Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS  PROFESSIONALS


LLENGUATGE MUSICAL 1r curs

 

 • PROVA A: PROVA AUDITIVA (dictat a una veu)

 

·     Claus: de Sol. Àmbit  La2  -  La4.

·     Tonalitats: majors i menors fins a 2 alteracions.

·     Alteracions accidentals senzilles: semitò diatònic/cromàtic.

·     Intervals: majors menors i justos, augmentats i disminuïts propis de les notes de    l’escala.

·     Compassos: 2/4, 3/4, 4/4 i 6/8.

·     Figures: fins la semicorxera i silenci de corxera.

·     Puntets de blanca, negra i corxera,

·     Síncopa llarga i breu,

·     Contratemps,

·     Treset de corxera.

 

           

PROVA B: CONTINGUTS TEÒRICS

           

·     INTERVALS

      Realització, classificació i inversió d’intervals.

·     TONALITATS i ESCALES

      Estudi de les tonalitats amb armadura igual o menor a 7 alteracions.

      Graus tonals i graus modals.

      Escales diatòniques majors i menors, escales menors harmòniques, melòdiques i orientals.

      Escales cromàtica, hispano-àrab pentafònica o pentàfona, mixtes major i menor, hexàtona.

      Tons veïns.

      Enharmonia.

·     COMPASSOS

            Teoria general dels compassos simples i compostos; relació entre ells.

            Grups de valoració irregular en compassos simples i compostos; doset, treset, quartet, quintet, sextet i septet.

·     NOTES D’ADORN

      Appoggiatura, mordents d’una i dos notes, abreviatura d’un mordent de dos i tres notes, grupetos, trinos, trèmolos, arpegiats, glissandos, fermata o cadència.

·     AGÒGICA I DINÀMICA.

De valor uniforme i de valor progressiu. Matisos agògics i dinàmics, signes d’accentuació i articulació.

·     SIGNES MUSICALS

Escriptures dels signes musicals més elementals: claus, silencis, figures de nota, lligadures, puntets, signes de repetició, alteracions, dobles alteracions, octava alta, octava alta, loco...

·     ACORDS

Acords de tríada: perfecte major, perfecte menor, de 5a augmentada i disminuïda.

Classificació i realització.

Inversions: primera i segona inversió.

·     CLAUS

De Sol 2na, Fa 3ª, Fa 4a, Do 1a, 2a, 3a i 4a.

Altura absoluta i relació entre les claus.

Numeració de les octaves.

Índex acústic.

·     ANÀLISI DE LA FRASE MUSICAL

La forma musical: frase primària, binària, ternària i quaternària.

Ritme i mètrica

Ritmes binari i ternari.

 

 

PROVA C: PROVA PRÀCTICA.

 

·    INTERPRETACIÓ  A PRIMERA VISTA DE:   

 

1. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MÈTRIC – RÍTMICS:

 • Compassos 2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8 i 12/8. 8 a 16 compassos en clau de Sol o Fa en 4a línia
 • Figures fins la semicorxera amb els seus silencis.
 • Grups de valoració irregular: doset i treset.
 • Puntet en blanca, negra i corxera.
 • Lligadura de prolongació i complement.
 • Síncopa llarga i breu.

 

 

2. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MELÒDICS – HARMÒNICS:

 • Àmbit sonor de Si2 a Fa4. Tonalitats majors i menors fins a dues alteracions.
 • Tots els intervals majors, menors i justos, i de 2a Augmentada, semitò cromàtic.
 • Agògica: des d’adagio fins allegro.
 • Dinàmica: F, P, crecendo i diminuendo.
 • Articulacions: lligat i picat.

 

BIBLIOGRAFIA

Qualsevol que reunisca aquestos requisits.

 

* * * * * * * *LLENGUATGE MUSICAL 2n curs

 

 • PROVA A: PROVA AUDITIVA

 • DICTAT A UNA VEU

 • Àmbit melòdic: Si 2  -  Sol 4. Tonalitats: majors i menors fins a 4 alteracions.
 • Intervals; majors, menors i justos 2A, 4A, 5 dis, semitons cromàtics.    
 • Compassos; 2/4, 3/4, 4/4,  6/8  i  9/8. Figures; fins a la semicorxera amb el seu silenci, grups de valoració irregular 3, 6 de corxera i semicorxera. Puntets de blanca, negra i corxera, síncopa llarga i breu, contratemps.
 • Longitud màxima 8 compassos. S'incorpora el denominador 4 en compassos compostos, la qual cosa serà indicat a l'alumne. Fusa i el seu silenci.
 • Grups de valoració irregulars: dosets, tresets, quartets i sextets equivalents a la unitat del temps. Fórmules rítmiques derivades dels compassos descrits característics. 

DICTAT A DOS VEUS

 • Longitud màxima 8 compassos. Àmbit melòdic; tessitura aguda (La2 - La4)   
 • clau de Sol. Tessitura baixa (Mi1 - Mi3) clau de Fa 4ª.
 • Tonalitats; majors i menors fins a 1 alteració.
 • Intervals harmònics; (4, 5 i 8  justa) (3 i 6 majors) i (2 i 7 majors i menors).
 • Compassos; 2/4, 3/4 i 4/4.
 • Figures; redona, blanca, negra i corxera, amb els seus silencis.
 • Combinacions rítmiques; nota contra nota, dos notes contra una, amb les seues
 • possibles combinacions.

 

PROVA B: CONTINGUTS TEÒRICS

TONALITATS ENARMÒNIQUES
COMPASSOS D’AMALGAMA

Compassos característics, zortzico  i peteneres, compassos d’invenció  contemporània, valors agregats i disminuïts.

RELACIÓ DE LES CLAUS ENTRE SI.


SISTEMA MUSICAL GREC

          Modes grecs.

MODES ECLESIÀSTICS

Cant gregorià, notació gregoriana i escales gregorianes.

 ACORDES

Acordes de triada. Anàlisi dels mateixos. Estudi dels mateixos a partir dels  graus de cada tonalitat. Classificació i xifrat.

          Acordes de sèptima de dominant. Estudi de les seues possibles inversions i xifrat.

ESCALES

Identificació i construcció d’escala Oriental, Hispano-àrab, major i menor mixta.

 

PROVA C: PROVA PRÀCTICA.

 

·    INTERPRETACIÓ  A PRIMERA VISTA DE:

 

1.UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MÈTRIC – RÍTMICS

 • Compassos 2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8 i 12/8.
 • 8 a 16 compassos en clau de Sol,Fa en 4a línia, Do en 1ª,2ª,3ª i 4ª línia.
 • Figures fins la semicorxera amb els seus silencis.
 • Grups de valoració irregular: doset, treset, quatret i cinquet.
 • Puntet en blanca, negra i corxera.
 • Lligadura de prolongació i complement.
 • Síncopa llarga i breu. 

2. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MELÒDICS – HARMÒNICS:

 • Àmbit sonor de Si2 a Fa4. Tonalitats majors i menors fins a quatre alteracions.
 • Tots els intervals majors, menors i justos, i de 2a Augmentada, semitò cromàtic.
 • Agògica: des d’adagio fins allegro.
 • Dinàmica: F, P, crescendo i diminuendo.
 • Articulacions: lligat i picat.

 


 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A PRIMER D’ENSENYANCES PROFESSIONALS


Per a poder superar la prova d’accés a primer curs d’E.P. l’alumne o l’alumna haurà de demostrar haver desenvolupat la capacitat, els coneixements i aptituds que li permeta :

 1. Interpretar un fragment musical rítmico-melòdic en qualsevol de les tonalitats estudiades durant l’E.E. amb o sense acompanyament mantenint el pols i executant les indicacions agògiques i dinàmiques exposades a la partitura.
 2. Captar i escriure amb certa agilitat un fragment de dictat musical a una veu, discriminant tonalitats Majors de menors i identificar i plasmar l’armadura corresponent a més d’identificar estructures rítmico-melòdiques empleades.
 3. Saber definir els conceptes, signes musicals i processos empleats en el Llenguatge Musical en l’apartat de Teoria i pràctica mitjançant un exercici escrit.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A SEGON D’ENSENYANCES PROFESSIONALS


Per a poder superar la prova d’accés a segon curs d’E.P. l’alumne o l’alumna haurà de demostrar haver desenvolupat la capacitat, els coneixements i aptituds que li permeta :

 1. Interpretar un fragment musical rítmico-melòdic en qualsevol de les tonalitats estudiades durant l’E.E. amb o sense acompanyament mantenint el pols i executant les indicacions agògiques i dinàmiques exposades a la partitura.
 2. Captar i escriure amb certa agilitat un fragment de dictat musical a una i dos veus, discriminant tonalitats Majors de menors, a més d’identificar i plasmar l’armadura corresponent a més de plasmar estructures rítmiques, harmòniques i melòdiques empleades.
 3. Saber definir els conceptes, signes musicals i processos empleats en el Llenguatge Musical en l’apartat de Teoria i pràctica mitjançant un exercici escrit.