Agenda cultural
espai jove tallers
20 de setembre 2019
Tallers a l'Espai Jove
Espai Jove
Grup 7 a 12 anys Grup 12 a 30 anys

TALLERS DE 7 A 12 ANYS

Cuina: Dilluns o dimecres de 17:00 a 18:30h.
Teatre: Dilluns de 17:00 a 18:15h
Videojocs: Dimecres de  17:00 a 18:30h
Inici de tallers: 7 d'octubre

TALLERS DE 12 A 30 ANYS

Cuina: Dilluns o dimecres de 18:30 a 20:00h
Teatre: Dilluns de 18:30 a 20.00h
Videojocs: Dimecres de  18:30h a 20:00h
Inici de tallers: 7 d'octubre


JOVES ACTIUS 
Connecta Jove*
Joves de 3r i 4t d'ESO: Dimarts de 17 a 18:30h.
Creant Futur* Joves que han realitzat Connecta Jove en passades edicions.: Dijous de 17:00 a 18:30h
Inici del projecte: Dimarts 15 d'octubre
*Aquestes activitats formen part del Itinerari per a l'Educació en la participació de la regidoria de Joventut. Per formar part, caldrà haver realitzat part del itinerari.
Si vols més informació acudeix al Espai Jove i et mantindrem informat. La participació a aquests dos projectes és gratuïta.PREISNCRIPCIONS I MATRÍCULES

ù  S’omplirà una fitxa de preinscripció per taller sol·licitat i es presentarà al Espai Jove.

ù  Caldrà esperar la confirmació per poder realitzar el pagament.

ù  Una vegada confirmada la plaça i el grup assignat, es realitzarà el pagament mitjançant autoliquidació a la Nau (Av. Alacant 63 b)

ù  Es prioritzarà a aquells participants els quals no hagen repetit tallers de cuina i videojocs d’altres edicions.

ù  Es prioritzarà a aquells participants els quals hagen repetit taller de teatre en altres edicions.

ù  La matrícula serà trimestral. Caldrà realitzar el pagament del següent trimestre 15 dies abans de començar aquest. En cas contrari, cridarem als participants de la llista d’espera per tal d’ocupar la plaça.

ù  El preu de cada taller és de 15€ per trimestre.

ù  No es podrá fer el pagament de tot el curs escolar. Solament es realitzarà  trimestralment.

ù  L’Ajuntament es reserva el dret de devolució de preu públic  “per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es preste o desenvolupe l’activitat, procedirà a la devolució del import corresponent” d’acord amb l’art.46 del RDleg2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.