Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PIANO

PROVA OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS

NORMATIVA VIGENT

Orde 28/2011, de 10 de Maig, de la Conselleria d’Educació. (DOCV 17/05/2011)

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf


REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música tot l’alumnat que no haja conclòs les ensenyances elementals de Música, havent-ne cursat una part, així com aquelles persones que aspiren a obtindre el Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb independència de la seua edat.

Els qui hagen iniciat estudis reglats en les ensenyances elementals i desitgen presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic.

Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de Música de caràcter reglat es podran inscriure per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l’obertura d’un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals.


 

ESTRUCTURA DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que interpretaran, així comels originals.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les proposades per a la prova d’accés a les ensenyances professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o més.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’estes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre de pràctic.

2.1 Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

 1. Manteniment de la regularitat mètrica del pols al llarg de la peça. 
 2. Execució correcta dels distints gèneres de toc, tal com siguen indicats en la partitura ( legato, non-legato, portato, stacatto ). 
 3. Respecte i realització de les indicacions de la partitura que al·ludisquen a variacions temporals del discurs musical, així com l’adequada inclusió juiciera i estèticament fonamental de variacions de tempo no necessàriament indicades en la partitura que afavorisquen una interpretació estilísticament adequada. 
 4. Respecte i realització de les indicacions relatives a les variacions en la intensitat del so que es troben en la partitura. 
 5. Adequada conducció de la frase musical en termes de l’ús de recursos agógicos i/o dinàmics per a la realització d’una interpretació estèticament correcta. 
 6. Ús adequat del pedal segons la necessitat estètica i estilística del discurs musical. 
 7. Demostrar la capacitat d’interpretar la peça sencera sense necessitat de visionar la partitura.

 

 

 Contingut:

-   Longitud: màxim 70 compassos.

-   Tonalitat: majors i menors fins a un màxim de 4 alteracions.

-   Compassos: senzills, sense canvis interns del compas. .

-   Figures: des de la redona fins un màxim la semicorxera, puntet fins la corchera.

-   Agògica i dinàmica: sense restriccions.

-   Articulació: picado, ligado, picado-ligado, staccato, acento, ligadura de fraseo y articulación.

-   Formes: allegro de sonata o sonatina, rondó, variació, minuet, ABA, A-A, imitativa o contrapuntística.

-   Elements melòdics: escales, arpegios ,trinos, acords, triades i séptimes.

-   Textura: acords simultani i arpegiats, Baix Alberti, realització de dos plans sonors entre les mans, realització d’adorns d’acord amb l’estil corresponent, pedal temps i contratemps.

LLISTAT OBRES ORIENTATIVES

 

Obres d’estudi:

 • C.Czerny Op.636 H.Bertini Op.29

 

Obres contrapuntístiques:

 • J.S.BACH: “Pequeños Preludios y Fugas”Obres clàssiques:

 • Sonatina completa de Clementi, Beethoven , Mozart o Haydn.

 

Obres romàntiques: 

 • MENDELSSOHN:  “ Kinderstück ” Op.72

 • SCHUMANN: “ Album de la juventud “( nº 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,40 ) o “  Escenas de niños “ ( nº  3-4-7-8-11 ).

 • CHOPIN: “ Mazurcas “

 • BRAHMS: Piezas Op.39.

Obres modernes:

 • PROKOFIEV: “ 12 Piezas Infantiles “

 • A.CASELLA: “ 12 Piezas Infantiles”

 • SATIE: “ Gymnopédies” O “Gnossiennes”

 • A.GARCÍA ABRIL: “ Sonatina de las Estaciones “

 • BARTOK: “ Mikrokosmos “  (vol.4)/ For Children” (nº 21, 38, 39 y 40).