Agenda Cultural
Concurs Des del Balcó
T'escoltem
Agenda cultural
Logo amics poesia
01 de juliol 2019
CONCURS POE-SILLA 2019
Cultura
Bases del concurs de poesia en castellà i en valencià

XI CERTAMEN POÈTIC POE-SILLA 2019

 

 

BASES

 

1.                    Podran participar-hi tots els escriptors que ho desitgen, majors de 14 anys, amb obres originals i inèdites que no hagen sigut premiats al certamen de POE-Silla.

2.                    Hi hauran dos modalitats: poemes en valencià i poemes en castellà.

3.                    El tema serà lliure i l’autor/a tindrà llibertat en l’elecció de l’estructura, forma i mètrica del treball presentat. Les obres han de ser originals i inèdites i que no hagen sigut premiades en cap concurs literari. Tindran una grandària entre 14 i 72 versos.

4.                    Sols s’acceptarà una poesia per autor/a.

5.                    Cap membre de l’Associació Amics de la Poesia de Silla podrà participar-hi. Tampoc podran participar-hi els escriptors o escriptores que hagen guanyat el POE-SILLA en alguna de les edicions passades.

6.                    Cada obra es presentarà per quintuplicat i pel sistema de plica a dos espais per una sola cara en DIN-A 4. S’utilitzarà la font Times New Roman a 12. En els originals sols es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l’autor. En un sobre a part i tancat, amb el títol de l'obra i el pseudònim de l’autor en l'exterior, es facilitaran les dades de l'autor, és a dir, el nom, els cognoms, l'adreça, ciutat i codi postal, el telèfon de contacte, el correu electrònic i una breu referència biogràfica de l’autor/a.

7.                    El treball s’entregarà personalment o per correu ordinària certificat en un sobre tancat a:

XI Certamen Poètic Poe-Silla

AJUNTAMENT DE SILLA

NAU JOVE - ÀREA DE CULTURA

AVINGUDA ALACANT 63

46460 SILLA (VALÈNCIA)

 

8.                  També es podrà enviar per correu electrònic oficial poesilla@silla.es. En aquest cas s’enviaran, en documentació adjunta, dos arxius en pdf: un amb el pseudonim_poesilla2019 on estarà el poema i l’altre amb el pseudonim_plica2019 on estaran totes les dades del participant: el nom, els cognoms, l'adreça, ciutat i codi postal, el telèfon de contacte, el correu electrònic i una breu referència biogràfica de l’autor/a. En l’apartat ASUMPTE l’autor deurà posar sols POE-SILLA 2019. No es podrà escriure cap informació que puga delatar al participant. Els participants per aquest mètode rebran conformitat, per correu electrònic, d’haver rebut els arxius.

9.      L'associació convocant (ACAPS) assignarà una única persona responsable de guardar tots els correus participants generant dues carpetes, una amb els remitents (que quedarà en la seua custòdia juntament amb les dades de la plica) i una altra amb el llistat de les obres (assignant-los un número d'ordre, títol i lema), que es facilitarà al Jurat per a la seua qualificació. En la segona quinzena d'octubre, una vegada tancat el termini d'admissió de poemes, aquesta mateixa persona s'encarregarà de remetre a cada concursant un correu amb la confirmació d'haver sigut rebuda la seua participació.

10.                S’estableixen dos premis: Poesia POE-SILLA en valencià i Poesia POE-SILLA en castellà amb una dotació, per premi, de 150 euros. Hi haurà, també, la possibilitat de ser publicats els poemes premiats. En cas de fer-ho s’informarà degudament als autors/res.

11.                El termini per a presentar les obres s'obrirà des de la publicació d'aquestes bases en la web de l'Ajuntament de Silla i els mitjans que disposa la Associació Amics de la Poesia (web, Facebook, twitter…) fins al dilluns 30 de setembre de 2019.

12.                La decisió del jurat serà inapel·lable i és comunicarà als guanyadors per telèfon abans del dijous 31 d’octubre de 2019. El jurat no podrà declarar desert cap de les dos modalitats.

13.                Els poemes guardonats estaran en custòdia en l’Associació Amics de la Poesia de Silla. Els originals no premiats podran ser retirats en un termini no superior a dos mesos pels autors o les persones autoritzades i degudament identificades, en la Nau Jove. Transcorreguts aquests dos mesos des de la ratificació els originals seran destruïts. El treballs enviats per sorreu electrònic seran, irremeiablement, eliminats.

14.                El lliurament dels premis serà dins de la Setmana de les Lletres Valencianes dins del Recital Poètic que l’Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla el diumenge 24 de novembre, a les 19:30 hores, al Teatre de la Plaça.

15.                El fet de participar en el certamen implica la total acceptació i conformitat amb aquests bases.

 


 

BASES

 

1.                  Podrán participar todos los escritores que lo desean mayores de 14 años que no hayan sido premiados en el certamen POE-SILLA.

2.                  Habrán dos modalidades: poemas en valenciano y poemas en castellano.

3.                  El tema será libre y el autor/a tendrá libertad en la elección del tema, de la estructura, forma y métrica del trabajo presentado. Las obras tienen que ser originales e inéditas y que no hayan sido premiadas en ningún concurso. Tendrán un tamaño entre 14 y 72 versos.

4.                  Sólo se aceptará una poesía por autor/a.

5.                  Ningún miembro de la Associació Amics de la Poesía de Silla podrá participar. Tampoco podrán participar los y las escritoras que hayan ganado el POE-SILLA en alguna de las ediciones pasadas.

6.                  Cada obra se presentará por quintuplicado y por el sistema de plica a dos espacios por una sola cara en DIN-A 4. Se utilizará la letra Times New Roman, tamaño 12. En los originales sólo se hará constar el título de la obra y el pseudónimo del autor. En uno sobre aparte y cerrado, con el título de la obra y el pseudónimo del autor en el exterior, se facilitarán los datos del autor, es decir, el nombre, los apellidos, la dirección, ciudad y código postal, el teléfono de contacto, el correo electrónico y una breve referencia biográfica del autor/a.

7.                  El trabajo se entregará personalmente o por correo ordinaria certificado en uno sobre cercado a:

XI Certamen Poètic Poe-Silla

AJUNTAMENT DE SILLA

NAU JOVE - ÀREA DE CULTURA

AVINGUDA ALACANT 63

46460 SILLA (VALÈNCIA)

 

8.      También se podrá enviar por mail al correo oficial poesilla@silla.es. En este caso se enviaran, en documentación adjunta, dos archivos en pdf: uno con el pseudonimo_poesilla2019 donde estará el poema y el otro con el pseudonimo_plica2019 donde estarán todos los datos del participante: el nombre, los apellidos, la dirección, ciudad y código postal, el teléfono de contacto, el correo electrónico y una breve referencia biográfica del autor/a. En el apartado ASUNTO el autor tendrá que poner solo POE-SILLA 2019. No se podrá escribir en el correo electrónico nada que pueda identificar al autor. Los participantes por este método se les enviará, por correo electrónico, una confirmación de haber sido recibidos los archivos que el autor o autora hayan enviado.

9.                  La asociación convocante (ACAPS) asignará una única persona responsable de recibir todos los correos participantes generando dos carpetas, una con los remitentes (que quedará en su custodia junto con los datos de la plica) y otra con el listado de las obras (asignándoles un número de orden, título y lema), que se facilitará al Jurado para su calificación. En la segunda quincena de octubre, una vez cerrado el plazo de admisión de poemas, esta misma persona se encargará de remitir a cada concursante un correo con la confirmación de haber sido recibida su participación.

10.              Se establecen dos premios: Poesía POE-SILLA en valenciano y Poesía POE-SILLA en castellano con una dotación, por premio, de 150 euros. Habrá, también, la posibilidad de ser publicados los poemas premiados. En ese caso de se informará al autor/a.

11.              El plazo para presentar las obras se abrirá desde la publicación de estas bases en la web del Ayuntamiento de Silla y los medios que dispone la Associació Amics de la Poesia (Facebook, twitter, web…) hasta el lunes 30 de septiembre de 2019.

12.              El jurado estará formado por personas cualificadas en el mundo literario. La decisión del jurado será inapelable y se comunicará a los ganadores por teléfono antes del jueves 31 de octubre de 2019. El jurado no podrá declarar desierto el certamen.

13.              Los poemas que sean galardonados los tendrá en custodia la Associació Amics de la Poesia de Silla. Los originales no premiados podrán ser retirados en un plazo no superior a dos meses por los autores o las personas autorizadas y debidamente identificadas, en la Nau Jove. Transcurridos estos dos meses desde la ratificación los originales serán destruidos. En el caso de los correos electrónicos los archivos serán eliminados.

14.              La entrega de los premios será dentro del Recital Poético que la Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla organiza con motivo de la Setmana de les Lletres Valencianes de Silla será el domingo 24 de noviembre, a las 19:30 horas, al Teatre de la Plaça de Silla.

15.              El hecho de participar en el certamen implica la total aceptación y conformidad con estas bases.

 

ImprimirImprimir
TornarTornar