Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA  D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS  DE MÚSICA

ESPECIALITAT: FAGOT

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrar posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, es valorarà l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de fagot que estarà disponible en el centre.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.


2n CURS


CONTINGUTS
Correcta col·locació del fagot respecte al cos.

Col·locació correcta de l'embocadura.

Parts de l'instrument.

Memoritzar el nom de les claus.

Escala cromàtica des d'un Re greu fins al meu agut (lligada i picada).

Practicar escales de Do M, Fa M'i Sol M'amb les seues relatives menors natural, harmònica i melòdica. 


CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 1. Munta i desmunta les diferents parts de l'instrument. Ha adquirit mesures correctes d'higiene respecte a l'instrument.

2. Mostra en els estudis i obres una correcta posició del cos i del instrument.

3. Interpreta fragments, estudis i obres emprant bona qualitat del so.

El so ha d’escoltar-se net, pur, sense aire i que tampoc se escolte la llengua.

Haurà d'arribar a tindre l'autonomia de poder tocar 4 compassos de 2/4, a una velocitat aproximada de negra=80 pulsacions per minut.

4. Interpreta obres i estudis emprant tota l'extensió del fagot amb notes naturals.

5. Demostra en els estudis i obres el coneixement dels diferents compassos establits.

6. Domina la mesura de les diferents figuracions establides.

7. Coneix i realitza correctament les repeticions.

8. Valora i comprén la importància de l'afinació.

9. Domina les diferents articulacions establides.

10. Interpreta fragments musicals emprant la rítmica, afinació, frasseig adequat

 

RELACIÓ D'OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIVES)
- Cantilene…………………………………P. Villette

- Cançó murmuradora……………………….R. Shumann

- Dansa alemanya...........................................L. van Beethoven

- Serenata…………………………………..A. Diabelli

- Minueto…………………………………...J. S. Bach

3ER CURS


CONTINGUTS
Control de la respiració diafragmàtica i augment de la capacitat pulmonar.

Col·locació correcta de l'embocadura.

Iniciació a la dinàmica i a l'agógica.

Memoritzar el nom de les claus.

Escala cromàtica des d'un Do greu fins a Sol agut amb diverses articulacions.

Practicar escales amb 1 i 2 alteracions amb les seues relatives menors natural, harmònica i melòdica, així com les seues terceres i arpegis.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Interpreta fragments amb els continguts del segon curs.

2. Toca obres musicals utilitzant tota l'extensió tradicional del instrument.

3. Interpreta fragments d'obres musicals utilitzant els compassos coneguts en primer curs i els nous de 2/2, 3/8 i 6/8.

4. Toca obres musicals emprant les figuracions exposades en els Continguts.

5. Realitza els matisos establits.

6. Coneix la forma per a afinar.

7. Coneix la terminologia adequada i realitza correctament els signes de Repetició.

8. Adquirix els mitjans adequats per a aprendre.

9. Domina la rítmica en les figuracions establides per al curs

 

RELACIÓ D'OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIVES)
- Rigodons…………………………………..B. Boismortier

- Marmota………………………………….L. van Beethoven

- Minueto…………………………………..J. Haydn

- Estudi…………………………………...A. Diabelli

- Sarabanda………………………………....J. E. Galliard4T CURS


CONTINGUTS
 
Pràctica de lliçons en què aparega algun grup irregular o alguna síncope.

Millorar el control de la respiració diafragmàtica i l'augment de la capacitat pulmonar.

Pràctica de la lligadura en els canvis de registre.

Escala cromàtica des d'un Si b greu fins a L'agut amb diferents articulacions.

Practicar escales amb 1, 2 i 3 alteracions amb les seues relatives menors natural, harmònica i melòdica, així com les seues terceres i arpegis.

Començar a practicar el frasege musical.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ
La qualificació s'efectuarà en funció de dos valoracions:
Una particular referent a cada obra o estudi  interpretat i una altra global d'aspectes generals.

Capacitat de lectura: de notes, ritme, articulació, dinàmica, tempo, caràcter,… etc.

Capacitat tècnica: dificultats tècniques a superar d'emissió, articulació, velocitat, tessitura, agilitat, ornamentació, interválica, exercicis específics,… etc.

Capacitat d'interpretació: so, expressió, diferenciació d'estils, musicalitat, frasege, comprensió de la forma,… etc.

Aspecte físic: postura, digitació, respiració, relaxació,.. etc.

RELACIÓ D'OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIVES)
- Escocesa………………………………..A. Diabelli

- El llaurador alegre…………………….R. Schumann

- Marxa del soldat……………………..R.Schumann

- Estudi núm. 4……………………………..G. Gariboldi

- Arioso…………………………………...J. Weissenborn