Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Agenda cultural
Concurs fotografia
01 d'abril 2020
Des del Balcó
Cultura

Concurs fotografia

Paraules balco majors 12

Paraules balco menors 12

concurs video musica i lliure

CONCURS FOTOGRÀFIC, ESCRIPTURA I VÍDEO “DES DEL BALCÓ - 2020”

BASES

1.    Es marques tres concursos diferenciats: Fotogràfic, Literatura (prosa i poesia) i Vídeo.

2.    Condicions per participar:

a)    Ser persona física.

b)    Estar autoritzat pels seus progenitors si es menor de 14 anys.

c)    La persona usuària haurà d’acceptar la política de privacitat.

 

3.    FOTOGRÀFIC

a.    Es marquen quatre temes, un per setmana: 1era Setmana Des del Balcó / Des de la Finestra; 2a Setmana: Des de la Cuina; 3era Setmana: Des del Menjador i 4t Setmana: Des de la Porta de Casa.

b.    Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color.

c.    Es publicaran totes les fotografies al Facebook oficial de l’àrea de Cultura (www.facebook.com/Cultura-Silla-97482612920) i a la web de www.sillacultural.com .

d.    Totes les fotografies seran enviades al correu cultura@silla.es.

e.    L’àrea de Cultura es reserva la potestat de poder realitzar una exposició o publicació de les fotografies que hi participen o d’una selecció de les mateixes.

4.    LITERATURA / POESIA INFANTIL MENORS DE 12 ANYS.

a.    Podrà ser literatura o poesia.

b.    El tema serà lliure.

c.    Els textos no superaran un foli DIN A4.

d. Es publicaran tots els textos al Facebook oficial de l’àrea de Cultura (www.facebook.com/Cultura-Silla-97482612920) i a la web de www.sillacultural.com

e.    Tots els treballs seran enviats al correu cultura@silla.es.

f.     L’àrea de Cultura es reserva la potestat de poder realitzar una publicació en paper dels textos que hi participen o d’una selecció dels mateixos.

5.    LITERATURA / POESIA.

a.    Podrà ser literatura o poesia.

b.    El tema serà DES DEL BALCÓ.

c.    Els textos no superaran un foli DIN A4.

d.    Es publicaran tots els textos al Facebook oficial de l’àrea de Cultura (www.facebook.com/Cultura-Silla-97482612920) i a la web de www.sillacultural.com

e.    Tots els treballs seran enviats al correu cultura@silla.es

f.     L’àrea de Cultura es reserva la potestat de poder realitzar una publicació en paper dels textos que hi participen o d’una selecció dels mateixos.

6.    VÍDEO.

a.    Hi hauran dos modalitats: un lliure amb el tema genèric “Imatges, en moviment, des del Balcó” i altre específic, per a les i els músics locals de Silla, amb el tema “Música des del Balcó”.

b.    Les dos modalitats tindran una durada màxima de 55 segons.

c.    Es publicaran tots els vídeos al Facebook oficial de l’àrea de Cultura (www.facebook.com/Cultura-Silla-97482612920) i a la web de www.sillacultural.com.

d.    Tots els treballs seran enviats al correu cultura@silla.es

e.    No es publicaran vídeos amb menors d’edat sense el consentiment dels pares o tutors legals.

f.     L’àrea de Cultura es reserva la potestat de poder realitzar una publicació en vídeo dels treballs que hi participen o d’una selecció dels mateixos.

7.    Cap la possibilitat de convocar un jurat popular per decidir quin és el millor o millors treballs de cadascuna de les modalitats d’aquestes bases.

8.    El concurs finalitzarà quan les autoritats governamentals, el Govern d’Espanya, done per finalitzat l’Estat d’Alarma.

9.    Totes i tots els participants de les tres modalitats de concurs podran participar en una activitat de teatre, dansa, música i/o cinema que l’àrea de Cultura organitzarà gratuïtament la propera tardor/hivern 2020. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Silla es posarà en contacte, per correu electrònic, amb els i les participants per informar-los dia i hora de les activitats que s’organitzaran.

10.  El fet de participar en el certamen implica la total acceptació i conformitat amb aquests bases.

 

ANEXE :PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1.    Normativa aplicable

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o *RGPD).

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

2.    Responsable de les dades personals.

El Responsable del tractament de les seues dades personals és l’Ajuntament de Silla, P-4623200E, Plaça del Poble, 1 de Silla 46460 – València-

La Delegada de Protecció de Dades es GOVERTIS ADVISORY SERVICES,SL., CIF: B97637151, email: dpd@silla.es.

3.    Finalitat: Gestionar el desenvolupament de l'activitat del concurs de fotografia i d'escriptura per xarxes socials que realitza la Regidoría de Cultura durant l’Estat d’Alarma aprovat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març per a la gestió de la situació de crisi sanitària  originada pel COVID_19.

4.    La base jurídica per al tractament dels dades personals està basada en el consentiment, article 6.1 a) RGPD 679/2016 de 27 d’abril de 2016. Per aquest motiu la persona interessada haurà de prestar el consentiment exprés per al tractament dels seues dades de caràcter personal en els xarxes socials de l’Ajuntament de Silla. I article 6.1.c) el tractament és necessari per el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.  

5.    Tractament d’imatges: En el concurs es tracten imatges dels participants  a través de publicacions en facebook de la Regidoria de cultura o la inclusió en el lloc web de l'Ajuntament: http://www.silla.es/

Així mateix, les imatges podran publicar-se a través de vídeos gràfics, plataformes web com YouTube i/o Xarxes Socials Corporatives de l’Ajuntament de Silla.

La seua finalitat és donar visibilitat al treball desenvolupat pels participants en el Concurs.

El participant haurà de donar el seu consentiment exprés. Aquest consentiment s’atorga amb la major amplitud possible, per la qual cosa inclou la totalitat d'usos que puguen realitzar les fotografies, vídeos o parts d'aquests, utilitzant qualsevol mitjà o suport i per a qualsevol aplicació o finalitat, aquesta periodística, editorial, publicitària, decorativa, etc. En conseqüència, la persona que participa renuncia expressament a tot dret o facultat d'examen o aprovació de les fotografies, dels seus usos, dels productes finals produïts amb elles i dels textos que pogueren acompanyar-les/els. La repetida autorització s'atorga sense cap limitació territorial ni temporal, per la qual cosa aquestes fotografies, o parts d'aquestes, podran ser utilitzades en tots els països del món i per un termini de temps il·limitat. En el concurs es tracten imatges dels participants  a través de publicacions en facebook de la Regidoria de Cultura o la inclusió en el lloc web de l'Ajuntament: http://www.silla.es/.

Termini de conservació. Les dades seran conservades mentre l'interessat no retire el seu consentiment. En cas contrari, durant el termini de temps que estiga vigent el concurs. No obstant això, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d’interès públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

    Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, NIF, imatge, telèfon, correu electrònic, signatura.

    Dades de característiques personals: Edat. Categoria de dades.

6.    Destinataris dels dades. Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la inscripció i desenvolupament de l'activitat, així com en els supòsits previstos, segons  llei. Es publicaran als xarxes socials.

7.    Drets dels persones participants. Podran exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

8.    En l'escrit haurà d'especificar el dret que sol·licita i acreditar el document identificatiu. En cas que actuarà mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

9.    En cas d'estimar una vulneració del dret a la protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant el nostre Delegat de Protecció de dades dpd@silla.es o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

10.  Fitxa autorització participació / Autorització Menors

L’Ajuntament de Silla ha creat un concurs de fotografia i un concurs d’escriptura a través de Facebook per amenitzar aquest temps de confinament. Està destinat a la població i organitzada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Silla. Es realitza al Facebook oficial de l’Àrea Cultura de l’Ajuntament de Silla des del dia 1 d’abril fins que finalitze el confinament a casa.

 

L’Ajuntament de Silla es compromet a que la utilització d'aquestes imatges i escrits serà especialment respectuosa, adaptant-se a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Nom i cognoms de la persona participant

 

Document d’ identificació (DNI .NIE,Passaport)

 

Firma

 

AUTORITZA a l'Ajuntament de Silla perquè publique les fotografies/escrits en el Facebook de Cultura i a la possible exposició que es puga realitzar d’aquest concurs

Pare, mare o tutor legal de la persona participant menor de 14 anys *

Nom i cognoms

 

Document d’ identificació (DNI. NIE,Passaport)

 

Firma

 

AUTORITZA a l'Ajuntament de Silla perquè publique les fotografies/escrits en el Facebook de Cultura i a la possible exposició que es puga realitzar d’aquest concurs

Pare, mare o tutor legal de la persona participant menor de 14

Nom i cognoms

 

Document d’ identificació (DNI. NIE,Passaport)

 

Firma

AUTORITZA a l'Ajuntament de Silla perquè publique les fotografies/escrits en el Facebook de Cultura i a la possible exposició que es puga realitzar d’aquest concurs

Silla, , de , de 2020

* Mitjançant la signatura del present document, la persona participant o els seus pares/mares/tutors/as en cas de ser menor de 14 anys, presten el seu consentiment i accepten l'ús de les dades per a les finalitats especificades anteriorment.

En cas que el participant siga menor de 14 anys, hauran de signar el consentiment tots dos progenitors. En els supòsits de separació o divorci, tutela, acolliment i similars, haurà de signar el consentiment el/la progenitor/al fet que ostente la guarda i custòdia, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant còpia de la corresponent resolució judicial. Tot allò i sense perjudici que la persona menor d'edat puga revocar el consentiment dels seus progenitors quan complisca la majoria d'edat.

 

ImprimirImprimir
TornarTornar