Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

   SAXÒFON

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ

 

 

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrant posseir els coneixements tècnic – Instrumentals i teòric – Pràctics necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, valorant-se l'edat idònia. 

 

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opta, que podran revisar en la programació didàctica de Saxòfon que estarà disponible en el centre. 

Interpretació  d'una obra, estudi o fragment amb una dificultat adequada als continguts terminals dels cursos anteriors a què l'aspirant opta, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.  

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

SAXÒFON: 2n CURS

CONTINGUTS:

- Iniciació a la compressió de les estructures bàsiques.

- Iniciació en la selecció progressiva d'exercicis, estudis.

- Adoptar una posició corporal que permeta respirar amb naturalitat i que  afavorisca la correcta col·locació de  l'instrument.

- Iniciació al desenrotllament de l'habilitat de cada mà i la sincronització  d'ambos.

- Iniciació a la dinàmica i agògica.

- Iniciació al coneixement tècnic de l'instrument.

- Iniciació a l'articulació musical.

- Conèixer el muntatge de les canyes.

 CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Munta i desmunta les diferents parts de l'instrument. Ha adquirit mesures correctes d'higiene respecte a l'instrument.

2. Mostra en els estudis i obres una correcta posició del cos i del instrument.

3. Interpreta fragments, estudis i obres emprant bona qualitat del so.

El so ha d’escoltar-se net, pur, sense aire i que tampoc se escolte la llengua.

Haurà d'arribar a tindre l'autonomia de poder tocar 4 compassos de 2/4, a una velocitat aproximada de negra=80 pulsacions per minut.

4. Interpreta obres i estudis emprant tota l'extensió del saxòfon amb notes naturals.

5. Demostra en els estudis i obres el coneixement dels diferents compassos establits.

6. Domina la mesura de les diferents figuracions establides.

7. Coneix i realitza correctament les repeticions.

8. Valora i comprén la importància de l'afinació.

9. Domina les diferents articulacions establides.

10. Interpreta fragments musicals emprant la rítmica, afinació, frasseig adequat.
RELACIÓ DE METODOLOGIA I OBRES ORIENTATIVES

Mètodes

 

COMO SONAR EL SAXOFÓN 1º vol.....................Israel Mira

METODO PARA DEBUTANTES..........................Claude Delangle

 

Obres en mi b

Bozza, E. (1964). Reves d´enfants. París: Ed. Leduc.

Bozza, E. (1964). Chanson a Bercer. París: Ed. Leduc.

SAXÒFON: 3r CURS

CONTINGUTS:

- Controlar l'aire per mitjà de la respiració diafragmàtica i els músculs que formen l'embocadura de manera que possibilite una correcta missió, afinació, articulació i flexibilitat del so.

- Desenrotllament en la selecció progressiva d'exercicis, estudis.

- Desenrotllament de les funcions motrius.

- Desenrotllament de l'habilitat de cada mà i la sincronització  d'ambdós.

- Iniciació a la dinàmica i agògica.

- Desenrotllament en el coneixement tècnic de l'instrument.

- Desenrotllament de l'articulació musical.

- Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins de les exigències del nivell.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

1. Interpreta fragments amb els continguts del segon curs.

2. Toca obres musicals utilitzant tota l'extensió tradicional del instrument.

3. Interpreta fragments d'obres musicals utilitzant els compassos coneguts en primer curs i els nous de 2/2, 3/8 i 6/8.

4. Toca obres musicals emprant les figuracions exposades en els Continguts.

5. Realitza els matisos establits.

6. Coneix la forma per a afinar.

7. Coneix la terminologia adequada i realitza correctament els signes de Repetició.

8. Adquirix els mitjans adequats per a aprendre.

9. Domina la rítmica en les figuracions establides per al curs.
RELACIÓ DE METODOLOGIA I OBRES ORIENTATIVES

 

Mètodes

 

COMO SONAR EL SAXOFÓN 2º vol..............................Israel Mira

METODO PARA DEBUTANTES 2º vol.........................Claude Delangle

 

Obres mi b

Bozza, E. (1964). Parade des petits soldats. París : Leduc

Bozza, E. (1964). Gavote des damoiselles. París : Leduc

Marc-Carles (1963). Cantilene. París : Leduc

Dubois, Pierre Max (1979). Prélude et Rengaine. París: Gérard Billaudot.

 

Obres si b

Mignion, Rene (1997). Complainte et divertissement. Paris: Gérard Billaudot.

Gaudron, René (1967). Andante et Allegretto. París: Gérard Billaudot.

Dubois, Pierre Max (1979). Prélude et Rengaine. París: Gérard Billaudot.

SAXÒFON: 4t CURS

CONTINGUTS:

- Desenrotllament d'afinació del saxòfon.

- Desenrotllament en la selecció progressiva d'exercicis, estudis.

- Desenrotllament de les funcions motrius.

- Desenrotllament de l'habilitat de cada mà i la sincronització  d'ambdós.

- Treball en la  dinàmica i agògica.

- Desenrotllament en el coneixement tècnic de l'instrument.

- Desenrotllament en l'articulació musical.

- Desenrotllament en funció d'expressar amb la major qualitat les idees i continguts musicals.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

La qualificació s'efectuarà en funció de dos valoracions:

·         Una particular referent a cada obra o estudi  interpretat i una altra global d'aspectes generals.

·         Capacitat de lectura: de notes, ritme, articulació, dinàmica, tempo, caràcter,… etc.

·         Capacitat tècnica: dificultats tècniques a superar d'emissió, articulació, velocitat, tessitura, agilitat, ornamentació, interválica, exercicis específics,… etc.

·         Capacitat d'interpretació: so, expressió, diferenciació d'estils, musicalitat, frasege, comprensió de la forma,… etc.

·         Aspecte físic: postura, digitació, respiració, relaxació,.. etc.
RELACIÓ DE METODOLOGIA I OBRES ORIENTATIVES

 

Mètodos:

COMO SONAR EL SAXOFÓN 3º     …………………..Israel Mira

METODO PARA DEBUTANTES 2ºvol..........................Claude Delangle

Obres

Saxòfon solo (Mi b – Si b)

Muñoz, J.F. (2001). Colorín, colorado. Valencia: Ed. Piles

Saxòfon alt

Bozza, E. (1936). Aria. París :Leduc.

Crepin, A. (1991). Céline mandarine. París: Ed. Lemoine.

Ferrer-Ferran (2000). Baghira. Ed. Rivera Editores.

Rueff, J. (1951). Chanson et passepied. París: Ed. Leduc.

Saxòfon tenor

Singelée, J.B. 4º Solo de Concert. Holland: Edition Molena

Crepin, Alain. (1995) Marées. France: Editions Robert Martin

Gaudoron, René. (1967) Andante et Allegretto. París: Gerard Billaudot