Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

 

 

CANT

PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

1r curs
PROBA A: INTERPRETACIÓ DE DOS OBRES


Elegides lliurement per l’aspirant:
una cançó senzilla en valencià o castellà
una obra senzilla anterior al període clàssic.

 Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

  
OBRES RECOMANADES


 
Cançons espanyoles del Renaixement. Recopilació de Graciano Tarragó.
Cançons clàssiques d’Obradors.
Arias Antigues Italianes. Recopilació d’Alessandro Parissoti.

 

PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

2n curs

 
PROVA A: INTERPRETACIÓ DE TRES OBRES

Elegides lliurement per l’aspirant:
Una cançó en la seua llengua. 
Una obra senzilla anterior al període clàssic en idioma italià.
Una obra lliure

Es valorarà l’execució de memòria de les obres presentades.

OBRES RECOMANADES
Cançons espanyoles del Renaixement. Recopilació de Graciano Tarragó.
Cançons clàssiques d’Obradors.
Arias Antigues Italianes. Recopilació d’Alessandro Parissoti.
Sis cançons espanyoles de Falla.

 

 

PROVA D’ITALIÀ (Veure Provés Idiomes)

  

PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

3r curs

PROVA A: INTERPRETACIÓ DE TRES OBRES

Elegides lliurement per l’aspirant:
Una cançó en la seua llengua.
Una obra senzilla anterior al període clàssic en idioma italià.
Una obra lliure

 OBRES RECOMANADES


Cançons espanyoles del Renaixement. Recopilació de Graciano Tarragó. 
Arias Antigues Italianes. Recopilació d’Alessandro Parissoti.
Cançons espanyoles de Falla, Rodrigo, Toldrà, Obradors, Turina, Granados.....
Romances de sarsuela.
Àries senzilles d’opera


PROVA D’ITALIÀ (Veure Provés Idiomes)

 

 PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

4t curs

 

PROVA A: INTERPRETACIÓ DE TRES OBRES

 

L’aspirant haurà d’interpretar de memòria (excepte l’obra religiosa) amb acompanyament de piano les següents obres:

Un lied alemany clàssic o romàntic.
Una cançó espanyola de qualsevol època.
Una obra religiosa de període barroc( Coral, Oratori, Cantata, Passió...
Un ària (Inclòs d’opera) en italià fins el període clàssic o una composició de cambra de Bellini o Donizetti.

  OBRES RECOMANADES
Àries de concert de Mozart. 
Cicles de lied de Shubert i Schumann.
Lieds de Brahms.
Cançons espanyoles de Falla, Rodrigo, Toldrà, Turina, Granados..... 
Àries senzilles d’oratoris de Bach, Haendel, Pergolesi, Vivaldi.... 
Composicions de cambra de Bellini i Donizetti.

 

PROVA D’ALEMANY (Veure Provés Idiomes )

 

 PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

5é curs

 PROVA A: INTERPRETACIÓ DE QUATRE OBRES

L’aspirant haurà d’interpretar de memòria (excepte l’obra religiosa) amb acompanyament de piano les següents obres:

 Un lied alemany clàssic o romàntic.
Una cançó espanyola de qualsevol època.
Un ària d’opera en italià o alemany fins el període clàssic.
Un ària d’Oratori, Cantana, Missa o Passió del període de barroc o clàssic.
Triar entre:

o   Una cançó espanyola de qualsevol època.

 o   Una composició de cambra de Bellini o Donizetti, Rossini o Verdi.

 OBRES RECOMANADES
Àries de concert de Mozart.
Cicles de lied de Shubert i Schumann.
Lieds de Brahms.
Cançons espanyoles de Falla, Rodrigo, Toldrà, Turina, Granados.....
Un ària d’Oratori de Bach, Haendel, Pergolesi, Vivaldi, Telemann....
Composicions de cambra de Bellini i Donizetti o Verdi
Àries d’òperes de Haendel, Mozart, Beethoven, etc.

 

 PROVA D’ALEMANY (Veure Provés Idiomes )

  

  PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES PROFESSIONALS

6é curs

 

PROVA A: INTERPRETACIÓ DE CINC OBRES

 

L’aspirant haurà d’interpretar de memòria (excepte l’obra religiosa) amb acompanyament de piano les següents obres:

Un lied alemany d’un autor del segle XIX
Una cançó francesa d’un autor del Segle XIX
Una cançó espanyola de qualsevol època.
Un ària d’opera en italià, alemany o francès de qualsevol època.
Un ària d’Oratori, Cantana, Missa o Passió del període de barroc o clàssic
  Triar entre:
o
   Una cançó espanyola de qualsevol època.
o
   Una composició de cambra de Bellini o Donizetti, Rossini o Verdi.

OBRES RECOMANADES
Lieds alemanys de Strauss o de Mahler
Cançó francesses de Debussy, Fauré i Duparc. 
Cançons espanyoles de Falla, Rodrigo, Toldrà, Turina, Granados.....
Àries d’oratoris de Vivaldi, Pergolesi, Bach, Haendel....
Àries d’opera de qualsevol època i autor.

 

 

PROVA DE FRANCÉS (Veure Provés Idiomes)

 

 

 CRITERIS D'AVALUACIÓ.

Adequar l'esforç muscular, la respiració i la relaxació a les exigències de l'execució vocal. Per mitjà d'este criteri es valorarà en quina mesura l'alumne o l'alumna:

Manté una adequada postura corporal que li permeta la correcta emissió vocal.

Empra adequadament la respiració cost-diafragmàtic-abdominal necessària per a l'obtenció d'una bona qualitat sonora.

Aplicar adequadament els aspectes tècnics i musicals en l'execució d'obres. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

Realitza una lectura correcta de la partitura com a base per a la futura interpretació de la mateixa.

Utilitza adequadament la tècnica en aspectes essencials com el control respiratori.

Posar de manifest la utilització correcta de les possibilitats sonores de l'instrument vocal, així com el grau de sensibilitat auditiva necessari per al perfeccionament de la qualitat sonora. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

        Mostra un coneixement de l'anatomia i fisiologia de l'aparell fonador.

Mostrar capacitat per a abordar individualment l'estudi de les obres de repertori. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

        Treballa i progressa en la interpretació de les obres noves.

        Mostra interés i constància en l'estudi i preparació de les obres.

Cantar partitures en distints idiomes amb pronunciació intel·ligible, expressió i frasege d'acord amb el text. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

Posseïx una pronunciació intel·ligible i té en compte les convencions fonètiques específiques en el cant líric.

Comprén el significat del que està cantant.

Mostrar un progrés de l'autonomia personal en la resolució de problemes tècnics i interpretatius. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

        Incorpora en el seu procés d'aprenentatge les indicacions de l'educador.

        Aporta als alumnes determinació, autoestima i confiança en ells mateixos.

Interpretar en públic com a solista un programa adequat al seu nivell demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística. Per mitjà d'este criteri es valorarà que mesura l'alumne o l'alumna:

Dóna mostra d'un perfecte control de la postura corporal.

Manté el grau de concentració i autocontrol necessari durant la interpretació de l'obra.

Desenrotlla la memorització de les obres amb la qual cosa aconseguix un major control de les mateixes.