Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori
 

 PROVES D’ACCÉS A

 ENSENYANCES PROFESSIONALS

FLAUTA

1.- Per a iniciar els estudis del primer curs de les ensenyances professionals de música  serà necessari superar una prova d’accés. Per mitjà d’esta prova es valorarà la maduresa, les aptituds  i els coneixements per a cursar amb aprofitaments les ensenyances professionals.

2.- La prova d’accés a ensenyances professionals de música es realitzara en dos convocatòries, juny i setembre, efectuades en el centre docent.

3.- Les ensenyances professionals de música es cursaren ordinàriament entre els 12 i 18 anys. L’inici de les ensenyances professionals amb menys de 12 anys o mes de 18 anys s’entendrà com a excepcional.

4.- Els centres professionals de música, establiran  en els seus projectes educatius els criteris d’avaluació de les proves d’accés.

5.- La prova especifica d’accés al primer curs d’ensenyances professionals de totes les especialitats instrumentals tindran l’estructura següent:

a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals en les ensenyances elementals de música.

b) Prueva de capacitat auditiva i de coneixement teòrica-practica del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.

c) Interpretació d’una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.    Cada un d’estos exercicis tindrà  caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un d’ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

 

ACCÉS A ALTRES CURSOS

 Així mateix podran accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant d’un tribunal designat pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements teorico-pràctic, i tecnico-instrumental, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents.                                                                                                                                                    Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l’accés a primer curs d’especialitats instrumentals i versarà sobre els continguts del curs precedent a aquell a què l’aspirant opta.

 Primer curs Ensenyances Professionals

PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a tres alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8,

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopes, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..

PRUEVA B) Tres obres o estudis ( el tribunal triarà una d’elles, podrà ser de memòria o no, es valorara mes si s’interpreta de memòria)

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions..

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures, i trinats.Lectura:

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc……

L’interprete presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal, l’obra s’interpretara amb acompanyament de piano si esta la requerix.

OBRES RECOMANADES: 1r  curs  Ensenyances  Profofesionales

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol.1 …………………núm. 10 a 20

Sonata en FaM. Op17…………………………………..Beethoven

El xicotet negre………………………………………….Debussy

Sonata en FaM. …………………………………………..Donizetti

Berceuse …………………………………………………..Fauré

Siciliana op.78……………………………………………Fauré

Sonata en FaM……………………………………………Telemann

Estudi núm. 5  (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 8 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 9  (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 11 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 13 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 15 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi nº16   (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 19 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 20 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Meditation de Tais ……………………………………..Massenet

Ariette de “Quasi fan tutte” ……………………………..Mozart

Sonata en Si m …………………………………………….Quantz

Sonata en Sol M ………………………………………….Telemann

Sonata en Do M …………………………………………..Vivaldi

Andante en DoM…………………………………………..MozartCRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental
2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació.
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musical
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.

SEGON CURS Ensenyances  Professionals

PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8, 9/8, 12/8, 2/2

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Forma: A-B-A.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopes, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..

PROVA B) Tres obres o estudis ( el tribunal triarà una d’elles, podrà ser de memòria o no, es valorara mes si s’interpreta de memòria)

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Compassos: tots

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions  i altres de similars:

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures, i trinats.

Lectura: a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc……

L’interprete presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal, l’obra s’interpretara amb acompanyament de piano si esta la requerix.OBRES RECOMANADES:  2n curs  Ensenyances  Profofesionales

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol.1 …………………núm. 10 a 20

Sonata en FaM. Op17…………………………………..Beethoven

El xicotet negre………………………………………….Debussy

Sonata en FaM. …………………………………………..Donizetti

Berceuse …………………………………………………..Fauré

Siciliana op.78……………………………………………Fauré

Sonata en FaM……………………………………………Telemann

Estudi núm. 5  (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 8 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 9  (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 11 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 13 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 15 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi nº16   (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 19 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Estudi núm. 20 (Etudes Mignores Op.131)…………….Gariboldi

Meditation de Tais ……………………………………..Massenet

Ariette de “Quasi fan tutte” ……………………………..Mozart

Sonata en Si m …………………………………………….Quantz

Sonata en Sol M ………………………………………….Telemann

Sonata en Do M …………………………………………..Vivaldi

Andante en DoM…………………………………………..MozartCRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental
2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació.
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
 7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musical
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.

 TERCER  CURS Ensenyances Professionals

 PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a cinc alteracions (natural. Harmònica i melòdica)

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8, 9/8, 12/8, 2/2

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Forma: A-B-A.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopes, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..

PROVA B) Tres obres o estudis ( el tribunal triarà una d’elles, podrà ser de memòria o no, es valorara mes si s’interpreta de memòria)

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Compassos: tots

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions  i altres de similars:

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures, i trinats.

Lectura:

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc……

 L’interprete presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal, l’obra s’interpretara amb acompanyament de piano si esta la requerix.OBRES RECOMANADES: 3r  Ensenyances Professionals

Sonates núm. II, III, IV………………………………………Bach

Sonata en SolM op.I núm. 5 ………………………………Haendel

Fantasia a triar ………………………………………..Vivaldi

Concert en SolM……………………………………….Gluk

Sonata en Si b M. ……………………………………….Beethoven

Concierrto en Sol M …………………………………….Stamitz

Concert en Sol M……………………………………. Quantz

Ària Antiga ……………………………………………Rodrigo

Obra a triar …………………………………………..Kuhlau

Romances………………………………………………Schumann

Estudi núm. 1  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 2  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 5  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 6  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 8  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 9  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 10  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 11  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 13  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol1.………..…núm. 24 al 31CRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental
2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musica
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. 
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística. 

QUART  CURS Ensenyances  Professionals

 PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a set alteracions (natural. Harmònica i melòdica)

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8, 9/8, 12/8, 2/2

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Forma: A-B-A.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopes, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..

 PROVA B) Tres obres o estudis ( el tribunal triarà una d’elles, podrà ser de memòria o no, es valorara mes si s’interpreta de memòria)

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Compassos: tots

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions  i altres de similars:

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures, i trinats.

Lectura:

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc……

 L’interprete presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal, l’obra s’interpretara amb acompanyament de piano si esta la requerix.OBRES RECOMANADES: 4t  Ensenyances Professionals

Sonates núm. II, III, IV………………………………………Bach

Sonata en SolM op.I núm. 5 ………………………………Haendel

Fantasia a triar ………………………………………..Vivaldi

Concert en SolM……………………………………….Gluk

Sonata en Si b M. ……………………………………….Beethoven

Concierrto en Sol M …………………………………….Stamitz

Concert en Sol M……………………………………. Quantz

Ària Antiga ……………………………………………Rodrigo

Obra a triar …………………………………………..Kuhlau

Romances………………………………………………Schumann

Estudi núm. 1  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 2  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 5  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 6  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 8  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 9  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 10  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 11  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Estudi núm. 13  ( 15 Estudis Fàcils op.33)……….. E. Kohler

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol1.………..…núm. 24 al 31CRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental
2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació.
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musical
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.CINQUÉ CURS Ensenyances  Professionals

 PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a set alteracions (natural. Harmònica i melòdica)

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8, 9/8, 12/8, 2/2

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Forma: A-B-A.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopa regulars i ierregulares, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando i acelelando…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..

PROVA B) Tres obres o estudis ( el tribunal triarà una d’elles, podrà ser de memòria o no, es valorara mes si s’interpreta de memòria)

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Compassos: tots

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions  i altres de similars:

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures, i trinats.

Lectura:

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc…… 

L’interprete presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal, l’obra s’interpretara amb acompanyament de piano si esta la requerix.

OBRES RECOMANADES: 5é Ensenyances Professionals

Sonates: I, V, VI. …………………………………….J.S.Bach

Fantasies ……………………………………………..Telemann

Concert en Sol M ………………………………  Stamiyz

Fantasia concertant AV11……………………….A.Valero

Syrinx…………………………………………………Debussy

Concert a triar ………………………………….Devienne

Partita ……………………………………………….J.S. Bach

Concert en Re M. ………………………………..Haydn

Concert en Sol M ………………………………..Quantz

Concert en Sol M ……………………………….Mozart

Fantasia op. 82…………………………………….Faure

Fantasia Pastoral Hongaresa …………………….Doppler

Sonatina Jovenivola……………………………....Balnquer

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol 1I.…….nº 1 al 10

25 Estudis Cèlebres Drouet…………………núm. 1 al 25

12 Exercicis op.33 núm. 2…..E.Kholer………..nº 1 al 12

Les llistes queden obertes a qualsevol obra o estudi del mateix nivell o superior a les recomanades en este programa.

CRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental 2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació.
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
 7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musical
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. 
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa qualitat artística.SISÉ CURS  Ensenyances Professionals

 PROVA: A)  Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a set alteracions (natural. Harmònica i melòdica i oriental.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4,  3/8,  6/8, 9/8, 12/8, 2/2 amb possibilitat de canvis de compàs

Àmbit del registre: tot el de l’instrument.

Forma: A-B-A.

Figures: Redones, blanques, negres, corxeres, semicorxera, amb els seus respectius silencis. Punts, sincopa regulars i ierregulares, tresillos, notes a contratemps, calderó , notes d’adorn, appoggiatures, mordents, trinats, grupets……

Agógica: des de llarg fins prest, ritardando i acelelando rubatos i animats…..

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, doble picat, martellato, sforfando, stacatto, accentos…..

Dinàmica: Piano, fort, m.f. fp. Crescendo, diminuendo…..PROVA B)  Una obra completa

Longitud: mínim 45 compassos.

Tonalitats: totes.

Àmbit de registre: tot.

Compassos: tots

Dinàmica: totes.

Agógicas: totes.

Formes:  Sonata clàssica, suite barroca, cànon, rondó, concert, estudis, variacions  i altres de similars:

Articulació: Picat, lligat,picado-ligado, stacatto, sforzando, notes d’adorn, appoggiatures,  trinats doble picat martellato…..

Lectura:

a) Tècnica melòdica: passatges cromàtics, escales, arpegis, intervals, canvis de to i mode.

 b) Tècnica rítmica: Totes les figures simples i silencis, punts simples i  dobles. Tresillos, sextets, canvis de compàs i rítmica etc……

Es presentarà major atenció a l’afinació, frasegt, forma d’expressió i vibrato.

OBRES RECOMANADES: 5é i 6é Ensenyances Professionals

Sonates: I, V, VI. …………………………………….J.S.Bach

Fantasies ……………………………………………..Telemann

Concert en Sol M ………………………………  Stamiyz

Fantasia concertant AV11……………………….A.Valero

Syrinx…………………………………………………Debussy

Concert a triar ………………………………….Devienne

Partita ……………………………………………….J.S. Bach

Concert en Re M. ………………………………..Haydn

Concert en Sol M ………………………………..Quantz

Concert en Sol M ……………………………….Mozart

Fantasia op. 82…………………………………….Faure

Fantasia Pastoral Hongaresa …………………….Doppler

Sonatina Jovenivola……………………………....Balnquer

Celebre Mètode de Flauta  Altes vol 1I.…….nº 1 al 10

25 Estudis Cèlebres Drouet…………………núm. 1 al 25

12 Exercicis op.33 núm. 2…..E.Kholer………..nº 1 al 12

Les llistes queden obertes a qualsevol obra o estudi del mateix nivell o superior a les recomanades en este programa.

CRITERI D’AVALUACIÓ

1) Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequades a les exigències de l’execució instrumental
2) Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics.
Per mitjà d’este criteri es valorarà en que mesura l’alumne/na
3)  Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
4) Demostrar capacitat per a abordar individualment l’estudi d’obres de repertori.
5) Demostrar solvència en la lectura a primera vista i capacitat progressiva en la improvisació
6) Interpretar obres de les distintes èpoques i estils com a solistes i en grup.
7) Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent
8) Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeten el text musical
9) Mostrar una autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
10) Presentar en públic un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.