Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

 

CLARINET

 PROVA D'ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS

1.- Per a iniciar els estudis del primer curs de les ensenyances professionals de música serà necessari superar una prova d'accés, d'acord amb l'article 49 de
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. Per mitjà d'esta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les ensenyances professionals.

2.- Les ensenyances professionals de música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici de les ensenyances professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional. A este efecte, el Consell Escolar del centre atendrà el tractament d'esta excepcionalitat.

3.- Els centres educatius establiran en els seus projectes educatius, els criteris d'avaluació de les proves d'accés.

 

4.- La prova específica d'accés al primer curs de les ensenyances professionals de totes les especialitats instrumentals (exceptuant Cant), tindrà l'estructura següent:

           

a) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música.

 

b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teòric/pràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.

 

c) Interpretació d'una obra, estudi o fragment triada pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne que presenten el nivell tècnic/instrumental adequat als continguts terminals de les Ensenyances Elementals. Es valorarà l'execució de memòria.

 

5.- Cada un d'estos exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un d'ells per a superar-ho. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions.

 

6.- L'adjudicació de les places vacants de cada especialitat es realitzarà d'acord amb les puntuacions finals obtingudes.

 

7.- La prova d'accés es realitzarà en dos convocatòries (juny i setembre), efectuades pel centre docent. Els sol·licitants podran concórrer un màxim de quatre convocatòries en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana. El còmput de convocatòries no inclourà les que hagen sigut superades sense que la qualificació conferisca un lloc escolar a l'aspirant.

 

 

ACCÉS A ALTRES CURSOS

 

1.- Així mateix podran accedir a cada curs de les ensenyances professionals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'un tribunal designat pel director del centre, l'aspirant demostre posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents.

 

2.- Esta prova constarà dels mateixos exercicis que els proposats per a les d'accés al primer curs.

 

3.- El contingut i l'avaluació d'esta prova estarà d'acord amb la distribució per cursos dels objectius, continguts i criteris d'avaluació del projecte educatiu de cada centre i estarà inclosa en el referit projecte. Una vegada aprovat el projecte educatiu, els centres docents publicaran llistes orientatives d'obres adequades per a l'accés als diferents cursos.

 

4.-Els tribunals tindran les mateixes competències que les previstes per a l'accés al primer curs. Les proves tindran la mateixa estructura que es proposa per a l'accés a primer curs, però els tribunals podran efectuar la divisió dels seus exercicis en diverses parts que possibiliten una millor avaluació del grau de coneixement de les assignatures, inclosos els idiomes estrangers en el cas de Cant, corresponents als cursos anteriors a què es pretén accedir.

 

5.-La qualificació definitiva de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions corresponents als diferents exercicis especificats. Cada un d'ells tindrà caràcter eliminatori, serà qualificat de 0 a 10 punts podent-se donar el cas d'un decimal com a màxim i es requerirà un mínim de 5 punts per a la superació de la prova. Quan un exercici quede dividit en parts, el tribunal valorarà cada una d'elles amb idèntica escala de puntuacions que la ja referida estructura comuna al primer curs, però consignarà i publicarà la seua mesura aritmètica com a qualificació corresponent a este exercici.

 

6.-El tribunal determinarà, si és el cas, per mitjà d'informe escrit raonat, el curs a què podrà accedir l'aspirant d'acord amb el rendiment global que haja demostrat.

 

7.-La prova d'accés a cada curs del grau professional es realitzara en dos convocatòries anuals, efectuades pel centre docent. Els centres docents obriran amb la suficient antelació, un termini perquè els interessats sol·liciten el curs i l'especialitat a la qual volen accedir.

 

8.-La superació de la prova d'accés faculta exclusivament per a matricular-se en el curs acadèmic per al que haja sigut convocada.

  

CLARINET

 

 

 

PRIMER CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

 

PROVA: A) Lectura primera vista:

 

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a 3 alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 10 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto,….

Dinàmica: totes.

 

  

 

OBRES RECOMANADES: 

 

- Adagio ……………………………….   C. Baermann.

- Sonatina ……………………………...   Mozart.

- Idylle …………………………………   E. Bozza.

- Tres peces (Clar. I piano) …………..   Juan Pons.

- Fantasia ………………………………   Nielsen.

- Estudi Melòdic núm. 10 ………………   J. Calmel.

- Adagio ………………………………..   J. X. Lefèvre.

- Romanç ……………………………...   F. Mendelsshon.

- Humoresque …………………………..   A. Dvorak.

 

 

 L'intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.
SEGON CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

 

 

 

 

PROVA

 

: A) Lectura primera vista:

 

 

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a 5 alteracions.

Compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 10 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto,….

Dinàmica: totes.

 

 

 OBRES RECOMANADES: 

 

- NÚM. 3 Ronde (15 grans peces) …………… H. Klosé.

- NÚM. 5 Ronde (15 grans peces) …………… H. Klosé.

- Estudi melòdic núm. 12 –cadenza- ………… J. Calmel.

- Sonata (primer temps) ……………………. Saint- Saens.

- Concert núm. 3 (primer temps) ……………. Stamitz.

- Fantasia Italiana …………………………… E. Bozza.

- Adagio …………………………………….. C. Baermann.

- Fantasia ……………………………………. Nielsen.

 

 

L'intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.

 

 

TERCER CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

 

PROVA: A) Lectura primera vista: 

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: major i menor fins a 7 alteracions.

Compassos: tots.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 15 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: totes.

Dinàmica: totes.

 

 

 

 

OBRES RECOMANADES: 

 

- Sonata ………………………………… Saint-Saens.

- Concert núm. 3 ………………………… Stamitz.

- Adagio ………………………………... Baermann.

- Sonatina ………………………………. D. Milhaud.

- Concertino ……………………………. C. M. Weber.

- Fantasia Italiana ……………………… E. Bozza. 

 

 

 

L'intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.

 

QUART CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

 

 PROVA: A) Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: tot tipus de tonalitats i modalitats

Compassos: tots.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 15 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: totes.

Dinàmica: totes.

 

 

 OBRES RECOMANADES: 

 

- Concertino ………………………….. C. M. Weber.

- Concert núm. 1 (1er temps) ……….... C. M. Weber.

- Sonata (1er temps) …………………. F. Poulenc.

- Sonata (1er temps) …………………. L. Berstein.

- Peixos de fantasia OP. 43 ……………. Gade.

- Qualsevol de les 15 Grans Peces ... H. Klosé.

 

 

L'ntèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.

 QUINT CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

PROVA

: A) Lectura primera vista:

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: tot tipus de tonalitats i modalitats

Compassos: tots.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 20 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: totes.

Dinàmica: totes.

 

 

 

 

OBRES RECOMANADES:

 

- Concert núm. 1 ………………………. C. M. Weber.

- Sonata ………………………………. F. Poulenc.

- Sonata ………………………………. L. Berstein.

- Concert …………………………… M. Molter.

- Cinc Bagateles …………………….. Finzi.

 

 

L'intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.


 

SEXT CURS ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

PROVA: A) Lectura primera vista:

 

Longitud: de 30 a 60 compassos.

Tonalitats: totes les tonalitats i modalitats.

Compassos: tots.

Agógica: Adagio, andante, moderato, allegro, ritardando, accelerando,....

Articulació: Lligat, picat, picat-lligat, sforzando, stacatto, accents,….

Dinàmica: Pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo,….

 

 

 

PROVA: B) Tres obres o estudis (el tribunal triarà una d'elles)

 

Longitud: duració màxima 20 minuts

Tonalitats: totes.

Compassos: tots.

Agógica: totes.

Articulació: totes.

Dinàmica: totes.

 

 

OBRES RECOMANADES: 

 

- Capritx Pintoresc ………………… M. Yuste.

- Vibracions de l'Ànima ………………. M. Yuste.

- Preludis i Danses …………………. W. Lutoslawski.

- Fantasia i Capritx ………………… J. Menéndez.

- Introducció, Andante i Dansa …….. J. Menéndez.

- Gran Duo Concertant ……………… C. M. Weber.

- Concert núm. 1 (1er temps) ………… Spohr.

 

 

L'intèrpret presentarà tres còpies de cada una de les obres que porte preparades al tribunal.

 

 

Criteris d'avaluació:

 

A. Consciència musical. Expressió, fraseig, consciència tonal, sentit formal, sentit de l'estil musical i capacitat per a imprimir el caràcter a l'obra.

B. Precisió. Correcta interpretació de les obres i les seues indicacions de tempo, notes, ritmes, frasege,

Articulació, dinàmiques i silencis.

C. Comunicació. Intenció, convicció, seguretat i expressió.

D. Control de l'instrument. Capacitat de resolució de les dificultats tècniques compreses en les obres interpretades. Emissió i producció del so. Columna d'aire. Digitació.

E. Qualitat de so. Adequació del so a l'estil i l'obra interpretada. Col·locació i projecció

Del so. Gamma dinàmica.