Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

OBOÈ

 PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA D'INTERPRETACIÓ 

L'aspirant podrà accedir a altres cursos diferents de primer, demostrant posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctiques necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, valorant-se l'edat idònia.

Les proves versaran sobre els continguts dels cursos precedents a què l'aspirant opte, que podran revisar en la programació didàctica d'Oboè que estarà disponible en el centre.

Interpretació d'una obra, estudi o fragment, triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument i al curs al qual opte l'alumne o alumna.

OBOÈ: 2n CURS

CONTINGUTS TERMINALS DELS ENSENYAMENTS  ELEMENTALS.

1.       A SEGON ENSENYAMENTS ELEMENTALS.

1.      Posició correcta de l'instrument: Posició correcta de l'instrument respecte al cos, dels braços, de les mans i dels dits.

 2.      Posició correcta de l'embocadura: Col·locació del llavi inferior i el llavi superior. Control dels músculs de l'embocadura.

 3.      Respiració diafragmàtica: Correcte emplaçament de la respiració abdominal, de manera que no es produïsca elevació dels muscles.

 4.      Producció del so: Domini elemental de l'emissió i producció del so. Inici de l'afinació.

 5.      Articulacions: Control de la combinació elemental del picat i lligat. Control de l'emissió del so amb atac de llengua.

 6.      Pràctica de la memòria musical i de la lectura a primera vista.

 7.      Coneixement del lligat de llengüetes.

 

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 

1. Munta i desmunta les diferents parts de l'instrument. Ha adquirit mesures correctes d'higiene respecte a l'instrument.

2. Mostra en els estudis i obres una correcta posició del cos i del instrument.

3. Interpreta fragments, estudis i obres emprant bona qualitat del so.

• El so ha d’escoltar-se net, pur, sense aire i que tampoc se escolte la llengua.

• Haurà d'arribar a tindre l'autonomia de poder tocar 4 compassos de 2/4, a una velocitat aproximada de negra=80 pulsacions per minut.

4. Interpreta obres i estudis emprant tota l'extensió del oboè amb notes naturals.

5. Demostra en els estudis i obres el coneixement dels diferents compassos establits.

6. Domina la mesura de les diferents figuracions establides.

7. Coneix i realitza correctament les repeticions.

8. Valora i comprén la importància de l'afinació.

9. Domina les diferents articulacions establides.

10. Interpreta fragments musicals emprant la rítmica, afinació, frasseig adequat.

RELACIÓ ORIENTATIVA D'OBRES

  
P. WASTALL: Aprén tocant l'oboé.

·        Serenade de Diabelli

·        Cor de Gluck

·        Minueto d'Hook

OBOÈ: 3r  CURS

CONTINGUTS TERMINALS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS.

1.      A TERCER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS

1.      Posició correcta de l'instrument: Posició correcta de l'instrument respecte al cos, dels braços, de les mans i dels dits, de manera que permeta la circulació i expulsió de l'aire, i d'altra banda, que no ocasione malformacions físiques a l'alumne.

 2.      Posició correcta de l'embocadura: Col·locació del llavi inferior i el llavi superior. Control dels músculs de l'embocadura que permeta la producció del so sense interferències.

 3.      Respiració diafragmàtica: Correcte emplaçament de la respiració abdominal, de manera que no es produïsca elevació dels muscles. Augment de la capacitat pulmonar.

 4.      Producció del so: Domini elemental de l'emissió i producció del so. Inici de l'afinació. Estabilitat del so.

 5.      Articulacions: Control de la combinació del picat i lligat. Control de l'emissió del so amb atac de llengua i amb colp d'aire. Introducció al staccato.

 6.      Pràctica de la memòria musical i de la lectura a primera vista. Inici de la improvisació i creació musical.

 7.      Coneixement del lligat de llengüetes.

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 

1. Interpreta fragments amb els continguts del segon curs.

2. Toca obres musicals utilitzant tota l'extensió tradicional del instrument.

3. Interpreta fragments d'obres musicals utilitzant els compassos coneguts en primer curs i els nous de 2/2, 3/8 i 6/8.

4. Toca obres musicals emprant les figuracions exposades en els Continguts.

5. Realitza els matisos establits.

6. Coneix la forma per a afinar.

7. Coneix la terminologia adequada i realitza correctament els signes de Repetició.

8. Adquirix els mitjans adequats per a aprendre.

9. Domina la rítmica en les figuracions establides per al curs.

 

 

RELACIÓ ORIENTATIVA D'OBRES

 

         P. WASTALL: Aprén tocant l'oboé.

        Estudis a triar (a partir de la unitat 16)

       SALVIANI I: estudis 1, 2, 4.


OBOÈ: 4t  CURS

CONTINGUTS TERMINALS DELS ENSENYAMENTS ELEMENTALS.

1.       A QUART  ENSENYAMENTS ELEMENTALS

1.      Posició correcta de l'instrument: Posició correcta de l'instrument respecte al cos, dels braços, de les mans i dels dits, de manera que permeta la circulació i expulsió de l'aire, i d'altra banda, que no ocasione malformacions físiques a l'alumne. Memorització de les digitacions de l'escala cromàtica de Do 3 a re 5.

 2.      Posició correcta de l'embocadura: Col·locació del llavi inferior i el llavi superior. Control dels músculs de l'embocadura que permeta la producció del so sense interferències. Estudi de la flexibilitat i resistència de l'embocadura.

 3.      Respiració diafragmàtica: Correcte emplaçament de la respiració abdominal, de manera que no es produïsca elevació dels muscles. Augment de la capacitat pulmonar.

 4.      Producció del so: Domini de l'emissió i producció del so. Control de l'afinació. Estabilitat del so.

 5.      Articulacions: Control de la combinació del picat i lligat. Control de l'emissió del so amb atac de llengua i amb colp d'aire. Introducció al staccato.

 6.      Pràctica de la memòria musical i de la lectura a primera vista. Inici de la improvisació i creació musical.

 7.      Domini del lligat de llengüetes.

 

CRITERIS D’ AVALUACIÓ

 

La qualificació s'efectuarà en funció de dos valoracions:

·         Una particular referent a cada obra o estudi  interpretat i una altra global d'aspectes generals.

·         Capacitat de lectura: de notes, ritme, articulació, dinàmica, tempo, caràcter,… etc.

·         Capacitat tècnica: dificultats tècniques a superar d'emissió, articulació, velocitat, tessitura, agilitat, ornamentació, interválica, exercicis específics,… etc.

·         Capacitat d'interpretació: so, expressió, diferenciació d'estils, musicalitat, frasege, comprensió de la forma,… etc.

·         Aspecte físic: postura, digitació, respiració, relaxació,.. etc.


  RELACIÓ ORIENTATIVA D'OBRES

            SALVIANI I: estudis 6, 7, 8, 9, 10.

            BARRET, vol. III: estudis núm.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

            G. PIERNÉ: Pièce en sol m

            BACH: Adagio