Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

PROVA D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS

ESPECIALITAT: PERCUSSIÓ

2N CURS

Lectura d’un fragment a primera vista amb les següents característiques:

 • Extensió: aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 1 alteració (major i menor)
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4, ¾, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el puntet.
 • Articulació i acceptuació: lligat, picat, simple, picatlligat, stacatto, sforzando
 • Dinàmiques de p, mf, i f amb reguladors, crescendo i dimuendos.
 • Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments ( mordents i grupets).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

-          Coordinació psicomotriu.

-          Coordinació i independència, execució de ritmes amb les mans mentre camina.

-          Improvisació davant un obstinat rítmic.

-          Instruments de xicoteta percussió manuals.

-          Desenvolupament de la tècnica a dos baquetes amb la caixa.

-          Coneixement de la caixa i del suport, maneig i manteniment dels dos.

-          Exercicis bàsics per la pràctica i desenvolupament de la tècnica per dos timbals.

-          Exercicis amb instruments de xicoteta percussió tocats amb baquetes.

-          Obstinats rítmics amb instruments de xicoteta percussió ( accelerando, ritardando).

-          Interpretació de cançons populars amb el xilòfon.

 

3 ER CURS

Lectura d’un fragment a primera vista amb les següents característiques:

 Extensió: aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).

 • Tonalitats fins a 2 alteracions  (major i menor)
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4, ¾, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el puntet.
 • Valoracions irregulars: tresillo de corxera i semicorxera.
 • Articulació i accentuació: lligat, picat, simple, picat,lligat, stacatto, sforzando i tenuto
 • Dinàmiques de p, mf, i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments (refilets, appoggiatures, mordents i grupets).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

-          Desenvolupament de la coordinació i velocitat de les dos mans.

-          Pràctica de diferents baquetacions en diferents exercicis.

-          Afinació de timbals ( terceres i segones)

-          Redoble independent, “Mufling” i colps “Legato” als timbals.

-          Coordinació de les dos mans als timbals /creuaments)

-          Desenvolupament de la tècnica a dos baquetes amb la caixa, timbals, i xilòfon.

-          Ritmes binaris.

-          Dinàmiques amb els diferents instruments.

-          Interpretació de cançons populars amb el xilòfon.

-          Redoble a les làmines.

4T  CURS

Lectura d’un fragment a primera vista amb les següents característiques:

 • Extensió: aproximadament fins a 20 compassos (amb alteracions accidentals).
 • Tonalitats fins a 3 alteracions (major i menor)
 • Compassos: 4/4, 2/2, 2/4, ¾, 3/8, 6/8
 • Figures rítmiques de nota i silenci: redona, blanca, negra, corxera, semicorxera, el puntet.
 • Valoracions irregulars: tresillo de corxera i semicorxera.
 • Articulació i accentuació: lligat, picat, simple, picat,lligat, stacatto, sforzando  i tenuto
 • Dinàmiques de p, mf, i f amb reguladors, crescendo i diminuendos.
 • Agògica: Adagio, Andante, Allegretto, Allegro.
 • Diferents ornaments (refilets, appoggiatures, mordents i grupets).
 • Registre: Sib 2 a Fa # 5.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultad.

-          Tota la gamma de modes d’atac.

-          Ritmes compostos i grups irregulars

-          Pràctica de diferents baquetacions en diferents exercicis.

-          Timbals, afinació amb canvis, tècniques de pedals, mufling, redoble, etc.

-          Independència dinàmica.

-          Desenvolupament de la tècnica amb tots els instruments de percussió.

-          Obres per a percussió combinada ( multi percussió).

-          Coordinació de les dos mans als timbals (creuaments)

-          Redoble de multi-rebots, tancat o pressió a la caixa.

-          Rudiments de caixa( paradiddle, flam, drag, etc. )

-          Sensibilitat auditiva.

-          Desenvolupament permanent i progressiu de la memòria musical.

-          Adquisició de la capacitat d’obtindre simultàniament sons de distinta intensitat entre ambdós mans tractant d’aconseguir una diferenciació dinàmica en una relació melodia-acompanyament.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS.

PERCUSSIÓ

 

Per a la interpretació instrumental es tindrà en compte els següents criteris d’avaluació en funció de les característiques tècniques i sonores de cada un dels instruments i la correspondència amb els continguts propis del nivell al qual s’opta.

OBRA-FRAGMENT-ESTUDI

- Execució de memòria

- Interpretació amb fluïdesa.

- Interpretació amb  mesura, articulació, dinàmiques, agògica.

-Correcta posició davant l’instrument

 

PRIMERA VISTA


- Llegir i mesurar adequadament el fragment

- articulació, dinàmica i agògica.

- Interpretar amb fluïdesa el fragment.
-
Contacta en el centre amb antelació per  provar l’instrumental.