Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA         

                                  ESPECIALITAT: GUITARRA

             CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrant posseir els coneixements tècnic – instrumentals i teòric – pràctics necessaris per seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, valorant-se l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents al qual l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de guitarra que estarà disponible al centre.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultad.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

PROVA D'ACCÉS A 2n CURS

• Iniciació a la comprensió de les estructures bàsiques

• Iniciació en la selecció progressiva d'exercicis, estudis

• Iniciació al desenvolupament de les funcions motrius

• Iniciació al desenvolupament de l'habilitat de cada mà i la sincronització de les dues

• Iniciació al desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.

• Iniciació a la digitació guitarrística

• Iniciació a la dinàmica i agògica

• Iniciació al coneixement dels recursos bàsics de la guitarra

 

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES

Escuela de guitarra-------------------------T.Camacho

The guitarrist’s way ------------------------P.Nuttall

Método Masaru koyama-------------------M.Koyama

10 Miniaturas Populares-------------------J.M.Cortés

Basic Pieces Vol. I--------------------------J.A.Muro

PROVA D'ACCÉS A 3r CURS

• Iniciació al desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l'execució guitarrística.

• Iniciació al desenvolupament de l'habilitat de cada mà i la sincronització de les dues.

• Iniciació a l'afinació de les cordes.

• Desenvolupament de la distància entre els dits.

• Iniciació a la digitació guitarrística.

• Iniciació a la dinàmica i agògica.

• Iniciació a la utilització de les possibilitats tímbriques de l'instrument.

• Iniciació al coneixement dels recursos bàsics de la guitarra.

• Iniciació de les diverses formes d'atac a la mà dreta.

• Harmònics naturals.

 

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES

Vals---------------------------------F.Carulli

Basic Pieces Vol 2-----------------J.A.Muro

Suite Aubracoise Op 116---------F.Kleynjans

Método de Daniel Fortea -----------D.Fortea

Poissons D’or-------------------------N.Koshkin

PROVA D'ACCÉS A 4t CURS

• Percepció i desenvolupament de les funcions motrius que intervenen en l'execució guitarrística i de la seva adequada coordinació.

• Desenvolupament de l'habilitat de cada mà i sincronització de les dues.

• Afinació de les cordes.

• Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.

• Principis generals de la digitació guitarrística i el seu desenvolupament en funció d'expressar amb la major qualitat les idees i els continguts musicals.

• Treball de la dinàmica i agògica.

• Utilització de les possibilitats tímbriques de l'instrument.

• Coneixements bàsics dels diferents recursos de la guitarra.

• Aprenentatge de les diverses formes d'atac a la mà dreta per aconseguir progressivament la qualitat sonora adequada.

• Harmònics naturals.

RELACIÓ D’OBRES ORIENTATIVES

Gallarda---------------------P.Attaignant

Vals en Do mayor----------F. Carulli

Vals Op 60------------------F.Sor

Minueto en la menor-------D.Aguado

Divertimento----------------B.Calatayud

Articulaciones--------------F.Chaviano

Seis colores-----------------N.Leclerq

Le Cirque-------------------Yves D’arros

CRITERIS D'AVALUACIÓ

·       IInterpretar fragments a primera vista.

·       Realitzar fragments musicals emprant la mesura, l'afinació articulació i fraseig adequat.

·       Interpretar obres d'estils diferents.

·       Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts.

·       Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres juís personals sobre les obres estudiades en este nivell.

·       Capacitat de correcció en l’interpretació.