Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'APTITUD ALS  ENSENYAMENTS ELEMENTALS

ESPECIALITAT: TROMPETA

 

 

Característiques de la prova d'interpretació

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, ha de demostrar  posseir els coneixements tècnic-instrumentals i teòrics-pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, es valorarà  l'edat idònia.

 

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar-se en la programació didàctica de trompeta, que estarà a disposició  en el centre Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat  pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres  presentades i la seua dificultat. 

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

2n CURS

Continguts:

-        Conèixer i analitzar els diferents aspectes de la sonoritat de la trompeta.

-         Conèixer l'embocadura de l'instrument.

-        Analitzar les funcions dels músculs facials, pel que fa a la producció del so.

-        Conèixer la importància de l'estudi diari i les seues repercussions en l'instrument.

-         Ús dels coneixements apresos en la classe de Llenguatge Musical en la pràctica instrumental.

-        Característiques de la posició corporal en l'execució de la trompeta.

-        Principis fonamentals de la respiració diafragmàtica i els diferents tipus de respiració.

Obres recomanades:

-         Qualsevol dels fragments que apareixen en el mètode “La Trompeta Vol. 1” Ed. Rivera dels autors Alberola/Faus.

3r CURS

Continguts:

-        Diferències dels distints tipus de respiració. La respiració diafragmàtica.

-         Ús dels músculs facials.

-        Aspectes fonamentals en l'emissió del so.

-        Característiques de la flexibilitat.

-        Aspectes fonamentals en la igualtat del so.

-        Classificació de les diferents articulacions.

-        Característiques de la lectura a primera vista.

 

Obres recomanades:

Qualsevol dels fragments que apareixen en el mètode “La Trompeta Vol. 2“ Ed. Rivera dels autors Alberol/Faus.

4t CURS

Continguts:

-        Diferències dels distints tipus de respiració. La respiració diafragmàtica.

-         Ús dels músculs facials.

-        Aspectes fonamentals en l'emissió del so.

-        Característiques de la flexibilitat.

-        Aspectes fonamentals en la igualtat del so.

-        Classificació de les diferents articulacions.

-        Característiques de la lectura a primera vista.

Obres recomanades:

Qualsevol dels fragments que apareixen en el mètode “La Trompeta Vol. 3“ Ed. Rivera dels autors Alberol/Faus.

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS

TROMPETA

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa, precisió tècnica i sentit estètic.

- Interpretar l’obra, etc., mitjançant la mesura, articulació, dinàmiques, agògica i fraseig adequat.

-Correcta posició davant l’instrument

-Qualitat de só, articulacions i tipus d’atac.


PRIMERA VISTA


- Llegir i mesurar adequadament el fragment

- Interpretar el fragment tenint en compte el fraseig i afinació.

- Articulació, dinàmica i agògica.

- Interpretar amb fluïdesa el fragment.