Agenda Cultural
T'escoltem
Agenda cultural
amics poesia
02 d'agost 2017
IX Certamen poètic POE-SILLA 2017
Cultura
Concurs de poesia organitzat amb l'Associació Amics de la Poesia de Silla

ajuntament 2        Logo amics poesiaEs convoca, per nové any consecutiu, el cetàmen poètic POE-SILLA


 BASES  

  

 1. Podran participar‐hi  tots els escriptors que ho desitgen, majors de 14 anys,  amb  obres  originals  i  inèdites  que  no  hagen  sigut  premiats  en  els  darrers  dos certàmens de POE Silla. ⦁ Hi hauran dos modalitats: poemes en valencià i poemes en castellà.
 2. El  tema  serà  lliure  i  l’autor/a  tindrà  llibertat  en  l’elecció  de  l’estructura, forma i mètrica del treball presentat. Les obres han de ser originals i inèdites i que  no hagen sigut premiades en cap concurs literari. Tindran una grandària entre 14 i 72  versos. ⦁ Sols s’acceptarà una poesia per autor/a.
 3. Cap membre de l’Associació Amics de la Poesia de Silla podrà participar‐hi.
 4. Cada obra es presentarà per quintuplicat i pel sistema de plica a dos espais per una sola cara en DIN‐A 4. En els originals sols es farà constar el títol de l'obra i el nom o el pseudònim de l’autor. En un sobre a part i tancat, amb el títol de l'obra i el nom o el pseudònim de l’autor en l'exterior, es facilitaran les dades de l'autor, és a  dir,  el nom,  els  cognoms,  l'adreça,  ciutat  i  codi  postal,  el  telèfon  de  contacte,  el correu electrònic i una breu referència biogràfica de l’autor/a.
 5. El  treball  s’entregarà  personalment  o  per  correu  ordinària  certificat  en  un sobre tancat a: IX Certamen Poètic Poe‐Silla AJUNTAMENT DE SILLA  NAU JOVE ‐ÀREA DE CULTURA  AVINGUDA ALACANT 63  46460 SILLA (VALÈNCIA)
 6. S’estableixen  dos  premis: Poesia  POE‐SILLA  en valencià i Poesia POE‐SILLA  en  castellà amb  una  dotació,  per  premi,  de  150  euros.  Hi  haurà,  també,  la  possibilitat  de  ser publicats  els  poemes  premiats.  En  cas  de  fer‐ho  s’informarà  degudament als autors/res.
 7. El  termini per a presentar les obres s'obrirà des de la publicació d'aquestes bases en la web de l'Ajuntament de Silla i els mitjans que disposa la Associació Amics de la Poesia (web, Facebook, twitter…) fins al divendres 30 de setembre de 2017.
 8. La  decisió  del  jurat  serà  inapel∙lable  i  és  comunicarà  als  guanyadors  per telèfon abans del 31 d’octubre de 2017. El jurat no podrà declarar desert cap de les dos modalitats.
 9. Els  poemes  guardonats  estaran  en  custòdia  en  l’Associació  Amics  de  la Poesia de Silla. Els originals no premiats podran ser retirats en un termini no superior a dos mesos pels autors o les persones autoritzades i degudament identificades, en la Nau Jove. Transcorreguts aquests dos mesos des de la ratificació els originals seran destruïts.
 10. El lliurament dels premis serà dins de la Setmana de les Lletres Valencianes dins del Recital Poètic que l’Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla organitza a  finals del  mes  de  novembre.  El  dia  i  hora  serà  comunicat  (i  publicat)  en  temps  i  forma.  
 11. El  fet de participar en el certamen implica la  total acceptació i conformitat amb aquests bases. ⦁ Adreça de contacte i dubtes: poesilla@gmail.com

 

ImprimirImprimir
TornarTornar