Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

 

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

  

CONTINGUTS

 

Percepció i desenvolupament de les funcions motrius queintervenen en l'execució guitarrística i de la seva adequada coordinació.

Afinació de les cordes.

Desenvolupament de la distància entre els dits de la mà esquerra.

Principis generals de la digitació guitarrística i el seu desenvolupament en funció d'expressar amb la major claredat les idees i els continguts musicals.

Treball de la dinàmica i la agògica.

Utilització de les possibilitats tímbriques de l'instrument.

Coneixements bàsics dels diferents recursos de la guitarra.

Aprenentatge de les diverses formes d'atac a la mà dreta per aconseguir progressivament la qualitat sonora adequada i realitzar diferents plans simultanis.

Desenvolupament de la conducció clara de les veus en obres contrapuntístiques.

Harmònics naturals.
 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

  

Interpretar amb fluïdesa fragments d’obres musical a primera vista.

Realitzar fragments musicals emprant la mesura, l’afinació, l’articulació i el fraseig adequat.

Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per comunicar als altres judicis personals sobre les obres estudiades en aquest nivell.

Interpretar obres d’estils diferents.

Interpretar en públic, com a solista i de memòria, fragments i obres representatives del seu nivell d’instrument.

Interpretar fragments, estudis i obres d’acord amb la visió dels continguts exposats pel professor.

Crear improvisacions en l’àmbit rítmic i tonal que se li assenyale.

 

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

1r curs E.P

 

Lectura a primera vista 

Longitud: 12 compassos aproximadament.

Tonalitats: Do M,  La m,  Mi m.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8.

Àmbit del registre: no excedirà de l’octava. (Melodia)

Figures: de la redona fins a la corxera, amb diferents combinacions rítmiques entre si.

Agògica: accelerando, ritardando, lento, andante i adagio.

Articulació: crescendo, diminuendo, fort i piano.

Lectura: fins al cinqué trast.

Obres

 Longitud: la durada de cadascuna de les tres peces aproximadament sobre 30 compassos Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  etc.

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: les pròpies dels continguts terminals del Llenguatge Musical.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.

* L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical. 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 1r CURS E.P DE GUITARRA

 

OBRES RECOMANADES

PAVANA I                                                            L. MILAN             (Ed. Universal)

PRELUDI                                                             A. LE ROY            (Ed.  E. Pujol)

MINUET En Mi m                                                   R.  VISEE

ÀRIA (DE LA PARTITA En La m)                            J. A. LOGY           (Ed. Universal)

PRELUDI En Re m                                                J. S. BACH           ( “         “    )

MINUET – SARABANDE - MINUET                           S. L. WEISS          (Ed.   Universal)

MINUET En Sol                                                     M. CARCASSI      (Ed. Fortea

VALS OP. 60                                                        F. SORS                  (Ed. Schott)

PRALUDIUM OP.103                                               A. DIABELLI          (Ed. Schott)

VUIT PESES OP 39 ( Nº 1, 2, 3)                               A. DIABELLI          (Ed. Universal)

LE PAPILLON OP. 30 (Nº 21 A 32)                            M. GIULIANI

RONDO OP. 141                                                     F. CARULLI        (Ed. Ricordi)

SOMNI  (MASURKA)                                               F. TÀRREGA    (Ed U.M.E )

ESTUDI EN FORMA DE MINUET                               “       “                      “      “

LLÀGRIMA (PRELUDI)                                           “       “                            “      “

CANÇÓ DE CUNA                                                  B. CALATAIUD

PRELUDI I BARCAROLA                                        R. BARBIER           (Ed. Schott Fréres)

SARABANDA                                                        F. POULENC    (Ed . Ricordi)

VADEMECUM 1ª PART ( Nº III i VI)                        A. G. ABRIL          (Ed. Real musical)

ESTUDIS  I i V (1ª Sèrie)                                     L. BROUWER             (Ed. Max Eschig)

SIS COLORS (PÚRPURA - TURQUESA)                  N. LECLERCQ     (  “     “          “      )

PESES GUITARRA  (VOL 2º Nº 23)                       J. A. MURO                (Ed. Chanterelle 782)

ESTUDINES                                                        F. KLEYNJANS           (Henry Lemoine)

* Els alumnes  podran presentar a la prova, qualsevol obra o estudi que no figura en esta llista, sempre que la dificultat siga similar o superior.

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

2n curs E.P  

Lectura a primera vista

Longitud: 15 compassos aproximadament

Tonalitats: Do M,  La m,  Mi m,  Re m,  Re M,  Si m

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8

Àmbit del registre: ha d’excedir de l’octava

Figures: de la redona fins a la semicorxera amb diferents combinacions entre si.

Agògica: accelerando, ritardando, lento, andante i adagio

Articulació: lligadura expressiva

Dinàmica: crescendo, diminuendo, fort i piano.

Lectura: excedirà del cinqué trast.

Obres

Longitud: la durada de cadascuna de les tres peces aproximadament sobre 30 compassos. Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  etc.

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos

dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: les pròpies dels continguts terminals del Llenguatge Musical.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.

 

* L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical.

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

 

                        2n CURS E.P DE GUITARRA

OBRES RECOMANADES

 

PAVANA Nº II                                                   L. MILAN              (  Ed. Universal)

TOY AIR AND GIGUE                                        T.ROBINSON

PARTITA C.DUR                                               J. A. LOGY            (Ed . Universal)

SONATE D MOLL (PRELUDE)                              S. L. WEISS         (Ed. Universal)

MINUET OP.22                                                 F. SORS                (Ed. Universal)

VALS OP.42 i OP 45                                         F. SORS                 (Ed. Schott)

VUIT  PESES OP 39 (N 4, 5, 6)                          A. DIABELLI            (Ed. Universal)

ADELITA (MASURKA)                                      F. TÀRREGA               (Ed. U. M. E)

PRELUDI I BARCARÒLA                                  J.  ABSIL                     (Ed. Zéphyr)

VADEMECUM 1ª PART (Nº VIII - IX)                 A. G. ABRIL                (Ed. Real Musical)

ESTUDIO  Nº VI   (2ª SÈRIE)                           L. BROUWER               (Ed. Max Eschig)

PRELUDIO EN DO m                                        A. BARRIOS

EL ABEJORRO                                                  E. PUJOL                       ( Ed. Max Eschig)

SIS COLORS (Orange ,Noir , Cyclamen)           N. LECLERCQ                   (Ed.  Schott Fréres)

VALS Nº 1                                                     F. KLEYNJANS                   ( Ed. Alphonse Leduc)

 

* Els alumnes podran presentar a la prova, qualsevol obra o estudi que no figure en esta llista, sempre que la seua dificultat siga similar o superior.

 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

3r curs E.P
Lectura a primera vista

Longitud: entre 15 i 20 compassos aproximadament.

Tonalitats:  Mi m,  Re M,  La M,  Si m,  Mi M.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  12 / 8,  2 / 2.

Àmbit del registre: dos octaves.

Figures: de la redona fins a la fusa amb diferents valors rítmics.

Agògica: accelerando, ritardando, lento, andante, adagio, allegro.

Dinàmica: crescendo, diminuendo, fort, piano, mezzoforte, mezzopiano.

 

Obres

 

Longitud: la durada de cadascuna de les tres peces aproximadament sobre 30 o 40 compassos

Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  etc.

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos

dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: les pròpies dels continguts terminals del Llenguatge Musical.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.

 

* L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical.

 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.   

 

 

3r CURS E.P DE GUITARRA

OBRES RECOMANADES

PAVANA Nº IV                             L. MILAN                     (Ed. Universal)

DIFERÈNCIES                             DE L. NARVAEZ             (Tonalitat Do M)

ALLLEMANDE Y GALLIARDE         T. ROBINSON                (Ed. Universal)

ALLEMANDE (Suite Nº1 Laud)     J. S. BACH

MINUET (Sonata OP 25)             F. SORS                         (Ed. U. M. E)

ANDANTINO                                F. SORS                         (Ed. U. M. E)

VUIT PESES OP 39 (Nº 7,8)         A. DIABELLI                 (Ed. Universal)

PRELUDI (Endecha - Oremus)    F. TÀRREGA                    (Ed. U. M. E)

VALS EN LAM                               F. TÀRREGA                    (Ed. U. M. E)

EL TESTAMENT, D’AMÈLIA           M.LLOBET                         (Ed. U. M. E)

SCHERZINO MEXICÀ,                    M. PONCE                  (Transcripció J.Tomás y Segòvia)

VALS Nº 2                                     A. LAURO                    

SONS DA CARRILLOES                 J. TEIXEIRA

VADEMECUM 1ª PART (Nº XI, XII) A. G. ABRIL                 (Ed. Real Musical)

ESTUDIS VIII (2ª SÈRIE)            L. BROUWER                   (Max Eschig)

CANÇÓ DE CUNA                            L. BROUWER                 (Max Eschig)

PRELUDI EPIGRAMATICO Nº 4      L. BROUWER

HOMENATGE A SATIE                     F. KLEYNJANS

FADO                                              F. KLEYNJANS

 

 

* Els alumnes podran presentar a la prova, qualsevol obra o estudi que no figure en esta llista, sempre que la seua  dificultat siga  similar o superior.

 *L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

  

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

4t curs E.P

 

Lectura a primera vista

Longitud: entre 15 i 25 compassos aproximadament.

Tonalitats:  fins a 4 sostinguts i 3 bemolls.

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  2/8,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  12 / 8,  2 / 2.

Àmbit del registre: tres octaves

Figures: de la redona fins a la fusa amb diferents valors rítmics.

Agògica: accelerando, ritardando, lento, andante, adagio, allegro.

Dinàmica: crescendo, diminuendo, fort, piano, mezzoforte, mezzopiano, fortíssimo i pianíssimo, acords i arpegis, celletes mitjanes i senseres.

Lectura: excedirà del cinqué trast.

 

Obres

 

Longitud: la durada de cadascuna de les tres peces aproximadament sobre 30 o 40 compassos

Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  9 / 8,  12/8.                                               

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos

dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: les pròpies dels continguts terminals del Llenguatge Musical.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.


* L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical.

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

4t CURS E.P DE GUITARRA

OBRES RECOMANADES


SIS PECES DEL RENAIXEMENT                                     ANÒNIM

 

MELANCHOLLY Y GALLIARD AND ALLLEMANDE       J. DOWLAND

ALMÄN                                                                             J. JHONSON

SUITE  En RE m                                                                R. VISEÉ

SARABANDE (SUITE Nº 1 LAUD)                                  J. S. BACH

VARIACIONS SOBRE UN TEMA DE MALBROUG          F. SOR

MINUETTO EN LAM                                                         F. SOR

TANGO                                                                              F. TÀRREGA

MAZURKA EN SOL                                                            F. TÀRREGA

VADEMECUM 2ª PART                                                    A. G. ABRIL

PEÇA SENSE TITOL                                                        L. BROUWER

PRELUDI N0 6                                                              F. KLEYNJANS

  

* Els alumnes podran presentar a la prova  qualsevol obra o estudi que no figure en esta llista sempre que la seua dificultat siga  similar o superior.
 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria. 

G U I T A R R A

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

5é curs E.P

 

Lectura a primera vista

 

Longitud: entre 15 i 30 compassos aproximadament.

Tonalitats:  fins a 4 sostinguts i 3 bemolls.

Compassos: tots els compassos.

Àmbit del registre: tres octaves.

Figures: totes les figuracions rítmiques.

Agògica: des de largo  fins allegro, ritardando, accelerando, ritenuto i rallentando.

Dinàmica: des de pianíssimo fins fortíssimo, crescendo, diminuendo i esforzando.

Lectura: Comprén tot el màstil de la guitarra.

 

Obres

 

Longitud: aproximadament 60 compassos per cadascuna de les  tres peces.

Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: tots els compassos.

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos

dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: tècnica – melòdica: acords en els que destaquen les veus extremes e intermitges, utilització de lligats en ma esquerra per a l’articulació melòdica. Rítmic; combinacions possibles de figures simples amb els seus silencis i puntets, canvis de compàs, subdivisió binària i ternària, síncopes i notes a contratemps.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.

 

* L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical.

 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

 

5é CURS E.P DE GUITARRA

OBRES RECOMANADES

FANTASIA  X  ……………………………………………   L. MILÁN

FANTASIA X ....................................................... A. MUDARRA

FANTASIA  EN RE M  ………………………………........S. L. WEISS

PRELUDI EN LA M  DE LA SUITE N II     ……………….......J. S. BACH

FOLÍAS  ……………………………………………………….................G. SANZ

TRES SONATES   ………………………………………………............D. CIMAROSA

SONATA I, II I III   ……………………………………………..    ... A. DIABELLI

ANDANTE LARGO   ……………………………………………...........F. SOR

VARIACIONS SOBRE UN TEMA DE HÄNDEL   …………     M. GIULIANI

RECORDS DE L’ALHAMBRA     …………………………............F. TÀRREGA

LA CANÇÓ DEL LLADRE   ……………………......................M. LLOBET

MADRONYOS  …………………………………………………............F. M. TORROBA

VADEMECUM (FESTIVA, BALADILLA I PASACALLE)     A. G. ABRIL

CHORO Nº1     ………………………………………………….        H. VILLALOBOS

MEDALLON ANTIGUO ………………………………………         A. BARRIOS

VALS VENEÇOLÀ Nº3     ……………………………………….    .A. LAURO

DUES AIRS POPULARS CUBANS………………………….       L. BROUWER

 

* Els alumnes podran presentar qualsevol obra o estudi  diferents de un nivell equivalent o superior.

 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

Proves d’Accés a Ensenyances Professionals

6é Curs E.P

 

 

Lectura a primera vista

 Longitud: entre 15 i 30 compassos aproximadament.

Tonalitats: fins a 5 sostinguts i 4 bemolls.

Compassos: tots els compassos.

Àmbit del registre: totes les octaves.

Figures: totes les figuracions rítmiques.

Agògica: des de largo fins a presto etc...........

Lectura: tot el mastil.


Obres

Longitud: aproximadament 60 compassos per cadascuna de les tres peces.

Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada*

Compassos: tots els compassos.

Dinàmica: que l’alumne sàpiga interpretar amb l’instrument els diferents matisos dinàmica i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: tècnica - melòdica: acords en els que destaquen les veus extremes e intermedis, arpegis, harmònics, utilització de lligats en ma esquerra per a l’articulació melòdica, adorns, efectes de timbre.

Rítmic: combinacions possibles de figures amb els seus silencis i puntets, canvis de compàs, subdivisió binària, ternària etc.., síncopes i notes a contratemps etc.....

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de Fraseig: els propis de l’època.

 *L’alumne podrà presentar-se amb qualsevol obra o estudi que no figure en la llista recomanada, sempre que siga d’un nivell equivalent o superior, amb qualsevol tonalitat i forma musical.

 *L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment. Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.

 

Proves d’Accés a Ensenyances Professionals

 

6é CURS E.P DE GUITARRA

 OBRES RECOMANADES

FANTASIA 7..................................................................  J. DOWLAND

PAVANA........................................................................  T. ROBINSON

PASSACAILLE..............................................................    S. L. WEISS

SUITE ESPAÑOLA.......................................................     G. SANZ

FUGA (1ª SONATA PARA VIOLIN)..............................       J. S. BACH

RONDO SONATA OP 22..............................................      F. SORS

VARIACIONS SOBRE LA FLAUTA MÁGICA.......                   F. SORS

ROSITA......................................................................... F. TÀRREGA

CAPRITX  ARAB......................................................        F. TÀRREGA

HOMENATGE A DEBUSSY...........................................      M. FALLA

EN LOS TRIGALES.......................................................   J. RODRIGO

TORIJA......................................................................... F. M. TORROBA

SUITE ANGLESA............................................................  J. DUARTE

VADEMECUM 2ª PART..................................................   A. G. ABRIL

ELOGIO DE LA DANZA..............................................    L. BROUWER

 

*Els alumnes podran presentar a la prova qualsevol obra o estudi que  no figure en esta llista sempre que la seua dificultat siga similar o superior.  

 

*L’alumne deurà de presentar  al tribunal un total de tres peces de diferents estils i autors de les quals el tribunal triarà una d’elles o algun fragment.  Es valorarà la interpretació de les peces de memòria.