Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

FAGOT

 

Proves d’accés a Ensenyances Professionals

1R CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista

 
   Compassos i figuració: idèntics als requerits en la prova pràctica de Llenguatge M.

   Longitud: al voltant de 30 compassos.

   Tonalitats: majors i menors fins a 3 alteracions.

   Àmbit del registre: Si b greu fins a Fa agut.

   Agògica: moderato, andante i ritardando.

   Articulació: picat i lligat.

   Dinàmica: p, mf, f i reguladors.

   Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 i 9/8.

   Figures: fins a semicorxeres.
  
Grups irregulars: el tresillo.


 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presenta

 

PROVA B : Obra

 

   Longitud: entre 20 i 30 compassos.

   Dinàmica: p, mp, mf, f, (ben diferenciats) i reguladors.

   Articulació: picat, lligat, stacatto i picat - lligat.

   Recursos tècnics: correcta utilització de l’embocadura i respiración diafragmàtica.

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata número 1…………………J. E. Galliard            Edit. Inter. Músic Company

The Elephant……………………..…C. Saint-Saëns        Edit. Oup

Four Sketches..........................G. Jacob                   Edit. Emerson

Estudio número 4....................G. Gariboldi              Edit. Bossey & Hawkes

Vieille chanson a boire........... E. Goossens             Edit. Alphonse Leduc


 

2N CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista  Compassos i figuració:
idèntics als requerits en la prova pràctica de Llenguatge M.

  Longitud: al voltant de 30 compassos.

  Tonalitats: majors i menors fins a 5 alteracions.

  Àmbit del registre: Si b greu fins a La sobreagut.

  Agògica: moderato, andante, allegro i ritardando.

  Articulació: picat, lligat, stacatto i picat - lligat.

  Dinàmica: p, mp, mf, f, (ben diferenciats) i reguladors. 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

PROVA B : Obra

 

   Longitud: entre 20 i 30 compassos.

   Recursos tècnics: correcta utilització de l’embocadura i respiración diafragmàtica.

   Claus: coneixement de la clau de Fa en quarta i Do en quarta.  

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata en Si b Major……......……………J. Besozzi            Edit. Oxford Univer. Press

Sonata número 2.............................J. E.Galliard            Edit. Inter. Músic Company

Sonata número 3………………………......J. E.Galliard        Edit. Inter. Músic Company

Sonata en Mi menor (temps 1 i 4)…  B.Marcello           Edit Música Budapest

 

  

3R CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista
 

 

   Compassos i figuració: idèntics als requerits en la prova pràctica de Llenguatge M.

   Longitud: al voltant de 40 compassos.

   Tonalitats: totes en majors i menors.

   Àmbit del registre: Si b greu fins a Re sobreagut.

   Agògica: adagio, moderato, andante, allegro, vivo, ritardando i accelerando.

   Articulació: tot tipus d’articulacions.

   Dinàmica: domini de tots els matisos i reguladors.

   Claus: Fa en quarta i Do en quarta.

 

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.¡

PROVA B : Obra

 

   Longitud: duración mínima 5 minuts.

   Recursos tècnics: correcta utilització de l’embocadura i respiración diafragmàtica.

   Velocitat del picat simple: semicorxeres a la velocitat metronòmica de negra = 120.

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata número 4.........................J. E.Galliard           Edit. Inter. Músic Company

Sonata número 5……………………J. E.Galliard            Edit. Inter. Músic Company

Sonata en Fa menor………………G. PH. Telemann      Edit. Inter. Músic Company

 

 

4T CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista

 
   Compassos i figuració:
tots.

   Longitud: al voltant de 40 compassos.

   Tonalitats: totes en majors i menors.

   Àmbit del registre: Si b greu fins a Re sobreagut.

   Agògica: tota.

   Articulació: tot tipus d’articulacions.

   Dinàmica: domini de tots els matisos i reguladors.

   Claus: Fa en quarta i Do en quarta.

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades

 

PROVA B : Obra

 

   Longitud: duración mínima 5 minuts.

   Recursos tècnics: tots els recursos que demana l’obra.

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata en La menor…………………………………………...…………A. Vivaldi

Sonata en Si b Major…………………………...…………………………J. Bessozzi

Sicilienne…………………………………………………………………..........Cervetto

Burlesque………………………………………………………………………..E. Bozza

 

 

 

 

 

5É CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista

 
   Compassos i figuració:
tots.

   Longitud: al voltant de 50 compassos.

   Tonalitats: totes en majors i menors.

   Àmbit del registre: Si b greu fins a Re sobreagut.

   Agògica: tota.

   Articulació: tot tipus d’articulacions.

   Dinàmica: domini de tots els matisos i reguladors.

   Claus: Fa en quarta i Do en quarta.

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades

PROVA B : Obra

 

   Longitud: duración mínima 7 minuts.

   Recursos tècnics: tots els recursos que demana l’obra.

   Recursos expressius: utilització del vibrat.

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata…….……………………………………………………………P. Hindemith

Concert en La menor F.VIII nº 2……………………………  A. Vivaldi

Concert en Fa Major……………………………………….………F. Danzi

Solo de Concert Op. 35…………………...………………………G. Pierné

 

 

6É CURS E. P.

 

PROVA A : Lectura a primera vista

 
   Compassos i figuració:
tots.

   Longitud: de 50 a 60 compassos.

   Tonalitats: totes en majors i menors.

   Àmbit del registre: Si b greu fins a Mi sobreagut.

   Agògica: tota.

   Articulació: tot tipus d’articulacions.

   Dinàmica: domini de tots els matisos i reguladors.

   Claus: Fa en quarta i Do en quarta.

Interpretació d’una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d’una llista de tres que presentarà l’alumne. El nivell tecnicoinstrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals.Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades

PROVA B : Obra

 

   Longitud: duración mínima 7 minuts.

   Recursos tècnics: tots els recursos que demana l’obra.

   Recursos expressius: utilització del vibrat.

   La resta dels requeriments iguals als indicats en la prova de lectura a 1ª vista.

 

OBRES RECOMANADES

 

Sonata en Do Major…………….…………………………………...J. F. Fasch

Concert en Si b Major………………………………….……………A. Vivaldi

Concert en Si b Major KV 191..........................................W. A. Mozart

Andante i Rondó Hongarés………………………..………………C. M. von Weber

Sarabande et Cortege………………………………...……………H. Dutilleux

 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ : 


1. Utilitzar l'esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l'execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l'equilibri entre els indispensables esforços musculars que requereix l'execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar crispacions que conduïsquen a una pèrdua de control en l'execució.

2. Demostrar sensibilitat auditiva en l´afinació i en l'ús de les possibilitats sonores de l'instrument. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l'instrument i la utilització de les seues possibilitats.

 

3. Mostrar autonomia progressivament major en la resolució d'estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals. Aquest criteri avalua la capacitat d'interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.

4. Demostrar l'autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeta el text musical. Aquest criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d'interpretació dins del respecte al text.

5. Interpretar de memòria les obres, fragments o estudis presentats d'acord amb els criteris de l'estil corresponent. Mitjançant aquest criteri es valora el domini i la comprensió que l'alumne posseeix de les obres, així com de la capacitat de concentració sobre el resultat sonor de les mateixes. Encara que no és obligatori es tindrà en compte.

6. Lectura a primera vista de propostes de fragments i obres. Mitjançant aquest criteri es pretén avaluar el grau de desenvolupament en els mecanismes de lectura i la seua coordinació instrumental.

7. Grau de dificultat en la selecció del programa presentat. Aquest criteri avalua la capacitat de l'alumne per a l'elecció d'un programa d'acord als seus coneixements tècnics i pràctics.