Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

LLENGUATGE MUSICAL

 

PROVA OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS

Segons el  DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals

de Música i es regula l’accés a estes ensenyances.  

Article 19. Obtenció directa del certificat d’Ensenyances Elementals de Música

Els conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música organitzaran en el primer

trimestre del curs proves per a l’obtenció directa del certificat d’Ensenyances Elementals de Música.

 

PROVA A: Prova Auditiva (dictat a una veu)

·         Clau de Sol. Àmbit  La2  -  La4.

·         Tonalitats; majors i menors fins a 2 alteracions.

·         Alteracions accidentals senzilles (semitò diatònic/cromàtic).

·         Intervals; majors menors i justos propis de les notes de l’escala.

·         Compassos: 2/4, 3/4, 4/4.

·         Figures: fins la semicorxera i silenci de corxera.

·         Puntets de blanca, negra i corxera, síncopa llarga i breu, contratemps, treset de corxera.

 

PROVA B: Continguts Teòrics

 1)    INTERVALS

·         Realització, classificació i inversió d’intervals.

          

2)    TONALITATS i ESCALES

·         Estudi de les tonalitats amb armadura igual o menor a 7 alteracions.

·         Graus tonals i graus modals.

·   Escales diatòniques majors i menors, escales menors harmòniques, melòdiques i orientals.

·         Tonalitats veïnes.

·         Enharmonia.

·         Escales cromàtica, hispano-àrab, pentafònica o pentàfona, mixtes major i menor.

3)    COMPASSOS

·         Teoria general dels compassos simples i compostos; relació entre ells.

·         Anacruses, notes a contratemps i símcopes.

·         Grups de valoració irregular en compassos simples i compostos; doset, treset, quartet, quintet, sextet i septet.

·         Compassos assimètrics.       

4)    MODULACIÓ

·         Mitjançant canvis en l’armadura o mantenint les mateixes alteracions en l’armadura modulant a tonalitats veïnes.

 

5)    NOTES d’ADORN

·         Appoggiatura, mordents d’una i dos notes, abreviatura d’un mordent de dos itres notes, grupetos, trinos, trèmolos, arpegiats, glissandos, fermata, fioritura o cadència.

 

6)    AGÒGICA I DINÀMICA

·         De valor uniforme i de valor progressiu. Matisos agògics i dinàmics, signes d'accentuació i articulació.

 

7)    SIGNES MUSICALS

·         Escriptures dels signes musicals més elementals: claus, silencis, figures de nota, lligadures, puntets, signes de repetició, alteracions, dobles alteracions, octava alta, octava baixa, loco, relació real entre sons en  les claus de Sol en 2ª, Fa en 4ª i Fa en 3ª, etc.

8)    ACORDES

·         Acords tríade: Perfecte Major i Perfecte Menor. 

 

9)    CLAUS DE SOL 2ª, FA 3ª, FA 4ª.

·         Altura absoluta i relació entre les claus.

·         Numeració de les octaves.

·         Índex acústic.     

10) ANÀLISI de la frase musical

·         Ritme i mètrica.

·         Ritmes binari i ternari.

·         La Forma musical.

 

PROVA C: Prova Pràctica

·  Execució d'una  lectura rítmica en clau de sol en segona linia i en clau de fa en quarta linia i també interpretació d'una lectura entonada en tonalitat de Do Major en una extensió de 4 a 12 compassos en cada prova

1.    Elements mètrics - rítmics:

·         Compassos 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 i 12/8.

·         Figures fins la semicorxera amb els seus silencis.

·         Grups de valoració irregular, treset, sextet. Puntet en blanca, negra i corxera.

·         Lligadura de prolongació i complement, síncopa llarga i breu.

2.    Elements melòdics - harmònics:

·         Àmbit sonor de Si2 a Fa4.

·         Intervals majors, menors i justos, semitò cromàtic.

·         Agògica; adagio fins allegro. Dinàmica; f/p, crescendo i diminuendo.

·         Articulacions; lligat i picat.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS

Per poder superar la prova d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música l’alumne o alumna ha de tenir desenvolupades les capacitats, aptituds i coneixements que li permitisquen:

  1. Entonar una melodia amb o sense acompanyament instrumental, mantenint el pols segons la rítmica esposada en el fragment, amb el grau de dificultat propi dels coneixements que pertanyen al nivell d’Elemental.
  2. Entonar amb expressivitat executant les indicacions agògiques i dinàmiques d’un fragment melòdic.
  3. Saber definir els conceptes i processos empleats en el Llenguatge Musical en l’apartat de Teoria i pràctica propis dels cursos d’elemental.