Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori


PROVA D’ACCÉS A LES ENSENYANCES   ELEMENTALS DE MUSICA ESPECIALITAT  FLAUTA

Característiques de les proves d’interpretació

L’alumne que es presenta a estes proves  haurà de demostrar les aptituds  musicals i coneixements de l’instrument segons al curs que desitge incorporar-se.

Els continguts de les proves estan extrets dels continguts de la programació didàctica de l’assignatura de Flauta Travessera, que esta disponible en el centre.

L’alumne haurà d’interpretar una obra, estudi o fragment, triada lliurement per l’alumne, amb la dificultat adequada a cada curs que vulga aspirar, els continguts  seran els del  curs anterior a què vulga presentar-se.

SEGON CURS

CONTINGUTS
Muntatge, desmuntatge i neteja de l’instrument

Respiració diafragmàtica

Posició correcta del cos  respecte al instrument

Adquisició progressiva de la millora del so

Aprenentatge progressiu de les diferents articulacions

Aprenentatge progressiu per interpretar la música en dinàmica i agògica

Practica progressiva de lectures a primera vista

Interpretar  els estudis o obres que l’aspirant proposa

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 1. Munta i desmunta les diferents parts de l'instrument. Ha adquirit mesures correctes d'higiene respecte a l'instrument.

2. Mostra en els estudis i obres una correcta posició del cos i del instrument.

3. Interpreta fragments, estudis i obres emprant bona qualitat del so.

El so ha d’escoltar-se net, pur, sense aire i que tampoc se escolte la llengua.

Haurà d'arribar a tindre l'autonomia de poder tocar 4 compassos de 2/4, a una velocitat aproximada de negra=80 pulsacions per minut.

4. Interpreta obres i estudis emprant tota l'extensió de la flauta amb notes naturals.

5. Demostra en els estudis i obres el coneixement dels diferents compassos establits.

6. Domina la mesura de les diferents figuracions establides.

7. Coneix i realitza correctament les repeticions.

8. Valora i comprén la importància de l'afinació.

9. Domina les diferents articulacions establides.

10. Interpreta fragments musicals emprant la rítmica, afinació, frasseig adequat.


ESTUDIS I OBRES RECOMANADES

Trevor  wye..Iniciació a la flauta (1a part )

La flauta Amiga..Ferriz-Tomas Pérez...        

Gariboldi......exercicis...1 al 10                                              

Altes.........método...........1 al 5

La Flauta clàssica Vol.1.....René Li Roy t’Henri Classens
La Flauta......preparatori......Antonio Arias

 L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivell que els que se li presenten per a la dita prova

TERCER CURS

CONTINGUTS
Respiració diafragmàtica

Col·locació de la posició corporal respecte a l’ instrument

Adquisició progressiva de una bona embocadura i emissió del so

Interpretar distingint els matisos i l’articulació

Escala cromàtica i escales majors i menors fins tres sostinguts i tres bemolls

Pràctica en el desenvolupament de l’afinació i millora del so

Pràctica progressiva de lectures a primera vista

Interpretar  els estudis o obres que l’aspirant proposa


 CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Interpreta fragments amb els continguts del segon curs.

2. Toca obres musicals utilitzant tota l'extensió tradicional del instrument.

3. Interpreta fragments d'obres musicals utilitzant els compassos coneguts en primer curs i els nous de 2/2, 3/8 i 6/8.

4. Toca obres musicals emprant les figuracions exposades en els Continguts.

5. Realitza els matisos establits.

6. Coneix la forma per a afinar.

7. Coneix la terminologia adequada i realitza correctament els signes de Repetició.

8. Adquirix els mitjans adequats per a aprendre.

9. Domina la rítmica en les figuracions establides per al curs.


ESTUDIS I OBRES RECOMANADES

Trevor Wye............iniciación a la flauta .....2ª part                                

Gariboldi ......ejercicios ............del 11 al 30                                                                       

H. Altes......método.......................del  6 al 10                                                               

 La flauta clàssica....Vol. 2......René Li Roy t’Henri Classen                            

La Flauta..................Vol. l............................Antonio Arias

L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivell que els que se li presenten per a la dita prova.

QUART CURS

CONTINGUTS
Respiració diafragmàtica

Col·locació de la posició corporal respecte a l’ instrument

Adquisició progressiva de una bona embocadura i emissió del so

Interpretar distingint els matisos i l’articulació

Escala cromàtica i escales majors i menors fins 4 sostinguts i 4 bemolls

Pràctica en el desenvolupament de l’afinació i millora del so

Pràctica progressiva de lectures a primera vista

Interpretar  els estudis o obres que l’aspirant proposa

CRITERIS D’ AVALUACIÓ
La qualificació s'efectuarà en funció de dos valoracions:

Una particular referent a cada obra o estudi  interpretat i una altra global d'aspectes generals.

Capacitat de lectura: de notes, ritme, articulació, dinàmica, tempo, caràcter,… etc.

Capacitat tècnica: dificultats tècniques a superar d'emissió, articulació, velocitat, tessitura, agilitat, ornamentació, interválica, exercicis específics,… etc.

Capacitat d'interpretació: so, expressió, diferenciació d'estils, musicalitat, frasege, comprensió de la forma,… etc.

 Aspecte físic: postura, digitació, respiració, relaxació,.. etc


ESTUDIS I OBRES RECOMANADES

Gariboldi (exercicis) del 21 al 45 ambdós inclusivament

Gariboldi (xicotets estudis op.131) de l’1 al 10 ambdós inclusivament

H. Altes  vol.1 lliçons 11 a 15 ambdós inclusivament

La Flauta clàssica   vol 3...René Li Roy t’Henri Classens

La Flauta.......vol 2.................................Antonio Arias

Berceuse op.16...................................................Fauré

L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivell que els que se li presenten per a la dita prova.