Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Agenda cultural
cartell 2020
01 de juny 2020
XII Certamen Internacional POE-SILLA 2020
Cultura
Bases del 12 Certamen Internacional Poètic POE-SILLA

cartell 2020

XII CERTAMEN INTERNACIONAL POÈTIC POE-SILLA 2020

 

BASES

 

1.     Podran participar-hi tots els escriptors i escriptores majors de 14 anys que no hagen estat premiades en cap edició del Certamen Internacional de POE-Silla.

 

2.     Hi haurà dues modalitats: poemes en valencià i poemes en castellà.

 

3.     El tema serà lliure i l’autor/a podrà elegir l’estructura, la forma i la mètrica del treball presentat. Les obres han de ser originals i inèdites i no han d’haver sigut premiades en cap concurs. Tindran una extensió entre 14 i 72 versos.

 

4.     Només s’acceptarà una poesia per autor/a i modalitat.

 

5.     No podrà participar-hi cap membre de l’Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla (ACAPS).

 

6.     Cada obra es presentarà per quintuplicat en paper DIN-4 escrita per una sola cara, amb Times New Roman, grandària 12 i a doble espai. S’utilitzarà el sistema de plica per a identificar obra i les dades de l’autor/a.

 

a.     En l’obra sols constarà el títol i el pseudònim de l’autor/a.

b.     En el sobre de la plica figurà: en el exterior del sobre, el títol de l’obra i el pseudònim; en l’interior, les dades de l’autor/a (nom i cognoms, adreça, ciutat, codi postal, telèfon de contacte, correu electrònic i una breu ressenya biogràfica).

 

7.     El treball s’entregarà personalment o per correu ordinari certificat en un sobre tancat a:

XII Certamen Internacional Poètic Poe-Silla

Ajuntament de Silla

La Nau - Àrea de Cultura

Av. d’Alacant, 63

46460 Silla (València)

 

8.     També es podrà enviar per correu electrònic a l’adreça: poesilla@silla.es. En aquest cas s’enviaran dos arxius en pdf com a documentació adjunta.

a.     Un amb el pseudònim_poesilla2020 on estarà el poema.

b.     L’altre amb el pseudònim_plica2020 on estaran totes les dades de la persona participant: nom i cognoms, adreça, ciutat i codi postal, telèfon de contacte, correu electrònic i una breu ressenya biogràfica.

c.     En l’apartat «Assumpte» l’autor/a sols haurà d’escriure POE-SILLA 2020.

 

L’organització respondrà el un correu electrònic per confirmar que els arxius s’han rebut correctament.

 

 

9.     L’associació ACAPS assignarà una única persona responsable de guardar totes les obres participants i generà dues carpetes, una amb els remitents (que quedarà en la seua custòdia juntament amb les dades de la plica) i una altra amb la llista de les obres (se’ls assignarà un número d’ordre, títol i lema), que es facilitarà al Jurat per a la seua qualificació.

 

10.  El Certamen Internacional POE-SILLA estableix dos únics premis: poesia en valencià i poesia en castellà amb una dotació de 150 euros per premi. Encara que es participe en els dos concursos, només es podrà optar per un dels dos. Hi haurà també la possibilitat de ser publicats els poemes premiats. En cas de fer-ho, s’informarà degudament als autors/res.

 

11.  El termini per a presentar les obres s’obrirà des de la publicació d’aquestes bases en el web i Facebook de l’Ajuntament de Silla i en els mitjans que disposa l’Associació Amics de la Poesia de Silla (web, Facebook, Twitter…) abans del divendres 30 de setembre de 2020.

 

12.  La decisió del jurat serà inapel·lable i es comunicarà a les persones guanyadores per telèfon sobre el 31 d’octubre de 2020. El jurat no podrà declarar deserta cap de les dues modalitats.

 

13.  Els poemes guardonats estaran custodiats per l’associació ACAPS. Els originals no premiats podran ser retirats de La Nau en un termini no superior a dos mesos pels autors, autores o persones autoritzades degudament identificades. Si transcorren dos mesos des de la ratificació, els originals seran destruïts. Els treballs enviats per correu electrònic seran eliminats.

 

14.  El lliurament dels premis serà el diumenge 22 de novembre de 2020, a les 19 hores, al Teatre de la Plaça dins del Recital Poètic que l’Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla organitza dins dels actes de la Setmana de les Lletres Valencianes conjuntament amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Silla.

 

15.  El fet de participar en el certamen implica la total acceptació i conformitat amb aquests bases.

 


 

XII CERTAMEN INTERNACIONAL POÉTICO POE-SILLA 2020

 

BASES

 

1.     Podrán participar todos los escritores y escritoras mayores de 14 años que no hayan sido premiadas en ninguna edición del Certamen Internacional de POE-Silla.

 

2.     Habrá dos modalidades: poemas en valenciano y poemas en castellano.

 

3.     El tema será libre y el autor/a podrá elegir la estructura, la forma y la métrica del trabajo presentado. Las obras tienen que ser originales e inéditas y no deben haber sido premiadas en ningún concurso. Tendrán una extensión entre 14 y 72 versos.

 

4.     Solo se aceptará una poesía por autor/a y modalidad.

 

5.     No podrá participar ningún miembro de la Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla (ACAPS).

 

6.     Cada obra se presentará por quintuplicado en papel DIN-4 escrita por una sola cara, con Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio. Se utilizará el sistema de plica para identificar obra y los datos del autor/a.

 

7.     En la obra solo constará el título y el pseudónimo del autor/a.

 

 

8.     En el sobre de la plica figurará: en el exterior del sobre, el título de la obra y el pseudónimo; en el interior, los datos del autor/a (nombre y apellidos, dirección, ciudad, código postal, teléfono de contacto, correo electrónico y una breve reseña biográfica).

 

9.     El trabajo se entregará personalmente o por correo ordinario certificado en un sobre cerrado a:

XII Certamen Internacional Poético POE-Silla

Ayuntamiento de Silla

La Nau - Área de Cultura

Av. d’Alacant, 63

46460 Silla (València)

 

10.  También se podrá enviar por correo electrónico a la dirección: poesilla@silla.es. En este caso se enviarán dos archivos en pdf como documentación adjunta.

a.     Uno con el pseudònim_poesilla2020 donde estará el poema.

b.     El otro con el pseudònim_plica2020 donde estarán todos los datos de la persona participante: nombre y apellidos, dirección, ciudad y código postal, teléfono de contacto, correo electrónico y una breve reseña biográfica.

c.     En el apartado «Asunto» el autor/a sólo deberá escribir POE-SILLA 2020.

 

11.  La organización responderá al correo electrónico para confirmar que los archivos se han recibido correctamente.

 

 

12.  La asociación ACAPS asignará una única persona responsable de guardar todos los sobres de los participantes y generará dos carpetas, una con los remitentes (que quedará en su custodia junto con los datos de la plica) y otra con la lista de las obras (se les asignará un número de orden, título y lema), que se facilitará al Jurado para su calificación.

 

13.  El Certamen Internacional POE-SILLA establece dos únicos premios: poesía en valenciano y poesía en castellano con una dotación de 150 euros por premio. Aunque se participe en las dos modalidades, solo se podrá optar por uno de los dos. Habrá también la posibilidad de ser publicados los poemas premiados. En caso de hacerlo, se informará debidamente a los autores/as.

 

14.  El plazo para presentar las obras se abrirá desde la publicación de estas bases en la web y Facebook del Ayuntamiento de Silla y en los medios que dispone la Asociació Amics de la Poesia de Silla (web, Facebook, Twitter…) antes del viernes 30 de septiembre de 2020.

 

15.  La decisión del jurado será inapelable y se comunicará a los ganadores por teléfono sobre el 31 de octubre de 2020. El jurado no podrá declarar desierta ninguna de las dos modalidades.

 

16.  Los poemas galardonados estarán custodiados por la asociación ACAPS. Los originales no premiados podrán ser retirados de La Nau en un plazo no superior a dos meses por los autores, autoras o personas autorizadas debidamente identificadas. Si transcurren dos meses desde la ratificación, los originales serán destruidos. Los trabajos enviados por correo electrónico serán eliminados.

 

17.  La entrega de los premios será el domingo 22 de noviembre de 2020, a las 19 horas, en el Teatre de la Plaça dentro del Recital Poético que la Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla organiza dentro de los actos de la Setmana de les Lletres Valencianes conjuntamente con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Silla.

 

18.  El hecho de participar en el certamen implica la total aceptación y conformidad con estas bases.

ImprimirImprimir
TornarTornar