulació: sense restricció.

Tipus d'escriptura: escales, arpegis a mans alternes i simultànies, en moviment paral·lel i contrari, trèmolos simples i dobles, notes repetides en velocitat moderada, curts passatges de 8ª, acords tríades, sèptimes simultànies arpegiats, realització de 2, 3, 4, plànols sonors, pa polze, adorns.

 

 

 

 

4t CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

•l· 1' .•·•

 

 

 

- Un estudi de "Virtuositat" .......................................            Moszkowsky

- Un estudi d'octaves .................................................           Kullak

- Un estudi .................................................................           Chopin

- Una Suite Francesa ................................................            Bach

- Una Suite Anglesa ..................................................            Bach

- Una Sonata .............................................................           Haydn

- Una Sonata ............................................................            Mozart

- Una Sonata ............................................................            Beethoven

- Una Sonata ............................................................            Schubert

- Noveleta .................................................................            Schumann

- Andante Cantábile ................................................. Mendelsshon

- Romances sense paraules ...................................... Mendelsshon

- Preludis ................................................................. Chopin

- Mazurcas ............................................................... Chopin

- Impromptus ...........................................................  Fauré

- Preludis ................................................................. Debussy

- Danses Romaneses ................................................ Bela Bartok

- Sonatines ............................................................... Bela Bartok

- Danses gitanes ...................................................... Turina

- Suite espanyola ..................................................... Albéniz

- Danses espanyoles ................................................ Granados

- Guajira .................................................................  J. Alfonso

- Un preludio y Fuga (I y II clave bien temperado).   J.S. Bach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proves d’accés a E. Professional

5é CURS E. Prof.

 

 

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: longitud màxima 24 compassos. Temps màxim de preparació: 5 rninuts.

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Dinàmica: sense restricció.

Àmbit: tot.

Agògica: sense restricc.

Figuració: de la redona fins a la semifusa, amb els seus respectius silencis, notes d'adorn, floreig, mordents, etc.

Articulació: sense restricció.

 

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitud: sense restricció.

Tonalitats: sense restricció.

Compassos: sense restricció.

Agògica: sense restricció.

Dinàmica: sense restricc.

Formes: sense restricció.

Articulació: sense restricció.

Tipus d 'escriptura: sense restriccions.

 

 

 

 

5é CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

 

- Partitas Nº 1 y 3 .....................................................                        J. S. Bach

- Concert Italià .........................................................                        J. S. Bach

- Dos preludis i fugues (clau ben temperà) ..............             J. S. Bach

- Estudis Op. 25, Nº 2 ..............................................             F. Chopín

- Estudis Op. 10, Nº 9 ...................................................                    F. Chopín

- Estudis Op. 72, Nº 1 y 2 .............................................                    Moszkowski

- Gradus ad Parnassum, I, Nº 9 (tanda de 3 peses)......                     Clementi

- Sonata Pastoral .................................................                L. V. Beethoven

- Sonata Clar de Lluna .........................................                L. V. Beethoven

- Impromptus Nº 4 ................................................               F. Chopín

- Fantasia e Impromptus ......................................                F. Chopín

- Qualsevol balada de Brahams ...................................                    Brahms

- Dos preludis ...............................................................                    C. Debussy

- Escenes de xiquets .....................................................                    F. Mompou

- Escenes fugitives ........................................................                    Prokoffiev

- Una suite francesa ó anglesa .................................                        J. S. Bach

- Suites espanyoles .......................................................                    Albéniz

 

 

Proves d’accés a E. Professional

6é CURS E. Prof

 

 

 

- Lectura a primera vista

 

Longitud: longitud màxima: 30 compassos. Temps màxim de preparació: 5 minuts.

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Dinàmica: sense restricció.

Àmbit: tot.

Agògica: sense restricció.

Figuració: totes les figures, sense restricció.

Articulació: sense restricció.

 

 

 

- Obres a interpretar

 

            Es presentaran tres obres, de les quals el tribunal n'elegirà una, segons els següents continguts:

 

Longitud: sense restricció.

Tonalitats: sense restricció.

Compassos: sense restricc.

Agògica: sense restricció.

Dinàmica: sense restricció.

Formes: sense restricció.

Articulació: sense restricció.

Tipus d'escriptura: sense restriccions.

 

 

 

6é CURS E. Professional de PIANO

OBRES RECOMANADES

 

- Una Suite Francesa ...............................................             J. S. Bach

- Una Suite Anglesa .................................................             J. S. Bach

- Concert Italià ........................................................             J. S. Bach

- Una balada ...........................................................              F. Chopín

- Sonata (2, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24 i 26) ….….....                     L. V. Beethoven

- Un Preludi .................................................................                     C. Debussy

- Sonatas (6, 14 i 18)....................................................                     Mozart

- Suite Espanyola ................................................                Albéniz

- Sonatina ............................................................                 Bartock

- Evocaciòn ..........................................................                Albèniz

- El Puerto ...........................................................                 Albèniz

- Sonatina ....................................................................                     Ravel

- Juegos de Agua .........................................................                     Ravel

- Allegro de Concierto .................................................                     Granados

- Quejas o la Maja y el Ruiseñor .................................                     Granados

- Un Impromptus Op. 142 ........................................             Schubert

 

- Una altra obra equivalent en dificultat i estil

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE PIANO PER A LES PROVES D’ACCÉS A E.P. 

-       Manteniment de la regularitat mètrica del pols al llarg de la peça. 

-       Execució correcta dels diferents gèneres de toc, així com siguen indicats a la partitura (legato, non-legato, portato, stacatto).

-       Respecte i realització de les indicacions de la partitura que facen al·lusió a variacions temporals del discurs musical, així com l’adequada inclusió de jui i estèticament fundamental de varaiacions de tempo no necessàriament indicades en la partitura que afavorisquen una interpretació estilísticament adequada.

-       Respecte i realització de les indicacions relatives a les variacions en la intensitat del so que es troben en la partitura.

-       Adequada conducció de la frase musical en termes de l’ús de recursos agògics i/o dinàmics per a la realització d’una interpretació estèticament correcta.

-       Ús adequat del pedal segons la necessitat estètica i estilística del discurs musical.

-       Demostrar la capacitat d’interpretar la peça sencera sense necessitat de visionar la partitura.

 

 

PIANO COMPLEMENTARI

 

 

Proves d’accés a E. Professional

3é CURS E.P.

 

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca, negra i corxera. Extensió d'uns 16 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra de memoria

            Una pesa a escollir entre les següents:

 

ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

                 Andante nº 3

 

MOZART

·         Pequeña Pieza nº 2

·         Le souvenir

·         Minueto K.V. Nº 2 i 6

 

HAYDN

·         Andante nº 1 i 15

·         Danza nº 8

 

O qualsevol obra de característiques similars.

 

 

 

 

 

Proves d’accés a E. Professional

4t CURS E.P.

 

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra. Extensió d'uns 16 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra de memoria

            Una pesa a escollir entre les següents:

 

ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

            - Minuetos 2, 3, 4 i 20

            - Musette 15

 

L. V. BEETHOVEN

            - Sonatina 15

 

O qualsevol obra de característiques similars.

 

 

 

 

 

 

 

Proves d’accés a E. Professional

5é CURS E.P.

 

 

 

PROVA A: Lectura a primera vista

 

            De caràcter polifònic (4 veus), utilitzant C i ¾ i valors de redona, blanca i negra i corxera. Extensió d'uns 20 compassos màxim.

 

 

PROVA B: Obra de memoria

            Interpretació de: Una d'elles.

            - UNA PESA DEL ÁLBUM DE A. MAGDALENA BACH

            - UNA CORAL DE BACH

 

            - PEÇA DE L'ÁLBUM LA JOVENTUT DE SCHUMANN

 

            - SONATINA DE BEETHOVEN, MOZART, CLEMENT.

 

           

            O alguna obra de característiques similars.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA DE PIANO COMPLEMENTARI PER A LES PROVES D’ACCÉS A E.P. 

-       Manteniment de la regularitat mètrica del pols al llarg de la peça.

-       Execució correcta dels diferents gèneres de toc, així com siguen indicats a la partitura (legato, non-legato, portato, stacatto).

-       Respecte i realització de les indicacions de la partitura que facen al·lusió a variacions temporals del discurs musical, així com l’adequada inclusió de jui i estèticament fundamental de varaiacions de tempo no necessàriament indicades en la partitura que afavorisquen una interpretació estilísticament adequada.

-       Respecte i realització de les indicacions relatives a les variacions en la intensitat del so que es troben en la partitura. 

-       Adequada conducció de la frase musical en termes de l’ús de recursos agògics i/o dinàmics per a la realització d’una interpretació estèticament correcta.

-       Ús adequat del pedal segons la necessitat estètica i estilística del discurs musical.

-       Demostrar la capacitat d’interpretar la peça sencera sense necessitat de visionar la partitura.