Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

2n CURS (Italià)

 

CONTINGUTS :

 • Domini del sistema fonètic italià amb les seues corresponents grafies.
 • Comprensió de diàlegs i/o textos de nivell bàsic.
 • Capacitat per poder expressar-se amb nocions elementals de la llengua italiana com ara els pronoms, el passato prossimo, futur, oracions impersonals.

 

PROVA:

 • Lectura d’un text en italià.
 • Dictat.
 • Comprensió de text.

 

3r CURS (Alemany)

 

CONTINGUTS :

 • Reconeixement del sistema fonètic alemany amb les seues corresponents grafies.
 • Comprensió de diàlegs i/o textos de nivell elemental.
 • Capacitat per poder expressar-se amb nocions bàsiques de la llengua alemanya  com ara els articles determinats i indeterminats, el present d’indicatiu, adjectius, nominatiu i acusatiu, pronoms personals, imperatiu i plurals.

 

PROVA:

 • Lectura d’un text en alemany.
 • Dictat.
 • Comprensió de text.
 • Exercici per comprovar els coneixements gramaticals de l’aspirant. (Italià)

 

4t CURS (Alemany)

 

CONTINGUTS :

 • Domini del sistema fonètic alemany amb les seues corresponents grafies.
 • Comprensió de diàlegs i/o textos de nivell bàsic.
 • Capacitat per poder expressar-se amb nocions elementals de la llengua alemanya  com ara els verbs modals, articles possessius, verbs separables, Wechselpräpositionen i el Präteritum de haben i sein.

 

PROVA:

 • Lectura d’un text en alemany.
 • Dictat.
 • Comprensió de text.

 

5é CURS  (Francès)

 

CONTINGUTS :

 • Reconeixement del sistema fonètic francès amb les seues corresponents grafies.
 • Comprensió de diàlegs i/o textos de nivell elemental.
 • Capacitat per poder expressar-se amb nocions bàsiques de la llengua francesa  com ara els verbs être i avoir, conjugació dels verbs regulars, articles definits i indefinits, pronoms interrogatius, passé composé, adjectius demostratius i possessius i l’imperfecte d’indicatiu.

 

PROVA:

 • Lectura d’un text en francès.
 • Dictat.
 • Exercici per comprovar els coneixements gramaticals de l’aspirant. (Alemany)

 

6é CURS (Francès)

 

CONTINGUTS :

 • Domini del sistema fonètic francès amb les seues corresponents grafies.
 • Comprensió de diàlegs i/o textos de nivell bàsic.
 • Capacitat per poder expressar-se amb nocions elementals de la llengua francesa  com ara l’ús del present progressiu, el futur pròxim, pronoms COD i COI, futur, discurs indirecte, comparatius i superlatius i el subjuntiu.

PROVA:

 • Lectura d’un text en francès.
 • Dictat.
 • Exercici per comprovar els coneixements gramaticals de l’aspirant. (Francès)

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Els criteris generals d’avaluació de l’assignatura d’Idiomes Aplicats al Cant seran els següents:

 

 • Emetre correctament breus continguts orals en la llengua estudiada.  Aquest criteri serveix per a avaluar la capacitat de comprensió de l’alumnat en l’idioma estudiat.
 • Llegir de manera autònoma un text literari musical en la llengua estudiada. Aquest criteri pretén valorar la capacitat de relacionar els coneixements de l’idioma amb el contingut i el tractament musical.
 • Memoritzar textos breus pertanyents a obres musicals. Aquest criteri avalua la capacitat de comprensió i interrelació del text amb la obra musical.
 • Transcriure i comentar fonèticament textos de partitures estudiades. Amb aquest criteri es pretén comprovar la capacitat de l’alumnat per a aplicar de forma autònoma els coneixements fonètics en la interpretació musical.
 • Cantar de memòria pronunciant correctament el text de les partitures del repertori de l’alumne. Aquest criteri avalua el domini de l’alumne en relació amb les destreses fonètiques adquirides.