Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori


GUITARRA

 

PROVA OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT
 
D’ENSENYANCES ELEMENTALS

NORMATIVA VIGENT

Orde 28/2011, de 10 de Maig, de la Conselleria d’Educació. (DOCV 17/05/2011)

http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/17/pdf/2011_5562.pdf


REQUISITS DELS ASPIRANTS

Podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música tot l’alumnat que no haja conclòs les ensenyances elementals de Música, havent-ne cursat una part, així com aquelles persones que aspiren a obtindre el Certificat d’Ensenyances Elementals de Música, amb independència de la seua edat.

Els qui hagen iniciat estudis reglats en les ensenyances elementals i desitgen presentar-se a les proves hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció en el conservatori on es trobe el seu expedient acadèmic.

Les persones que no hagen cursat ensenyances elementals de Música de caràcter reglat es podran inscriure per a la realització de la prova en qualsevol dels conservatoris públics elementals i professionals que impartisquen les ensenyances elementals de Música. El conservatori en què se sol·licite realitzar la prova procedirà a l’obertura d’un expedient acadèmic personal que li permeta realitzar la prova d’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA PER A L’OBTENCIÓ DIRECTA DEL CERTIFICAT D’ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

Les proves per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l’orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:

1. Prova d’especialitat instrumental.

1.1 Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.

1.2 Interpretació de tres obres d’entre un llistat de sis, presentat per l’alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L’alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant entre les previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que interpretaran, així comels originals.

El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s’adeqüen al mateix nivell o superior que les proposades per a la prova d’accés a les ensenyances professionals en l’especialitat corresponent.

En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l’aspirant que interprete un moviment o més.

L’alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb este, aportant el seu propi acompanyant.

En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat d’estes.

2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre de pràctic.

2.1 Prova teòrica. En esta es realitzaran dos exercicis:

a) Prova de capacitat auditiva. Realització d’un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.

b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit, i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.

2.2 Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:

a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.

b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

  1. Interpretar fragments a primera vista.
  2. Realitzar fragments musicals emprant la mesura, l'afinació articulació i fraseig adequat.
  3. Interpretar obres d'estils diferents.
  4. Interpretar fragments, estudis i obres d'acord amb la visió dels continguts.
  5. Demostrar seguretat i precisió en l'ús de la terminologia adequada per a comunicar als altres juís personals sobre les obres estudiades en este nivell.
  6. Capacitat de correcció en l'interpretació.

 

LLISTA ORIENTATIVA

 

Contingut:

Longitud: aproximadament 6 minuts.

Tonalitats: les pròpies de cada una de les obres de la llista recomanada. *

Compassos: 2 / 4,  3 / 4,  4 / 4,  3 / 8,  6 / 8,  etc.

Dinàmica: que l’alumne sàpia interpretar amb l’instrument els diferents matisos dinàmics i agògics.

Formes: les que figuren en la llista recomanada.

Articulació: les pròpies de l’obra elegida per l’alumne tenint en compte l’estil i l’època.*

Lectura: les pròpies dels continguts terminals del Llenguatge Musical.

Elements estètics: els propis de l’època.

Elements de fraseig: els propis de l’època.

LLISTAT OBRES ORIENTATIVES

PAVANA I............................................................... L. MILAN............................. (Ed. Universal)

PRELUDI................................................................. A. LE ROY ........................... (Ed.  E. Pujol)

MINUET En Mi m.................................................... R.  VISEE

ÀRIA (DE LA PARTITA En La m).......................... J. A. LOGY............................ (Ed. Universal)

PRELUDI En Re m................................................... J. S. BACH............................. (“         “    )

MINUET –SARABANDE–MINUET........................ S. L. WEISS........................... (Ed.   Universal)

MINUET En Sol....................................................... M. CARCASSI....................... (Ed. Fortea)

VALS OP. 60 ........................................................... F. SORS ................................ Ed. Schott)

PRALUDIUM OP.103.............................................. A. DIABELLI........................ (Ed. Schott)

VUIT PESES OP 39 ( Nº 1, 2, 3).............................. A. DIABELLI........................ (Ed. Universal)

LE PAPILLON OP. 30 (Nº 21 A 32)........................................................................ M. GIULIANI

RONDO OP. 141...................................................... F. CARULLI.......................... (Ed. Ricordi)

SOMNI  (MASURKA) ............................................. F. TÀRREGA ........................ (Ed U.M.E )

ESTUDI EN FORMA DE MINUET ......................... F. TÀRREGA......................... (Ed U.M.E )

LLÀGRIMA (PRELUDI) ......................................... F. TÀRREGA......................... (Ed U.M.E )

CANÇÓ DE CUNA .................................................. B. CALATAIUD

PRELUDI I BARCAROLA........................................ R. BARBIER.......................... (Ed. Schott Fréres)

SARABANDA.......................................................... F. POULENC (Ed . Ricordi)

VADEMECUM 1ª PART (Nº III i VI)....................... A. G. ABRIL.......................... (Ed. Real musical)

ESTUDIS I i V (1ª Sèrie).......................................... L. BROUWER........................ (Ed. Max Eschig)

SIS COLORS (PÚRPURA - TURQUESA)................. N. LECLERCQ ..................... (Ed. Max Eschig)

PESES GUITARRA  (VOL 2º Nº 23) ....................... J. A. MURO .......................... Ed. Chanterelle 782)

ESTUDINES ............................................................ F. KLEYNJANS..................... (Henry Lemoine)