Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

ESPECIALITAT: CLARINET

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D’ INTERPRETACIÓ

 

L’aspirant podrà accedir a altres cursos diferents a primer, cal demostrar posseir els coneixements tècnics instrumentals i teòrics pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents,  es valorarà  l’edat idònia. 

 

Les proves vesaran sobre els continguts dels curs precedents al qual l’aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica de clarinet, que estarà disponible  en el centre.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

 

2n CURS


CONTINGUTS
Correcta col·locació del clarinet amb respecte del cos.

Col·locació correcta de les mans sobre l’instrument.

Parts de l’instrument.

Memoritzar el nom de les claus.

Escala cromàtica fins el Re 5 ( lligat i picat)

Practicar les escales de DoM, FaM, i  SolM amb les seues relatives menors naturals, armònica i melódica.

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Munta i desmunta les diferents parts de l'instrument. Ha adquirit mesures correctes d'higiene respecte a l'instrument.

2. Mostra en els estudis i obres una correcta posició del cos i del instrument.

3. Interpreta fragments, estudis i obres emprant bona qualitat del so.

El so ha d’escoltar-se net, pur, sense aire i que tampoc se escolte la llengua.

Haurà d'arribar a tindre l'autonomia de poder tocar 4 compassos de 2/4, a una velocitat aproximada de negra=80 pulsacions per minut.

4. Interpreta obres i estudis emprant tota l'extensió del clarinet amb notes naturals.

5. Demostra en els estudis i obres el coneixement dels diferents compassos establits.

6. Domina la mesura de les diferents figuracions establides.

7. Coneix i realitza correctament les repeticions.

8. Valora i comprén la importància de l'afinació.

9. Domina les diferents articulacions establides.

10. Interpreta fragments musicals emprant la rítmica, afinació, frasseig adequat.


RELACIÓ D’ OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIUS)

Pieza nº 12- - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 17- - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 19- - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 20- - - - - - - - -  Jean Camel

 

L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivel què els que se li presenten per a dita prova.

 

3er CURS


CONTINGUTS

Col·locació correcta de les mans sobre l’instrument.

Memoritzar el nom de les claus.

Iniciació a la dinàmica i a l’agògica.

Escala cromàtica fins el  Mi 5  amb diverses ariculacions. 

Practicar les escales d’1 i 2 alteracions amb les seues relatives menors naturals, melódica, armònica, així com les seues terceres i arpegis.

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Interpreta fragments amb els continguts del segon curs.

2. Toca obres musicals utilitzant tota l'extensió tradicional del instrument.

3. Interpreta fragments d'obres musicals utilitzant els compassos coneguts en primer curs i els nous de 2/2, 3/8 i 6/8.

4. Toca obres musicals emprant les figuracions exposades en els Continguts.

5. Realitza els matisos establits.

6. Coneix la forma per a afinar.

7. Coneix la terminologia adequada i realitza correctament els signes de Repetició.

8. Adquirix els mitjans adequats per a aprendre.

9. Domina la rítmica en les figuracions establides per al curs.

 

RELACIÓ D’ OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIUS)

Pieza nº 23  - - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 26  - - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 29  - - - - - - - - -  Jean Camel

 

L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivel què els que se li presenten per a dita prova.

 

4t CURS


CONTINGUTS

Pràctica de leccions en les quals aparega algún irregular o alguna síncope. 

Aconseguir un bon control de la respiració diafragmàtica per a controlar bé el registre agut. 

Pràctica de la lligadura en els canvis de registre. 

Practicar l’escala cromática fins el  Sol 5 en diverses formes d’articulacions.

Practicar les escales d’1, 2 i 3 alteracions amb les seues relatives menors naturals, melòdica, armònica, així com les seues terceres i arpegis.

Començar a frassejar.

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

La qualificació s'efectuarà en funció de dos valoracions:

Una particular referent a cada obra o estudi  interpretat i una altra global d'aspectes generals.

Capacitat de lectura: de notes, ritme, articulació, dinàmica, tempo, caràcter,… etc.

Capacitat tècnica: dificultats tècniques a superar d'emissió, articulació, velocitat, tessitura, agilitat, ornamentació, interválica, exercicis específics,… etc.

Capacitat d'interpretació: so, expressió, diferenciació d'estils, musicalitat, frasege, comprensió de la forma,… etc.

Aspecte físic: postura, digitació, respiració, relaxació,.. etc. 


 R
ELACIÓ D’ OBRES O ESTUDIS (ORIENTATIUS)

Pieza nº30 - - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 37- - - - - - - - -  Jean Camel

Pieza nº 42 - - - - - - - - -  Jean Camel

Estudio nº 4- - - - - - - - -  Ejercicios y caprichos ( J. Vercher)

Tres piezas - - - - - - - - -  J. Pons

 

L’aspirant podrà interpretar qualsevol obra o estudi del mateix nivel què els que se li presenten per a dita prova.