Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS  ELEMENTALS DE MÚSICA

ESPECIALITAT: CONTRABAIX

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrant posseir els coneixements tècnic – Instrumentals i teòric – Pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments , es valorarà  l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de contrabaix que estarà disponible en el centre.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.


Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

 

2n CURS

 CONTINGUTS

. Emissió del so: Cordes a l'aire, distintes longituds de l'arc.

. Moviment oriental del braç (cantábile).

. Control muscular.

. Inici a les articulacions (colps d'arc) bàsiques.

. Estudi de les quatre notes a l'aire i de la 1a posició (coordinació i anticipació de dits).

. Desenvolupament progressiu de la memòria.

 .Hàbits d'estudi correctes.

 . Iniciació a la compressió de les estructures musicals.

OBRES ORIENTATIVES 

Pimprelle               Popular

All for Strings.          Vol 1

 

3ER CURS
CONTINGUTS

. Emissió del so en els distints matisos dinàmics. Distribució exacta de l'arc i velocitat uniforme d'este.

. Control muscular. Desenvolupament de la relaxació.

. Estudi de les cordes a l'aire i de l'1/2 i 1ªposición.

. Estudi de la correcta realització del canvi, coordinació entre mà esquerra i arc en el moment del canvi.

. Estudi del "Détaché, Legato, Pizzicato" dins d'escales, arpegis, xicotets estudis i xicotetes peces.

. Iniciació al coneixement dels harmònics naturals més senzills.

. Comprensió de les estructures musicals.

OBRES ORIENTATIVES.

R.C. FANTAPIE. Deux petites pieces.

J.S. BACH. Six pieces (arr. Anada Carroll).

S. LAMCEN._Berceuse baby hippopotamo.

4T CURS

CONTINGUTS

. Treball d'escales majors, menors; arpegis majors, menors i escales cromàtiques amb una àmplia gamma de matisos dinàmics i agogics.

. Estudi de totes les notes i enharmonies de la zona del diapasó englobada fins a la 2 1/2 posició.

. Estudi i diferenciació del caràcter de cada colp d'arc, segons el tipus de peça interpretada.

. Estudi de les escales de dobles cordes, dividides per fragments.

 OBRES ORIENTATIVES

Cançons Hongareses                    Montag

Studios per a contrabaix solo   P.Hindemith

Danse of the Wooden Soldiers        H.Lichener


CRITERIS D’AVALUACIÓ

  1. Utilització correcta de l’esforç muscular, relaxació i respiració durant la interpretació, a més d’una bona posició de l’instrument i de l’arc.

2.     Interpretar fragments musicals emprant la mesura, afinació, articulació i fraseig adequat.

3.     Interpretar obres d’estils diferents.

  1. Demostrar coneixements de la tècnica instrumental necessaris i adequats a les exigències del nivell elemental, quant a canvis de posició, dobles cordes, colps d'arc, etc.

5.     Capacitat de correcció i dificultat de l’obra.

6.     Interpretació de memòria

7.     Interpretar amb fluïdesa fragments musicals a primera vista.