Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Conservatori

CARACTERÍSTIQUES DE LES PROVES D’ACCÉS A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER D’ENSENYANCES ELEMENTALS

LLENGUATGE MUSICAL

L’alumnat podrà accedir a cada curs de les ensenyances elementals sense haver cursat els anteriors a través d’una prova d’accés, on l’aspirant haurà de demostrar posseir els coneixements teoricopràctics, i tecnicoinstrumentals, necessaris per a seguir amb aprofitament les ensenyances corresponents, i on es valorarà l’edat idònia.

Estes proves tindran l’estructura i organització que el projecte educatiu del centre determine i versaran sobre els continguts dels cursos precedents a aquell a què opta l’aspirant i que podran revisar en la programació didàctica de Llenguatge Musical que estarà disponible en el centre.PROVA D'ACCÉS A 2n CURS

 PROVA PRÀCTICA

 

1.UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MÈTRIC – RÍTMICS:

2. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MELÒDICS – HARMÒNICS

·         Lectura i entonació de les notes d'un fragment musical de 8 compassos en clau de sol.

·         Mesura i accentuació pròpia de les parts del compàs. (2/4, 3/4, 4/4).

·         Desenvolupament regular del pols i interpretació correcta de la proporció de les figures i dels signes i termes musicals. (Redona, blanca, negra, corxera, negra amb punt i blanca amb punt).

2. PROVA AUDITIVA

·         Reproducció escrita d'un exercici auditiu ritmic-melòdic de 8 compassos. (2/4, 3/4, 4/4, redona, blanca, blanca amb punt, negra, corxera).

3. PROVA TEÒRICA

·         Identificació de les notes en el pentagrama i línies addicionals.

·         Relació i duració de les figures de notes i els seus silencis en els compassos simples de 2/4, 3/4 i 4/4.

·         Identificació de la síncope, notes a contratemps i anacrusi.

·         Coneixement dels conceptes d'agògica, dinàmica i de tempo.

·         Coneixement dels conceptes de lligadura, punt i calderó.

·         Identificació dels símbols del sostingut, bemoll i becaire.

·         Coneixement de les claus de Sol i de Fa en 4a.

·          Designació dels tons i semitons en l'escala natural.

·         Identificació dels signes de repetició.  

PROVA D'ACCÉS A 3er CURS

PROVA PRÀCTICA

 

1.UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MÈTRIC – RÍTMICS:

2. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MELÒDICS – HARMÒNICS

 

 

·         Lectura i entonació de les notes d'un fragment musical de 8 compassos en clau de Sol.

·         Mesura i accentuació pròpia de les parts del compàs. (2/4, 3/4, 4/4 i 6/8).

·         Desenvolupament regular del pols i interpretació correcta de la proporció de les figures i dels signes i termes musicals. (Redona, blanca, negra, corxera, negra amb punt i blanca amb punt, corxera amb punt).

2. PROVA AUDITIVA

·         Reproducció escrita d'un exercici auditiu ritmic-melòdic de 8 compassos. (2/4, 3/4, 4/4 i 6/8) amb les figures: Redona, blanca, blanca amb punt, negra, negra amb punt, corxera i corxera amb punt.

3. PROVA TEÒRICA

·         Identificació de les notes en el pentagrama i línies addicionals.

·         Relació i duració de les figures de notes i els seus silencis en els compassos simples de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 i 4/8.

·         Fórmules rítmiques de subdivisió binària i ternària.

·         Identificació de la síncope, notes a contratemps i anacrusi.

·         Coneixement dels conceptes d'agògica, dinàmica i de tempo.

·         Coneixement dels conceptes de lligadura, punt i calderó.

·         Identificació dels símbols del sostingut, bemoll i becaire.

·         Coneixement de les claus de Sol i de Fa en 4a.

·         Classificació d'intervals numèricament i ascendent o descendent, identificant tons i semitons.

·         Identificació d'intervals de 2a i 3a Major i menor.

·         Identificació dels tons i semitons en l'escala natural.

·         Identificació dels signes de repetició.

·         Coneixement de l'escala major natural i menor natural fins a dos alteracions.

 PROVA D'ACCÉS A 4t CURS


PROVA PRÀCTICA

 

1.UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MÈTRIC – RÍTMICS:

2. UN FRAGMENT AMB ELEMENTS MELÒDICS – HARMÒNICS

·         Lectura i entonació de les notes d'un fragment musical de 8 compassos en clau de Sol o en clau de Fa en 4a.

·         Mesura i accentuació pròpia de les parts del compàs (2/4, 3/4, 4/4 i 6/8, 9/8 i 12/8) i dels signes d'accentuació i articulació (picat, lligat, accent, picat-lligat, subratllat...)

·      Desenvolupament regular del pols i interpretació correcta de la proporció de les figures i dels signes i termes musicals. (Redona, blanca, negra, corxera, negra amb punt i blanca amb punt, corxera amb punt, semicorxera).

2. PROVA AUDITIVA

·         Reproducció escrita d'un exercici auditiu ritmic-melòdic de 8 compassos. En (2/4, 3/4, 4/4 i 6/8) amb les figures: Redona, blanca, blanca amb punt, negra, negra amb punt, corxera, corxera amb punt i semicorxera).

3. PROVA TEÒRICA

·         Identificació de les notes en el pentagrama i línies addicionals.

·         Relació i duració de les figures de notes i els seus silencis en els compassos simples i compostos de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8,12/8, 2/8, 3/8 i 4/8.

·         Coneixement de les fórmules rítmiques de valors irregulars: dosillo i tresillo.

·         Coneixement de les fórmules rítmiques de subdivisió binària i ternària.

·         Identificació de la síncope, notes a contratemps i anacrusi.

·         Coneixement dels conceptes d'agògica, dinàmica i de tempo.

·         Coneixement dels conceptes de lligadura, punt i calderó.

·         Identificació dels símbols del sostingut, bemoll i becaire.

·         Coneixement de les claus de Sol, Fa en 4a, Fa en 3a, Do en 1a,2a,3a i 4a i relació entre elles.

·         Classificació d'intervals justos, majors i menors, augmentats i disminuïts, naturals i amb alteracions.

·         Identificació dels tons i semitons en l'escala natural major i menor.

·         Identificació dels símbols de repetició.

·         Coneixement dels graus tonals i modals de l'escala.

·         Diferenciació de semitò cromàtic i semitò diatònic.

·         Coneixement de l'escala major natural, menor natural, menor harmònica i menor melòdica fins a 5 alteracions.    

·         Deducció del relatiu major i menor d’un to donat.

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ PROVES D'ACCÉS

 


Per superar la prova d'accés a un curs determinat d'Ensenyaments Elementals en l'assignatura de Llenguatge Musical, l'alumne ha de tenir desenvolupades les capacitats i coneixements que li permeten:

 

 
Entonar una melodia amb o sense acompanyament instrumental, a més d'executar les indicacions agògiques i dinàmiques en l'execució vocal de la partitura.

 


Mantenir el pols durant la lectura d'un fragment rítmic-melòdic, el qual continga les dificultats pròpies del curs anterior al que opta.

 


Expressar-se de forma escrita amb total domini dels signes musicals i posar en pràctica mitjançant exercicis teòrics, els conceptes emprats en el Llenguatge Musical en l'apartat de teoria i pràctica del nivell cursat.

 


Captar i escriure amb certa agilitat un breu fragment de dictat rítmic-melòdic a una veu.